DE VROUWELIJKE EN DE MANNELIJKE ZIEL.                             
             DE UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS ZEGT ONS:                        
          ZIE HOE ALLES LEEFT, HOE ALLES TERUGKEERT                     
                       EN DIT  GEBEURT DOOR EEN ONFEILBARE KRACHT,                                       
EEN WET EN DIE WET IS GOD.  
Het zijn de meesters van Gene Zijde, van de Universiteit van Christus, de engelen uit het leven na de stoffelijke dood, die de mens op Aarde het hoogste bewustzijn willen schenken. Zij hebben daartoe geschreven en gesproken door hun instrument Jozef Rulof (1898-1952) om de mensheid door hun wijsheid op te trekken. Zij hebben daartoe de wetten van de hemelen en de hellen en die van de sterren en planeten in de door God geschapen ruimte u verklaard. Hierdoor zal er uiteindelijk geen vraag meer in u blijven, want deze Meesters zijn in al die wetten bewust. Nóg bevindt de mens zich in een stoffelijke bewustzijnstoestand en moet innerlijk voor de Goddelijke wetten ontwaken.  Maar omdat deze Meesters, tot wie Christus vanuit het Goddelijk Al heeft gesproken, gereed zijn de verlangende massa de hoogste Openbaringen te ontsluieren, zal dit ontwaken kunnen volgen. Wij hebben door ons instrument tot uw leven gesproken, in deze eeuw - de Eeuw van Christus - waarin de volken der Aarde in eenheid voor elkaar moeten arbeiden om in alle karaktereigenschappen te ontwaken. Zij kunnen  daardoor in welvaart en geluk leven, gezegend in de naam van Hem, Die eeuwen terug niet begrepen is, maar Die - om de mensheid te leren - op het kruishout stierf. Open uzelf, stem u af op hetgeen wij u te zeggen hebben. U kunt dan uw gevolgtrekkingen maken en niet één Goddelijke wet zal onverklaarbaar blijken. Het is deze eeuw, die u binnenvoert in het Duizendjarige Rijk en in het 'Koninkrijk Gods op Aarde en aan Gene Zijde' in het werkelijke en eeuwigdurende bestaan voor de ziel als mens.  Lees daarom de boeken, die wij door ons instrument aan u hebben geschonken om al de Goddelijke Openbaringen in stoffelijke en geestelijke toestand voor u te belichten, zodat u uw Goddelijke afstemming zult leren kennen. Dit alles brengt u de 'Eeuw van Christus'. Hiervoor onderging Gods Zoon de kruisdood.

Wij, aan deze zijde, kregen er Zijn Leven en Zijn Woord door, de machten en krachten om ons met uw leven te verbinden. U kunt zélf ervaren of dit mogelijke is ook dit gebeuren is wet geworden! In de komende tijden zult u kunnen vaststellen, dat de hemelen voor u en de uwen zijn opengegaan. U zult - indien u zich ervoor openstelt - op al uw vragen het Goddelijk bewuste antwoord ontvangen. Pas dan zal de ruimte, waarin u leeft, ons geestelijke, waarachtige woord stralend verlichten en zullen wij tot onverbrekelijke eenheid komen. Dit is Christus' wil. Toen Christus na Zijn Kruisdood Zijn Lichaam verliet, begaf Hij Zich naar de hoogste hemel in ons leven en zette zich temidden van hen neer. Temidden van mensen, die ééns op Aarde hebben geleefd en in de sferen van licht ruimtelijk bewust zijn geworden. Hij trok hen allen in Zich op en sprak: 'Wat zult u thans gaan doen, wat zult u aan de mensheid schenken, nu u weet, dat Mijn Universele Denken en Voelen aan het kruishout werden gesmoord? Ik zeg u: Breng niettemin Mijn Waarheid en Mijn Leven aan deze mensheid. Zet Mijn Werk voort. Mijn Taak is op aarde volbracht. Voer de mensen op Mijn Weg. Breng de kinderen van God tot het Universele Weten, opdat al het leven God als een Vader van Liefde zal leren kennen. Eens zal men u geheel aanvaarden! Hierna lost Hij voor hun ogen op en keerde terug naar Zijn Goddelijk Bestaan, van waaruit Hij voort zou gaan om de wereld Zijn Liefde en Zijn Kennis te schenken. De Meesters daalden daarna af naar de eerste sfeer en verenigden zich in de 'Tempel van Christus'. Deze tempel wordt in stand gehouden en werkt door onze Albewuste Mentor. In deze tempel wordt aan de zielen, die naar hoger weten en kunnen streven, de mogelijkheid geschonken om zich in Zijn Goddelijke Persoonlijkheid in te leven. Daardoor worden zij verbonden met de wetten, die Gods Schepping in stand houden. Op deze gewijde plaats mediteerden de Meesters en ontwierpen zij, door Christus vanuit het Al bezield en voorgelicht, hun plannen, die de mensheid van de eeuwige gelukzaligheid moesten verzekeren. Daardoor hebben wij, die ons de wetten van God hebben eigen gemaakt, voor uw leven onder meer de boeken 'De Kringloop der Ziel', 'Het Ontstaan van het Heelal' en 'De Volkeren der Aarde' geschreven, waarin de Goddelijke wetten diep ontleed zijn. In deze boeken schenken wij een wijsheid, welke niet van uw wereld is. Wij vragen u: Kan een professor, kan een godgeleerde van uw wereld Gods Hart binnengaan, wanneer er disharmonie in hem is? Gelooft u één ogenblik, dat hij zó tot eenheid met de Goddelijke en dus harmonische wetten kan komen?

Hierdoor alleen is het peil van zijn wijsheid vastgesteld Door onze volmaakte en hemelse liefde konden wij in Gods Universeel Denken worden opgetrokken en hierdoor ook zijn wij nu in staat die wijsheid op Aarde te brengen. Wij denken aan de godsdiensten van de Aarde, die voor het merendeel geloven, dat de hemel de eindbestemming is voor de mens. Alsof wij hemelingen - zoals zij zeggen - in onze toestand, hoe rijk en gezegend ook, God zouden kunnen beleven. Onze liefde, ons bewustzijn is reeds geestelijk afgestemd, maar is zij Goddelijk? Maar God eist dit van ons geen deel, geen graad van Zijn Leven mag ons onbekend blijven. Een onmetelijke weg ligt nog voor ons! Wij volgden de ontwikkeling van het innerlijke leven: De ziel. Ontzaglijke werelden doemen voor ons op, de werelden van onszelf. Wat weet de aardse geleerde van al de onmetelijke wetten af, hóe wil hij begrijpen en verklaren, wát wil hij vaststellen hij, die gelooft, dat de mens het product is van één gering leven? Hoe wil hij, die zelf nog in disharmonie leeft, de aard en de diepte van de psychopathie vaststellen, terwijl de oorzaken ervan levens en levens terugliggen? Hoe van de bezetenheid, van de homoseksualiteit? Hoe wil hij een definitie van de liefde geven, terwijl hij hoogstens stoffelijke ervaringen daaromtrent kan bezitten? Wat weet hij van de wil af en de mogelijkheden ervan? De mens op Aarde denkt niet, voelt dat ontzaglijke wonder niet. Hij leeft maar, zoals het hem invalt, denkt aan niets, aan geen God, aan geen schepping en ook niet aan hen, die aan Gene Zijde leven. Zij vragen zich niet af, waarom het ene leven het moederlichaam bezit en kinderen baart en het andere leven het scheppend. vermogen heeft ontvangen. Weet echter, dat God rechtvaardig is, dat Hij geen onderscheid kent. Wanneer God alleen voor de vrouwelijke ziel - wat de verbinding met God is en een hogere liefde betekent - deze genade heeft weggelegd en niet voor de mannelijke ziel, dan zou dat niet rechtvaardig zijn. Maar dat is niet het geval. Voor de ziel zijn er beide lichamen, want het scheppend vermogen gaat in het stuwend organisme, het vrouwelijke lichaam, over.

De ziel maakt zich beide gevoelskrachten eigen. Iedereen zal de reine moederliefde leren kennen om het wonder van God in al zijn diepte te kunnen beleven. Het is het ontstaan van de schepping, maar als individueel leven. De moeder beleeft dit wonder. In het moederlichaam is die eerste werking en het ontstaan van de schepping aanwezig. Het moederlichaam bezit die kracht en dat vermogen, want in dat lichaam ontwikkelt zich het eerste stadium van het embryonale leven. In de moeder Ontwaakt en leeft het embryo, zoals dat op iedere planeet gebeurd is en ook dat leven wordt door een dichte massa, nu het menselijke en stoffelijke organisme, afgesloten. Met kent het wonder van het geboren worden, maar de betekenis ervan ..., nee. Duizenden jaren zullen er voorbijgaan, voordat de mens dit alles kan aanvaarden en kan volgen. Tegen hen, die dorsten en verlangen om meer over dit machtige gebeuren te horen, die het raadsel en het wonder van de schepping willen leren kennen en vooral hun eigen leven en afstemming, zeggen wij: iedereen zal en móét moeder worden. Dat is bezielend leven, dat is een man en een vrouw op Aarde, dat is het scheppende en het stuwende en dienende leven. God gaf de mens alles.Duizenden malen zal men in het mannelijke en vrouwelijke lichaam geboren worden om te ontwaken en om het scheppingsplan te beleven. Dit is het essentiële, waardoor de menselijke ziel ontwaakt. Als dit niet zo was, dan waren wij en was al dat leven er niet geweest. Als het moederlichaam er niet was geweest, waren de Aarde en al die andere planeten niet geboren. Het menselijke lichaam beleeft het scheppingsplan, is het scheppingsplan, want in het menselijke lichaam ligt het scheppend vermogen en is de dienende kracht vastgelegd. Met dat alles gaf God Zichzelf, schiep God een wezen, dat in verkleinde vorm Zijn Schepping vertegenwoordigde. In mens en dier ligt de schepping vast en wij zien in hen en in de natuur dit ontzaglijke wonder terug. Daarin is dát aanwezig, wat , het universum heeft verbonden en wat de kringloop van al het leven is. God gaf zich geheel, God schiep wonderen en de mens bezit deze wonderen, maar begrijpt ze niet.  Kijk over de Aarde, dierenrijk, naar de Wáár men ook kijkt, is de wedergeboorte aanwezig. Men zoekt en tracht dit raadsel op te lossen en toch zal men niet achter de waarheid komen, want men loopt zich tegen het raadsel 'dood' te pletter en juist daarachter ligt de oplossing. Maar hoe komt het dan, zult u zich afvragen, dat de ziel, die een nieuw, stoffelijk bestaan ontvangt, zich niets van haar vorige levens herinneren kan? Kijk zelf eens terug naar de jaren, die u in dit leven doormaakte. Hoe machtig veel beleefde u niet?

Wat maakten velen van u niet aan verschrikkingen door? Hoeveel indrukken probeert u niet te vergeten om maar onder de druk ervan weg te komen? En denk nu eens in, dat al dat leed, al die zorgen, al die strijd ook, in een volgend bestaan weer in heel hun martelende zwaarte op u zouden vallen? Waar wilt u de kracht, de moed, de frisheid en de spontaniteit vandaan halen ,om de moeilijkheden, die zich wéér aanmelden, het hoofd te bieden? Dank God ervoor, dat Hij u in Zijn Wijsheid die vaak afschuwelijke herinneringen bespaart. Want - en hieraan moet u in dit verband ook nog denken - hoe beleefde u tot nu toe uw levens? Overtrad u niet in de meeste daarvan Gods harmonische wetten door in moord, roof en hartstocht onder te gaan? U zou in het nieuwe bestaan geen stap meer durven verzetten, besmeurd als u zich zou voelen door de wandaden, die u ééns door uw onverstand beging.Nu zult u beseffen hoe wijs en goed het is, dat dit alles in uw onderbewustzijn verzegeld ligt. Straks, als u in de sferen van licht leeft, zult u steeds opnieuw in die ellende mogen afdalen om dan uzelf geheel te leren kennen. Nu, in deze staat van uw ontwikkeling zou het u breken! God keert ieder ogenblijk tot de mensen terug, maar zij zien en horen daar niets van. De mensen roepen: 'Waarom en waarvoor?' en vragen om gaven, om geluk en om datgene, wat hun pas over duizenden jaren kan worden gegeven, omdat zij dan pas de diepte van hun vragen begrijpen. Maar als het antwoord komt en dit niet is, zoals zij het zich hadden voorgesteld, dan gooien zij het wonder van zich af en roepen uit: Nee, dat niet, dat is het niet, wat ik bedoel. Dat is te zwaar en het kost mij teveel kracht. Dan slingeren zij al die gaven weer de ruimte in en vervloeken zichzelf en God. Wie wil voelen, kan de diepte van de schepping begrijpen, omdat die in hem ligt. Wie wil zien, opent zijn ogen. Niet de stoffelijke ogen, want die zijn geestelijk blind en zolang de mensen niet innerlijk zien en zichzelf afleggen, zullen zij blind blijven. Door van binnenuit te zien, leren zij zichzelf kennen en dan straalt er een geweldige kracht van hen uit en beleven zij de schepping. Dan zullen zij beleven, wat biljoenen jaren geleden is gebeurd en wat nu nog in hen leeft, omdat zij nog op Aarde leven en als kinderen van God Zijn Voortbestaan vertegenwoordigen - Zijn Leven en Zijn Onmetelijkheid - om in de bewuste graad te willen bezitten, wat God hun schonk.
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative