ENKELE REIS NAAR DE MAAN.
De laatste jaren heeft er in de Verenigde Staten een ware ruimterage geheerst. Oorzaak hiervan is Dr Werner von Braun die thans bekend staat als de grootste raketspecialist ter wereld, tengevolge van de ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens de tweede wereldoorlog met het construeren van vliegende bommen. Dr von Braun staat momenteel in Amerika aan het hoofd van een commissie bestaande uit geleerden en militairen en heeft -- op papier -- de gegevens bijeen die nodig zullen zijn om een reis naar de maan te ondernemen. Wij hebben op 1september 1953 onder het opschrift ,,Een kunstmatige satelliet", zeer in het kort een uiteenzetting gegeven hoe Dr von Braun en zijn medewerkers dit probleem menen te moeten aanpakken. Vanuit een kunstmatige planeet, die men eerst wil trachten te bouwen op een hoogte, die reeds buiten de aantrekkingskracht ligt van onze aarde en welke planeet als ruimtestation moet dienen, wil men proberen de nabij gelegen planeten en manen te verkennen. De plannen van deze raketgeleerde werden enkele jaren geleden door diverse Amerikaanse tijdschriften publiek gemaakt. Zeer suggestieve tekeningen, die blijkbaar erg tot de verbeeldingskracht hebben gesproken van 't op sensatie beluste publiek, hebben deze wetenschappelijke plannen iets reëels verleend.

Duizenden Amerikanen zijn reeds gaan informeren of zij al een plaats konden bespreken voor de eerste ruimtevlucht en zelfs de Amerikaanse jeugd heeft de ruimtewoede te pakken. Cowboy en Indianenuitrustingen waren op de achtergrond geschoven en daarvoor in de plaats zijn ,,ruimtepakken" gekomen met plastic helmen en alle mogelijke bewapeningsstukken. Praktisch iedereen in Amerika ,,rekende" al op deze nieuwe onderneming. Immers -- hadden niet verscheidene der aller-knapste koppen der wetenschap zitting in deze commissie? Was niet alles wiskundig berekend? Niets scheen aan het toeval te zijn overgelaten en zelfs aan de allerkleinste kleinigheden was gedacht. ,,Waarom dan nog getwijfeld", zo vroegen de would-be ruimtereizigers zich af! Marja Radjany heeft enige jaren geleden een artikel laten publiceren waarin hij een geestelijke ontleding gaf over dit onderwerp. Hij wees er toen op, dat als de mens ooit zijn planeet wenste te verlaten, dit gelijk zou staan met zelfmoord! de kern van het artikel laten wij hier volgen: Wij zeiden u, de mens denkt verkeerd! De mens kan nu nog niet geestelijk denken. Waarheden! De mens kent God en zich zelf niet, zijn ruimte niet, dit Universum waarin hij leeft en mede te maken heeft. En toch willen de geleerden thans die reis naar de Maan maken? Allereerst de feiten, de Goddelijke waarheid! De geleerde leeft boven zijn gevoelswereld en heeft voor zijn innerlijk, geestelijk leven nog geen ruimtelijke fundamenten gelegd. De astronoom dus is onvoorbereid en betreedt wetten, waarvan hij de Goddelijke realiteit niet kent, doch waardoor hij zich volkomen en bewust tot algehele vernietiging voert. Dat zullen hem de wetten van de ruimte bewijzen! En de kosmisch Ingewijde, zal hem dat aantonen! Hier de eerste vraag voor de Astronoom.

Waardoor wordt een Meteoor tot het uiteenspatten gedwongen, zodat, gij kent het verschijnsel, u de stukken en brokken op de aarde zelfs om de oren vliegen? Kent gij dit verschijnsel, weet u waardoor dit is gebeurd en wat nu het onherroepelijke gevolg is voor dit verschijnsel, waardoor wij één Goddelijke wet leren kennen? Neen, u kent dit verschijnsel niet! Straks volgt het Goddelijk antwoord. Wanneer een ster aan het uitspansel verdwijnt, zich als het ware verplaatst, zeggen de astronomen, wat is dat? U ziet het verschijnsel, maar de eigenlijke levenswet voor dit gebeuren, die kent de wetenschap nog niet, men zoekt, het wetenschappelijke fundament is er nog niet voor gelegd. De Maan is dood, stervende, dat weten de geleerden. Maar, welke levenskrachten bezit nu nog diezelfde Maan? In welke toestand leeft deze planeet? Welke krachten en levenswetten bezit zij, voor de mens op Aarde? Veel weet men van haar leven af? Niets nog, niets, men kent de Maan niet, haar afstemming niet ten opzichte van de ruimtelijke wetten. God dus; de astronoom heeft geen houvast, hij vermoedt slechts, hij denkt, doch hij denk beslist langs de schepping heen, in de omgekeerde richting, dus niet tot God, doch van Hem weg en krijgt nimmer de realiteit te zien noch te beleven; deze psychopathische denkwijze van de geleerde, roept hem nu het ruimtelijk halt toe en staat hij machteloos, bezwijkt! Deze geleerde weet, dat Eb en Vloed door de Maankrachtuitstralingen tot stand komen. Maar, wanneer de dode Maan nog die machten en krachten bezit om een leven Macrokosmisch organisme, dat de Aarde is, toch nog te beïnvloeden, kent hij niet!!!

Waarvoor de Maan haar plaats in dit Universum kreeg, kent de geleerde nog niet!! Waardoor de Maan thans stervende is, weet hij nog niet! En toch, hij moet dit alles weten, wil hij zijn reis maken, eerst dan krijgt hij Universele voorbereiding, het weten, het enigszins gereed zijn voor z'n waaghalzerij, z'n sprong in dit duister. Kent de geleerde, de bewuste middelpuntvliedende krachten en de onbewuste voor dit Universum, waardoor de Maan nog werkende is? Dat voert ons, door de Metafysische levenswetten van de ruimte, tot leven en dood voor dit Universum, doch kent de Astronoom deze overheersende levenswetten, door God, altijd God dus, geschapen? En wil hij als geleerde met zijn raket daar doorheen kruipen, vliegen? Ach kom. Deze, de middelpuntvliedende levenswetten van ons Universum, zijn het nu, die de astronoom, of de raketvlieger, onherroepelijk tot gruis verpoeieren, vernietigen, of deze geleerden moeten miljoenen levenswetten van ons Universum van te voren kunnen overwinnen en dan nog staan zij voor die andere, duizenden levenskrachten die thans hun levens met de geestelijke Macrokosmos verbinden, doch waarvan zij geen levenswetje kennen. Niets, absoluut niets, want zij kennen zichzelf niet en hier thans onze voorbeelden voor.  En vanzelfsprekend, zijn wij er nog niet, doch deze machten en krachten, die ,,Leven en Dood" bepalen in het Universum, die moet de geleerde van de Aarde af bewust overwinnen, overwonnen hebben, of hij vliegt zijn eigen armoedige bewustzijn tegemoet en verpoeiert! Waarvoor, geleerde, kreeg de Maan haar plaats om onze Zon, dit Zonnestelsel? Weet u dat? Kent u die wetten? Weet gij, dat elke ster en iedere planeet, een plaats kregen, door God dus, door dezelfde opbouw bepaald als wij mensen ons organisme kregen? Weet u, dat de wetten van de ruimte in uw eigen organisme een bewustwording kregen, die door dit Universum tot die levensvatbaarheid werden verdicht? En dat zegt, voor de vlieger in zijn raket, dat hij alleen reeds door de geestelijke levensadem van het Universum vermorzeld wordt, verbrijzeld wordt, ook al bezit hij zijn technische levensadem, z'n zuurstoffen.

Hij zal kennis maken met andere wetten, waarvan hij geen fundament kent, omdat hij zijn ziel, zijn leven, zijn geest niet kent en nu onbewust handelt en bezwijkt! Wat weet de Astronoom af van de bewuste en de onbewuste aantrekkingswetten van het Universum? Door ,,Leven en Dood" te beleven en te volgen, krijgen wij contact met Jupiter, Venus, Uranus, Saturnus, Mars, de vele bewuste en onbewuste planeten, zoals wij ze moeten noemen, willen wij de Goddelijke ,,Terminologie" volgen, of wij krijgen geen ruimtelijk beeld te zien. En die planeten bezitten een eigen levenscentrum, uit eigen bron verkregen middelpuntvliedend hart, bloedsomloop, ja zeker dat is er ook bij en bezitten die aantrekkingswetten bovendien, ze waken over die eigen ruimte als de mens doet en het insect geeft, waardoor echter de mens zijn ,,afsluiting" ontving en gij de menselijke huid noemt, doch thans een levenswet voor de ruimte is! Onzin? Goddelijke waarheid!!! Ga thans vliegen. Vliegt uit onze dampkring en beleef dit wonder. De geleerde weet dat er in het Universum geen zwaartewetten meer zijn! Die zijn er ook niet meer, lezer. Stel u voor, de Aarde, zo'n enorm gewicht aan kilo's weegt niets, niets, niets zeggen de geleerden. Maar wat is het, waardoor de Maan, de Aarde, Jupiter, Venus, Saturnus, Uranus, Mars, de anderen erbij, alles dus van het Universum, blijven zweven? Kent de geleerde deze wetten? Wij staan nu reeds voor de volgende levenswetten van de ruimte. Voor nacht en duister. Leven en dood.

De bewuste en onbewuste middelpuntvliedende levenswetten, maar wat zijn dat? Wel, wat is middelpuntvliedende kracht? Kent gij uw hartkamer, uw organisme goed en kosmisch verantwoord? Wat is gevoel voor de mens? Waaruit, vanwaar begint de mens te denken? Waar dienen uw hersens voor? Om u gevoelsleven te kunnen opvangen of om te denken? Denken hersens? Ach, geleerde, uw afschrikwekkend dood punt, uw chaos, uw verminkt gevoelsleven, uw armzalig denken, uw fouten, uw onbewustzijn, uw, zo kan thans het Universum verder gaan en vragen stellen, doch u kent u zelf niet en al die levenswetten, voor het Universum, geleerde, zien wij in de mens terug en zijn daardoor ontstaan, geboren, verdicht, met datzelfde uurwerk van God begaafd! Wij staan voor de geest van de ruimte, voor het gevoelsleven. Niet alleen dus voor de stoffelijke krachten en levenswetten, doch de goddelijke geest voor elke planeet, voor bewust en onbewust scheppen en baren, voor die van de ziel, de persoonlijkheid voor elke planeet, Zon, Ster, de nevelen!! Totdat de mens zijn ruimtelijke astrale, geestelijk ,,ik" leert kennen en nu kan hij vertrekken! Dit is slechts een aanloopje, lezer. Wilt u nog meer weten over uw raket, uw vliegen?

Dan zullen wij met u die reis maken en u geestelijk wetenschappelijk verklaren, wat kan en wat u tot de dood voert voor dit leven; ook al weten wij, dat gij verder zult gaan en een nieuw leven zult ontvangen!! Ook waarheid!! De geleerde weet dat, wanneer hij buiten onze dampkring komt, de zwaartekracht ophoudt te bestaan. Nu is de vlieger en zijn raket zwevende. Indien hij de middelen niet bezit, zijn raket voortstuwing te geven, blijft hij hier voortzweven en komt er nooit meer uit, hij moet dit aanvaarden. Thans krijgt het raket en de mens contact met de ,,middelpuntvliegende levenswetten" van de ruimte. De Aarde straalt haar levenskrachten uit, de ruimte in. Hoe diep die uitstraling is, kan thans de vlieger bepalen, hij beleeft ze. Hij krijgt nog voortstuwing door de uitstraling van de Aarde, doch die krachten verijlen en eerst nu betreedt het raket het ,,luchtledige", dat is, het overschrijden van ,,leven en dood" of het ,,dode" te moeten aanvaarden. Het nieuwe en andere leven, bewustzijn, dat de vlieger thans aantrekt, behoort nu tot het Universum en is Kosmosstuwend, heeft nu direct te maken met de hartkamer van de ruimte en de bloedsomloop, indien wij dit woord willen gebruiken, immers, in deze luchtledige ruimte leeft er een andere kracht, een ,,wil" kunt gij het noemen, die thans voor al het leven in de ruimte overheersend is. Voor deze luchtledige ruimte staan de geleerden en willen die overbruggen. Door wat? De raket, die toen, door Hollywood, deze diepte overwon, gaf alleen een levenswet te zien en die zei; de Maan trekt ons thans wel aan, de Maan trekt ons nu aan en wij vliegen naar de Maan, straks hoeven wij alleen nog de motoren aan te zetten om onze vaart te remmen, doch dan zijn wij er! Ach kom geleerde, waaraan denkt gij eigenlijk?

Omdat de Maan nu dicht bij de Aarde staat, kan dat geschieden, Jupiter, Venus, Saturnus, Mars, Uranus, ga verder, al die planeten liggen diep in het Universum verspreid en hebben dus niet die kracht op het raket om het aan te trekken. Dat zegt de geleerde en dit gaf ons Hollywood te slikken, hieronder zette, plaatst Uw Hollywood geleerde zijn naam, hij schreef; wetenschappelijk is alles verantwoord, nu nog de echte reis.Maar, astronoom van deze tijd, dacht gij, dat de Maan bewuste aantrekkingskrachten bezit, bewuster dan die van de andere planeten? Hier reeds uw val!!! Uw onbewustzijn, uw onmenselijk onbewust denken. Daarom schreven wij over ,,leven en dood" van en voor het Universum. De Maan is stervende! Dat zegt thans, geleerde, dat de Maan niet op volle kracht is en dat de andere planeten meer bewustzijn moeten bezitten, meer aantrekkingskracht, meer gevoel, meer geest en ziel en bloedsomloop, dan de Maan nu nog bezit en daardoor u zullen aantrekken! Wie van de planeten heeft nu uw bewustzijn? Welke van deze planeten zijn het, die u zullen aantrekken, als dat kan, zover zijn we nog niet gekomen. De Maan bezit die levenskrachten niet meer, andere planeten overheersen de Maan voor uw raket en zien wij, dat gij niet naar de Maan komt, doch een heel andere richting te aanvaarden krijgt en die is stoffelijk en geestelijk vernietigend, doodt u. Wat nu? U ziet het. Geestelijk wetenschappelijk worden u de wetten van uw leven en die van de ruimte verklaard. De andere planeten zijn dus bewuster, bezitten meer aantrekkingskracht, bezitten de ruimtelijke middelpuntvliedende eenheid, zodat gij en uw raket hebt te luisteren naar die overheersende lichamen, dat thans Jupiter, Venus, Saturnus , Mars, Uranus zijn, wellicht zo'n Meteoortje nog, ook die is niet te versmaden, die allen de Maan overheersen, omdat zij nog ,,leven", leven vertegenwoordigen, nietwaar, de Maan is stervende!! Nu volgen wij de ,,hartkamer" voor het Universum.

De bloedsomloop, het gevoelsleven dus, waardoor het Universum denkt, want dit Universum is één organisme. Al die planeten, zonnen en sterren en nevelen, vertegenwoordigen slechts één taak, zij vertegenwoordigen het ,,Vader en Moederschap" voor dit organisme en niets anders. Hierdoor spraken wij over; het gevoelsleven van de ruimte, de hersens! Wat zijn ruimtelijke hersens, geleerde? Dat is die kracht, die elk orgaan bezit en deel uitmaakt van ons menselijke organisme, maar voor de ruimte zijn, bewustzijnsgraden, als planeten dus, waardoor de planeet de eigen bestaanswereld te aanvaarden heeft gekregen. Dat zegt en betekent, dat de bewustwerkende planeten voor dit Macrokosmische organisme  een taak te aanvaarden kregen en die vertegenwoordigen, maar dat zegt bovendien, dat de ene planeet sterker is dan de andere en meer aantrekkingskrachten bezit dan de andere. Nu dit nog. In zo'n heksenketel zweeft nu uw raket. Gij zijt het zelf, die thanstussen Kosmische zwaartewetten en luchtledige bestaanswetten uw eigen weg wilt volgen, namelijk, de Maan. Al die planeten zo-even verklaart, overheersen de Maan. U wordt niet alleen overheerst, maar doodgedrukt, u wordt niet alleen doodgedrukt, doch u smelt onder de ogen van ,,die Vader en Moeder" weg, uw raket, dat een stoffelijke eigen constructie bezit, afstemming dus, als stof tot de Aarde behoort, wordt tot het sterven gedwongen. En dat sterven is nu, het ontdoen van uw stof, het contact verbreken met uw aardse realiteit, uw ademhaling ook nu voor uw raketje -- want, geleerde, alle stof heeft ziel en geest voor de ruimte en deze ziel en geest, uw stof, uw raketje, komt voor een Universele smeltkroes te staan, is ontdaan van ieder houvast, de Aarde; in die ruimte heeft uw raket geen houvast meer.

U zegt het zelf, wij hebben zuurstof nodig om in leven te blijven. Niet voor uw raketje is dat! Bezit uw aardse stof, uw staal, uw zink, uw andere stoffelijke technische zaken, geen ziel, geen leven, geen persoonlijkheid? Welnu, dat leven en die ziel en die geest van uw raket, het leven dus van uw uitvinding, uw vliegende schotel, geeft het ding een naam, krijgt nu een ontlading te beleven, dat zeggen wil, dat al het leven, stof of geest van de Aarde, thans in harmonie moet zijn met de geest van de ruimte, elke planeet, of die stof stikt -- niet alleen de mens, ook de stof, uw staal, uw vinding! Nu eerst, Astronoom, staan wij voor de bewuste en de onbewuste middelpuntvliedende levenswetten van de ruimte! U hebt dus niet alleen de stoffelijke aantrekkingswetten te overwinnen voor iedere planeet, niet alleen de luchtledige ruimten, de hartkamers en de uitstralingswerelden voor elke planeet, doch ook die van de ziel en de geest van die planeten!! Indien u thans, ook die geestelijke levenswetten van de ruimte overwinnen kunt, met al de vorige opgenoemde wetten als kracht en levende energie verdicht, wanneer u dus als mens van de Aarde, de Universele geest, als gevoelskracht overwinnen wilt, waardoor elke planeet een eigen baan moet beschrijven, dan staat ge nog voor duizenden kosmische wetten, waarvan ge geen wetje kent, omdat gij als psycholoog en astronoom u zelf en uw God niet kent; wat wilt ge daarin beginnen? De sterkste trekt u niet aan, geleerde, doch die drukt u morsdood!! De goeie Maan is stervende, zij heeft haar taak voor de ruimte reeds volbracht; maar ook dat kent ge niet! Tot zover Marja Radjany.


counter free
Google Analytics Alternative