Sadisme of Naïviteit?

"Wij psychiaters maken dagelijks de ergste gevallen mee van patiënten, speciaal melancholici, die lijden onder de stellige overtuiging, dat zij voor eeuwig verloren en verdoemd zijn. Velen hunner lijden reeds op aarde helse pijnen, worden reeds op aarde door het helse vuur verteerd. Zij die de hel prediken, zijn hiervoor verantwoordelijk te stellen. Een predikant, die zijn medemensen onder zijn prediking helse pijnen ziet lijden en dan toch dóór preekt, is geestelijk niet normaal. Hier kan de psycholoog slechts één verklaring vinden: zo iemand is een geestelijk sadist, die er klaarblijkelijk persoonlijk behagen in schept zijn medemensen psychisch te doen lijden.”
Neen, meent u nu vooral niet, dat deze felle uitspraak door een of andere fanatieke tegenstander van de kerk is gedaan, want dan doet u onbewust Prof. Dr. Grabriél langfeldt, een in Noorwegen zeer bekende geleerde, die deze uitspraak heeft gedaan in het Noorse tijdschrift "Samtiden” , onrecht aan.

 Zoals bekend mag worden geacht, woedt er in Noorwegen een zeer felle strijd in kerkelijke kring. Bestaat de hel? Mag men de mens met deze verschrikking dreigen?

Prof. Langfeldt heeft op medische gronden aangetoond, welk een afschuwelijke en vaak zelfs funeste uitwerking de angst voor hel en helse pijn en straf op geestelijk zwakke mensen kan hebben.
Het wordt langzamerhand vervelend. Vervelend en vooral eentonig. Steeds weer hetzelfde. Steeds weer, telkenmale opnieuw moet de denkende en humane mens terugkomen op het chapiter "hel en eeuwige verdoemenis”. Ja lezer, wij zeggen bewust "moet”, want zolang onze medemensen worden gekweld door onbewuste en onverantwoordelijke lieden met hun middeleeuwse sadistische gedachten, is het onze plicht – hoort ge – onze plicht – om in de bres te springen voor hen, die onze hulp nodig hebben. Onze hulp, teneinde te komen tot de ware God van Liefde die geen hel en eeuwige verdoemenis heeft geschapen!!

Wij vechten niet tegen de kerk, wij vechten alleen tegen de liefdeloze en onbewuste dogma’s. wij vechten niet tegen de bewuste priesters, maar wij vechten voor Christus, en voor de mens die zoekende en lijdende is. Wij hebben geen vijanden, maar ij vechten tegen elke onwaarheid – waar die zich dan ook openbaart! – en vooral: wij vechten, vechten tot de laatste ademtocht voor het welzijn en het geluk van onze naaste. Wij vechten tot onze laatste druppel bloed tegen de God van wraak en verdoemenis, omdat deze niet bestaat en deze God alleen maar in het leven is geroepen door heerzuchtige en tyrannieke mensen, die vele honderden jaren geleden op aarde hebben geleefd!
Het is logisch en vanzelfsprekend, dat de God van die oude barbaren een God moest zijn van bloed en geweld. Een andere God had geen invloed op hen, kunnen hebben. – Trouwens een God van Liefde zouden zij niet eens hebben kunnen begrijpen! Daar was de mens nog niet rijp voor. Pas Christus heeft hierover voor het eerst durven en kunnen spreken. – Neen, de Jaweh met zijn oog om oog en tand om tand, dat was een God die men kon begrijpen…… en vrezen!

Het is merkwaardig, dat de kerk, nu vele eeuwen later nog steeds deze voorstelling handhaaft in plaats van de God van Liefde. De God, door Christus aan de mens onderwezen!! Nog steeds prediken de onbewuste dominees en priesters over een God, die zijn eniggeboren Zoon bewust liet slachten. Hierin vinden wij weer de oude Jaweh terug, die bloedoffers van de mensen eiste.
Wanneer zijt ge van plan met deze waanzin te stoppen, kerken van "Christus”? Wanneer houdt gij eens op deze cliché-God te propageren? Voelt ge dan niet dat ge de leer en het leven van Christus hiermede verkracht? Ge drijft de mensen met uw "godsdienst” naar de psychiatrische inrichtingen. Gij vermoordt en smoort de gevoelslevens van uw medemensen. Gij leert hen God te vrezen, inplaats van lief te hebben.
Gij ondermijnt en vernietigt echter uw eigen tempels en uw eigen levens. De mens wil  met deze afbraak niets meer te maken hebben. De mens van deze eeuw toont, dat hij meer gevoel en bewustzijn bezit, dan gij zelf, want hij wil uw gepreek over hel en verdoemenis niet meer aanhoren en loopt de kerk uit. Het is verschrikkelijk dat het zo is, want de mens van deze eeuw is zoekende naar God als nog nooit tevoren. Wanneer gij echter uw taak niet verstaat, dan zal de mens buiten u om moeten leven. Beter geen godsdienst dan een verkeerde. Beter geen God, dan de bloeddorstige uit het Oude Testament!

Gij staat vanaf uw kansels te klagen over de slechte wereld en de lichtzinnigheid van de mensen. Vraagt gij u echter ook af wat gij doet om de mens beter te maken? Vindt ge dat uw weg de juiste is om de mens te benaderen en op te vangen? Zijn de mensen er voor de kerken of zouden de kerken er voor de mens moeten zijn!

Kerk van Christus, laat het middeleeuwse sadisme uit uw leer achterwege. Leer de mens slechts de waarheid. De waarheid die synoniem is met Christus, en de mens zal u weer aanvaarden. Uw kerken zullen weer druk bezet zijn en gij zult weer de invloed hebben, die gij vroeger hebt gehad. Dan zullen de mensen echter niet door geweld en angst "gelovig " zijn, maar omdat hun hart gelovig is en uiteindelijk is dat toch de bedoeling en de zin van uw werk. De wereld wacht op uw hoofdbuigen. Laat haar niet TE lang wachten!
Sinclair Weston.


counter free

Google Analytics Alternative