DE LAATSTE PARTIJ SCHAAK! 
Tijdens de vorige wereldoorlog zijn er meerdere malen zonderlinge beslissingen genomen door de as-mogendheden, die wellicht de redding hebben betekend voor Groot-Britttanië en misschien wel zelfs voor alle spilmogendheden! Men denke b.v. aan het drama Duinkerken! Waarom heeft Hitler toen niet de overtocht gewaagd naar Engeland? De ware reden zal wel altijd een mysterie blijven! Toeval bestaat echter niet in de ruimte! Is het daarom mogelijk, dat hier een betekenis achter zat? Zou het kunnen zijn, dat Groot-Brittannië door onzichtbare machten werd beschermd? Winston S. Churchill beschrijft in zijn ,,memoires" een ander zonderling ,,toeval", dat wellicht ook een beslissende rol heeft gespeeld in de grootste en wreedste oorlog, die de mensheid ooit heeft gekend. Precies één week na D-day, vlogen enkele vliegende bommen het kanaal over om in Engeland dood en verderf te zaaien. Dit gebeurde op 13 juni 1944. Twee dagen later vielen er reeds 200 vliegende bommen op Groot-Brittannië , terwijl gedurende de vijf weken die hierna volgden ruim 3000 van die gierende monsters de burgerbevolking terroriseerden. Deze nieuwe duivelse aanvalsmethode was voor de Londense bevolking, volgens Churchill, nog een veel zwaardere beproeving dan de luchtaanvallen van 1940 en 1941, doordat de spanning en onzekerheden langer duurden. Dag en nacht was de bevolking doorlopend in gevaar, zonder dat er in het begin van enige bescherming sprake was.

De man, die ‘s morgens afscheid nam van zijn gezin, wist nooit of dit afscheid niet voor goed was! Het gevaar van de V-1 was vrijwel bedwongen toen er een nieuw, nog groter gevaar voor Groot-Brittannië dreigde en wel de V-2. Terecht vreesde men in Engeland, dat dit wapen een catastrofale uitwerking zou hebben op de steden. Dit projectiel maakte geen geluid, zoals de V-1, maar naderde zijn doel geluidloos! Ook naderde de V-2 zijn doel vrijwel onzichtbaar, omdat hij op een hoogte van liefst 80 km. vloog en een snelheid ontwikkelde van 6500 km. per uur! De gehele vlucht van Peenermünde naar Londen werd door dit monster in 3 tot 4 minuten afgelegd. Wat moesten afweergeschut, versperringsballons of jagers hiertegen uitrichten? Later bleek inderdaad, dat de V-2s dan ook een veel groter aantal slachtoffers maakte dan hun voorgangers. Dit wapen was volkomen nieuw. Hoe moest Groot-Btittannië hiertegen vechten, terwijl zij niet wisten hoe deze V-2 werkte en wat en waar de zwakke plekken waren?! Toen gebeurde er echter iets ,,zonderlings". Reeds bij de experimenten in Peenermünde, toen men wilde onderzoeken of een raket door middel van een radio kon worden bestuurd, werd een V-2 per ongeluk de ,,verkeerde" richting opgestuurd. Het gevaarte kwam in Zweden terecht, waar het kort daarna naar Farnborough werd getransporteerd teneinde door Engelse experts te worden onderzocht! Een gevangene, die in Peenermünde werkte, vertelde later, dat de radioman door het opstijgen van de raket zo verrast was, dat hij helemaal vergat, wat hij moest doen. In zijn verbazing drukte hij de besturingshandgreep in een verkeerde richting en toen hij weer bij zijn positieven was, was de raket al buiten de actieradius van zijn instrumenten op weg naar Zweden. Zoals gezegd, zijn er vele ,,zonderlinge" dingen gebeurd tijdens de vorige wereldoorlog en degenen die niet in toeval kunnen geloven, omdat de gehele schepping zich hiertegen verzet, zullen een bepaalde lijn kunnen opmerken, die zich scherp aftekent tegen de achtergrond, die door bloed is gekleurd. Deze lijn is de lijn der evolutie en deze werd aangebracht door onzichtbare helpers!

Er zijn mensen geweest op aarde -- en die zijn er nog -- die hebben getracht aan te tonen, dat deze laatste wereldoorlog een heel andere betekenis heeft gehad voor de mensheid dan de vorige tijdens 1914-1918. Deze tweede wereldoorlog heeft een unieke plaats ingenomen in het leven der mensheid. Dit was niet zonder meer een strijd tussen verschillend mogendheden, maar dit was een strijd tussen licht en duisternis. Deze oorlog was de laatste poging om de mensheid van Christus af te wenden. Dit is mislukt! Mislukt, omdat de ,,onzichtbare" schaakspeler, die met de witte stukken speelde de beste strategie bezat! Zwart werd schaakmat gezet en de verliezer zal geen revanche meer kunnen nemen! Dit was de laatste partij schaak tussen wit en zwart! Met andere woorden: dit is de laatste wereldoorlog geweest, die de mensheid heeft moeten meemaken! Er zullen nog verscheidene oorlogen komen en deze zullen blijven bestaan, totdat alle volkeren vrij en bewust zullen zijn. Een wereldbrand echter zoals wij die reeds tweemaal hebben moeten verduren, zal niet meer plaatsvinden. De weg, die de mensheid nu moet inslaan, opent geheel andere perspectieven voor al het leven van de schepping dan tot nog toe het geval kon zijn. Deze onvermijdelijke strijd moest eerst worden gestreden en de beslissing moest eerst vallen. Dit is gebeurd! Het merendeel van de mensheid wil thans geen oorlog meer. De vreselijke wapens die nu in handen zijn van de mens zullen een oorlog zelfs onmogelijk maken, omdat in een dergelijke strijd alleen algehele vernietiging het lot zou zijn van de mensheid. God laat dit echter niet toe! De mens bezit weliswaar een eigen wil, maar beschikt niet over Gods schepping in die zin, dat hij de macht zou hebben deze te niet te doen! Voor het eerst in de geschiedenis van de mens overheerst op aarde nu het goede, d.w.z. dat het merendeel van de mensheid geen oorlog meer wenst en met zijn buren in vrede wil leven. Dit is tot nog toe nimmer het geval geweest, zolang mensen de aarde bevolken. Daarom zal er ook geen wereldoorlog meer ontstaan. Nu helpt het ene land het andere om er boven op te komen. Gedwongen meent u? Misschien wel, maar dit is bijzaak! Hoofdzaak is, dat het gebeurt. Hoofdzaak is, dat de mens inziet, dat hij ook zijn buurman nodig heeft in deze wereld! Wij kunnen niet buiten elkaar. Inderdaad is het ,,one world or none" een zinvolle uitsprak geweest! Wij leven in een ontzagwekkend tijdperk, dat wij deze evolutie mogen meemaken. Wij leven in een tijdperk waarin de basis wordt gelegd voor een nieuwe en gelukkige wereld. Ofschoon de aarde gezucht en gesteund heeft onder de mokerslagen die haar tijdens wereldoorlog II zijn toegebracht, zal de geschiedschrijver van morgen moeten constateren, dat juist toen het fundament werd gelegd voor een andere, een betere maatschappij, die uiteraard ook andere en betere mensen zal voortbrengen. De onzichtbare schaakspeler wist, waaraan hij begon, toen hij de beslissende partij tegen zwart speelde en zijn tegenstander voorgoed schaakmat zette! N.N.  


counter free
Google Analytics Alternative