DE KADAVER GEHOORZAAMHEID VAN JEHOVA'S GETUIGEN EN DE ONDERDRUKKING VAN HET CHRISTELIJK DENKEN! 
Zij die het inleidende woord van Meester Zelanus hebben gelezen in het boek ,,De Volkeren der Aarde'' door Jozef Rulof geschreven, waardoor werd aangetoond, hoe de bijbelboeken eigenlijk zijn ontstaan, zijn geplaatst voor een nieuwe wereld, een ongelooflijke EVOLUTIE, waar wij een heel ander inzicht krijgen over het beginstadium van de Goddelijke Schepping. Er is nu niets meer, van hetgeen de Goddelijke openbaringen tot verstoffelijking hebben gebracht, dat ons ook maar enigszins opnieuw tot het twijfelende gezoek voert, omdat de Engelen (mensen die op de planeet Aarde hebben geleefd) de werkelijkheid mochten aanschouwen! Dat de ,,Mens'' door wat ,,KLEI EN LEVENSADEM'' werd geschapen is ,,ONZIN'' en wordt door tal van theologen ook niet langer meer aanvaard. De leer van Ch. T. Russell berust alleen op dat: ,,Klei en levensadem.'' Als men die klei en levensadem weg neemt, dan blijft van zijn menselijke leerstelling niets meer bestaan. Daar zijn vele van Jehova's getuigen geweest, die zelf hebben leren denken, zodat zij vrij kwamen van het juk van een dode leerstelling*), die de levende gedachte van Christus bezoedelde. Mogen talrijke van hun broeders en zusters navolgen en eens het inleidende woord uit het boek ,,De Volkeren der Aarde'' lezen: Dan gaat men pas begrijpen dat de bijbelboeken in een geheel ander verband gelezen en beleefd moet worden. De Openbaringen, welke Christus, door Zijn Engelen, ons nu mag en kan schenken zijn een grote genade voor HEEL DE MENSHEID. 

De Engelen in de geest kregen deze opdracht van Christus en werden vanuit de sferen van Licht tot de Aarde gebracht! Dat dit nu mogelijk is kunnen wij u straks geestelijk en wetenschappelijk verklaren, omdat de mens achter de dood voortleeft en Klei en Levensadem, twee gedachten zijn, waarop het Goddelijke plan van Russell een papiertoren heeft gebouwd zonder bezielende levenskracht. Al die papieren van deze leer houden op te bestaan en heeft voor hen, die leven in de sferen van Licht geen betekenis. Aan Gene Zijde zal de Jehova's getuigen getoond worden, dat zij zich hebben bezig gehouden met een onbewuste leerstelling. De bijbelboeken gezien in het Licht van Gene Zijde, beschrijven een door God geschapen ,,geleidelijke ontwikkeling van het ontstaan van al het leven'' in deze ruimte. Wij kunnen nu aanvaarden -- waarvoor wij ons leven inzetten -- dat deze geestelijke openbaringen voor miljoenen kinderen van God van onschatbare waarde zijn, omdat deze Goddelijke werkelijkheid ons met het natuurlijke gebeuren verbindt! Hierdoor beleven wij voor ons leven en bewustzijn de zo lang gezochte geestelijke bewustwording, die thans ,,Evolutie'' betekent. Het boekje ,,Contra Evolutie'' waar Jehova's getuigen mee colporteren berust ook op ,,menselijke'' zienswijzen. De Goddelijke Evolutie, zoals Christus ons laat weten vanuit Zijn Koninkrijk, geeft ons mensen een Goddelijk weten van het reine gebeuren op Goddelijke grondslag. De geestelijke en wetenschappelijke wijsheid van de Engelen in de geest geven ons een machtig beeld van Gods oneindige ,,Liefde'' en ,,Zijn'' schepping, waarvan wij ons de wijsheid eigen moeten maken om ,,Hem'' later in het Heelalstadium te vertegenwoordigen. De Goddelijke ,,Harmonie'', welke thans naar voren treedt, brengt ons tot het hoofdbuigen voor de werkelijkheid en wij zijn dankbaar, deze Goddelijke aanraking te mogen ondergaan. Eerst dan liggen wij neergeknield aan de voeten Jezus Christus en geven ons volkomen over! Hij is het nu alleen, die ons het verlossende woord schenkt, maar vooral een rijker en gelukkiger bestaan, het ,,WETEN''! Omdat wij een ruimtelijk contact met de Meesters bezitten, door het instrument Jozef Rulof, zullen wij u een beeld schenken van de Goddelijke Openbaringen, waardoor de inhoud van de bijbelboeken anders tot uw leven spreekt. -- Dan zult gij uzelf leren kennen!'' Onfeilbaar wordt uw leven geopend en weet u, dat gij dit Universum overwinnen zult. 

Vanzelfsprekend is het thans, dat alle leerstellingen, die nu nog ,,geboden van mensen'' zijn, in een ander licht komen te staan en wel in het licht van de eerste geestelijke en stoffelijke openbaringen, het licht der ,,Liefde'' en zien wij, dat wij en al het leven in de ruimte van God, die zelfstandigheid in handen kregen en aan ons leven zijn begonnen. Maar thans staan wij voor vele tijdperken, voor MOEDER NATUUR en haar wetten en spreekt het Goddelijke gezag tot de verkregen persoonlijkheid, nu heeft ,,KLEI EN LEVENSADEM'' niets meer te betekenen, wij zien nu deze ONWAARHEID en tal van onwerkelijkheden meer, die ons door de bijbelschrijvers werden geschonken. Het is de wil van Christus, dat deze mensheid ontwaakt. Niets kan deze UNIVERSELE EVOLUTIE tegenhouden! Niets! De mensheid gaat thans een nieuwe bewustwording tegemoet. Tal van geleerden zullen u straks, door de Meesters van Gene Zijde, hiervan overtuigen, omdat zij het zijn die deze Goddelijke waarachtigheid voor uw leven openen. De biologen kunnen u overtuigen, dat wij mensen en al het leven, in de wateren zijn geboren. Voordat de bijbelboeken werden geschreven, was ,,DE SCHEPPING'' REEDS MILJOENEN JAREN OUD! In 1 Cor. 1:7 lezen wij: ,,Wij zullen geen gebrek hebben aan enige gave en wacht op DE OPENBARINGEN VAN JEZUS CHRISTUS, die u ook zal bevestigen tot het einde toe. 
N. V.counter free
Google Analytics Alternative