PROFETIE EN REÏNCARNATIE. 
Wie oren heeft om te horen, die hore…….  ,,Zie, ik zend ulieden den Profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal” ; (Maleachi 4-5). Reeds enkele honderden jaren voor de geboorte van Christus werd deze profetie gedaan. Het Nieuwe Testament bevestigt deze voorspelling. In Mattheüs 11:9-15 zijn de volgende woorden van Jezus te lezen: ,,Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van denwelken geschreven staat: Zie, Ik zend mijn engelen voor uw aangezicht, die uwen weg bereiden zal voor u henen. Voorwaar Ik zeg u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Dooper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Dooper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen het zelve met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die hore!” Met deze uitspraak, die nauwelijks voor een andere interpretatie mogelijk is, bevestigt de Messias het feit, dat de profeet Elia en Johannes de Dooper dezelfde zijn! Wie oren heeft om te horen, die hore, zegt Hij er nog bij. Met welk doel? Heeft Christus toch tegen dovemansoren gesproken? Ja want de mens heeft deze ontzagwekkende uitspraak van de Messias inderdaad niet begrepen!

Christus kon de mens indertijd niet meer schenken, dan zijn bewustzijn kon verdragen en verwerken. Iemand die toen zou hebben beweerd dat de aarde een – naar kosmische begrippen – nietige bol is, die met een snelheid van ruim 100.000 kilometer per uur een ellipsvormige baan om een ster beschrijft, zou als een krankzinnige zijn opgesloten! Christus had de mens van toen veel meer kunnen schenken, dan dat Hij reeds heeft gedaan, maar hoe had Hij dit moeten klaarspelen? Heeft Hij de mens al niet meer gegeven, dan deze tot heden toe ooit heeft kunnen verwerken? Is het onwaarschijnlijk en onredelijk aan te nemen, dat de Messias nog veel eerder aan het kruis zou zijn geslagen, wanneer Hij de mens alles had geschonken, wat Hij deze had willen en kunnen geven? Kunnen wij aan een kind kosmische wijsheden verkondigen? Zijn de mensen – in verhouding tot de Christus – niet zuigelingen in de geest? De Christus is al veel te ver gegaan. Het bewustzijn dat Hij de mens heeft willen schenken was slechts een fractie van Zijn eigen Goddelijk bewustzijn en toch heeft de mens dit al niet kunnen begrijpen. Daarom werd de Messias vermoord. Nu nog doet de mens niet anders en vermoordt hij dagelijks hogere gevoelens, die hem zouden kunnen optrekken, maar die hij nog niet kan of wil bevatten! Wat dit betreft, is er nog niet veel veranderd. Desondanks gaat de wereld toch vooruit, al is het ons niet altijd gegeven deze vooruitgang duidelijk waar te nemen. De wet van de reïncarnatie, die de Messias heeft aangehaald met het voorbeeld van Elia en Johannes de Dooper geldt nl. voor al het leven in de ruimte. God heeft deze wetten voor al Zijn leven gemaakt, omdat Hij als een Vader van Liefde al Zijn kinderen even lief had en daarom geen uitzondering kon maken door het ene kind boven het andere te stellen! De theoloog, die dit toch verkondigt geeft alleen blijk, meer kennis te bezitten van zijn eigen kerkelijke dogma, dan van God Zelf en Zijn heilige wetten! Al het leven van God ondergaat dezelfde wetten.

Elk mens, elk dier en al het verdere leven in de ruimte beleeft de reïncarnatie. Het Oosten aanvaardt dit reeds lang, ofschoon de mens ook daar de Goddelijke realiteit door eigen verzonnen franjes en fabels heeft verduisterd. Niettemin wordt er de wedergeboorte als feit aanvaard. In dit opzicht is het Oosten het Westen dus vooruit. De reïncarnatie vormt de kosmische sleutel, die alle poorten opent van het mysterie der schepping. De reïncarnatie geeft ons leven zin en inhoud en geeft ons concrete antwoorden op al onze vragen. Alleen de reïncarnatie verklaart ons het Hoe en Waarom, terwijl voor God de reïncarnatie het vlak is, waarop alles wordt geprojecteerd! Alleen door de wedergeboorte kon de schepping evolueren. Het ene leven bouwde op de ervaring voort, die werd opgedaan in het vorige leven. Zo werd steen op steen gelegd, totdat het bouwwerk gereed was. Elk wezen in de ruimte is gelijk het saldo van al zijn vorige levens. Alle ervaringen en belevenissen van miljarden levens hebben de persoonlijkheid gevormd van het hoogste product der schepping de mens. Ieder wezen heeft een eigen – een andere – weg gevolgd. Daarom is ook elke persoonlijkheid anders en zijn er geen twee volkomen gelijke mensen in de ruimte! ,,Wie oren heeft om te horen, die hore”, heeft Christus gezegd, maar wie bezat het gevoel om dit uit Zijn woorden op te maken? En toch, was het niet eenvoudig? Wanneer wij de lente beleven en wij zien de natuur uit haar schoonheid ontwaken, dan kunnen wij de reïncarnatie zien!! De mens leert reeds kijken,kort nadat hij als zuigeling uit de moeder komt. Het ,,zien” echter leert hij veel moeilijker! Vele mensen denken er nooit over na, dat er tussen kijken en zien een kloof gaapt, die bijna onoverkoombaar lijkt. Zij kijken hun hele leven lang zonder ooit te hebben gezien! Toch moeten zij er eens aan beginnen. De reïncarnatie geeft hun die kans miljoenvoudig!  Johannes de Dooper was Elia. Beter gezegd is echter, dat Elia voor een gedeelte Johannes de Dooper was, maar dat Johannes de Dooper meer was dan Elia!

Het gehele gevoelsleven van Elia lag immers in Johannes de Dooper verdisconteerd, terwijl de ervaring van zijn jongste leven hier nog bij kwam! De wereld heeft verscheidene van deze hoogstaande boodschappers gekend. Niet altijd was er echter een Christus om hiervan getuigenis te kunnen afleggen! Wie oren heeft om te horen, die hore! De wereld heeft in de loop der tijden vele profeten gekend zoals Elia. Elke eeuw kent zijn eigen profeten en er is geen werelddeel, geen land, of het heeft deze genade beleef. Hoe dikwijls echter werd hierop acht geslagen? Hoe dikwijls weren deze niet vermoord, geminacht, gehoond of gevangen gezet? Wie was Galileï? Wie waren Mohammed, Boeddha en Confucius? De wereld aanvaardt nu de profetieën van deze persoonlijkheden. Er zijn echter nog meer profeten geweest – ook in onze tijd – die niet werden begrepen of geloofd door de mensheid! Niettemin hebben dezen hun Goddelijke taak voor de aarde volbracht. Het zaad is door hen gelegd. Wij allen vormen de voedingsbodem, waarop dit zaad moet ontkiemen. Christus was de grote zaaier van 2000 jaar terug. Wij hebben intussen andere zaaiers ontvangen, die mochten voortbouwen op hetgeen door Christus werd gebracht! Misschien slaagt de mens er eens in de zaaier, die ook in ons land heeft geleefd, te vinden. Hoe snel het zaad dan zal ontkiemen is afhankelijk van het gevoelsleven van de mens.

Bij de één schiet dit zaad in zijn ziel als een paddenstoel omhoog, bij de ander zal dit niet het geval zijn. De reïncarnatie zal in deze gevallen zijn beslissende invloed laten gelden! Wij allen echter, die het gevoel ervoor bezitten, dienen te zorgen, dat wij geestelijk gereed zijn voor de wijsheden, die ons zullen bereiken, wanneer wij onze profeet hebben gevonden. Want niets geschiedt zonder zin in de schepping en deze zending komt rechtstreeks van de bron, die eeuwigheid vertegenwoordigt! Laten wij trachten deze zending te begrijpen. Wie oren heeft om te horen, die hore!
N. V.


counter free
Google Analytics Alternative