DE JEHOVA GETUIGEN OF: DE BIJBEL GEZIEN IN HET LICHT VAN GENE ZIJDE! 
De stichter van de Jehovagetuigen is de Amerikaanse koopman Charles Taze Russell, geboren in 1852 te Pittsburg. In 1916 heeft hij zijn Adamstempel aan Moeder Aarde toevertrouwd. Zijn ware persoon ,,de mens als ziel'' ging naar zijn wereld van denken en voelen. De leer van Russell zal uiteindelijk moeten toezien, dat zijn zienswijze betreffende de letter van de Bijbelboeken op een chaos is uitgelopen. Russell maakte zich los van de sekte der Adventisten op twintigjarige leeftijd. In 1872 stichtte hij met enkele geestverwanten een Kring tot bestudering van de ,,bijbel'' die later in 1913 uitgroeide tot de internationale vereniging van ernstige bijbelonderzoekers. Bij het eerste onderzoek ontdekte hij, dat er geen HEL BESTOND en ook NIET KAN BESTAAN. Hij citeerde de tekst van de Romeinenbrief 6:21: ,,De straf der zonde is de dood.'' Uit reactie tegen de Calvinistische Voorbeschikkingsleer en beïnvloed door de leer der Adventisten, gaf Russell aan deze bijbeltekst een eigen uitleg. Daar begon Russell één van zijn grootste fouten te maken. Deze fout moest hij vasthouden omdat zijn plan anders niet zou kloppen. 

De vele Bijbelteksten die in de bijbel voorkomen werden door Russell over het hoofd gezien, hij wilde ze ook niet zien, omdat zijn uitleg dan negatief zou klinken. Deze broeder Russell ziet alleen de letter en niet de Heilige geest waardoor zijn ware zielenleven geleid en geïnspireerd kan worden. Dan had hij zijn kloek besluit niet genomen, want in de mens zelf leeft een Hel of wel een Hemel. Elk mens komt bij het afleggen van zijn stoflichaam in zijn Hel of Hemel, die hij of zij zich eigen heeft gemaakt. ,,Gij zult de gehenna niet ontvlieden.'' Charles Russell ging verder en kondigde het duizendjarige Rijk aan, waarin alle mensen worden opgewekt en een nieuwe gelegenheid tot verlossing krijgen. Deze nieuwe gelegenheid noemde Russell DE HOGE WEG der heiliging. Dus alle mensen, die in Adam gestorven waren en een zielenslaap waren ondergaan, werden weer op grond van het offer van Jezus Christus opgewekt. Nu kregen alle mensen te kiezen tussen goed en kwaad. Zij die dan niet het goede kiezen werden gestraft met de tweede dood, de totale vernietiging. Russell wist precies aan te geven dat in oktober 1874 Christus op Aarde zou komen en zo voorspelde Russell veertig jaar later, zou dan het duizendjarig Rijk beginnen in oktober 1914. Ook hierin was Russell in een chaos terecht gekomen. Vele mensen zijn in die dagen meegesleurd, door een valse profeet, die zich blind staart op de letter van de bijbel en de grote Liefde van Christus niet kon afwachten. Want Hij, onze grote Meester zal de bijbelboeken ziften als de tarwe en alle kaf zal uit de bijbelboeken verdwijnen en al de leerstellingen -- die geboden van mensen zijn -- zullen ophouden te bestaan. Wij mensen kunnen alleen juichen en vrolijk zijn in het Licht van Hem, die Zijn Engelen uitzendt met een bewust gevoelsleven. Charles Russell had zijn les moeten begrijpen en Zijn bijbelboeken grondig moeten bestuderen, dan was hij nooit tot die onzin gekomen, maar zijn plan, wat hij als menselijk bewustzijn in zich droeg kon hij niet loslaten.

Zo handelde hij naar zijn eigen gevoelsleven en naar de zinnen van de mens en kwam van de ene dwaasheid in de andere te vervallen. Russell moest toen toezien, dat de oorlog uitbrak, de oorlog 1914-1918 en geen duizendjarig Rijk. Na het heengaan van Russell in 1916 nam J. Rutherfort de leiding over. Deze Rutherfort was nog verder gegaan in de dwaalsporen van Russell. Hij, Rutherfort bracht de leer van de Jehovagetuigen in Europa. Deze brutale Rutherfort met zijn onbewuste gevoelens verkondigde in 1921, dat in 1925 Abraham, Izaäk en Jacob en vele heiligen uit het oude Verbond in zichtbare gedaanten op de wereld zouden terugkeren. Vlak daarop zullen ook de nog levende mensen het duizendjarig Rijk deelachtig worden. In 1925 begint het duizendjarig Rijk. Toen echter Abraham, Izaäk, Jacob zich in 1925 niet lieten zien, moest Rutherfort opnieuw zijn kletspraat weten te redden en om zijn leugen vol te maken liet hij de wereld vergaan in 1954 en nu leven de mensheid en de planeet Aarde nog. Rutherfort wilde dus een totale vernietiging zien, want hij zelf was er van overtuigd, dat hij in een chaos zat van een grote omvang en met hem vele arme mensen, die er zijn ingevlogen. Weten de Jehovagetuigen, dad zij op een dood punt staan en in wezen antichristen zijn, die de ware mens als ziel loochenen. Zij hebben van Christus Licht en Reine gevoelens een nietszeggende menselijke leer gemaakt, waarvan de kern gelegen is in de Adamitische gedachten. Wij mensen zijn van Gods geslacht. Wij zijn Vonken van Zijn Heilig Leven. 

Wij zijn Goden. Joh. 10:34; 1 Thess. 5:23; Efez. 4:6; Hand. 17:28,29. Deze teksten worden niet door de Jehovagetuigen gebruikt, omdat dan hun Adamsplan niet kan doorgaan. Weten Jehova's getuigen niet, dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in ulieden woont. Daarom zijt gij Vonken van Zijn Heilig Leven. -- Gij zijt Gode zegt Christus. Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden (van uw bijbelboeken) maar het Koninkrijk God is binnen in ulieden. Wij kennen geen mens naar het vlees. Een Adamskind, dat van klei en levensadem is, kent de ware christen niet en dat is nu het grootste struikelblok van de leer van Charles Taze Russell. Wij zullen terug komen, om de gedachten van Russell terug te voeren op de grondgedachten van de levende Christus, die Zijn Licht zal laten schijnen op alle menselijke leerstellingen, die op deze planeet Aarde in omloop zijn. Efeziër 4:14.
N. V.counter free
Google Analytics Alternative