,,WIE IS GOD!'' 
Heeft God zich kunnen manifesteren als "De Here"? U had Hem Papa kunnen noemen, u had Hem de naam kunnen geven van "Wayti", Mohammed, Allah, Ra, Re of Amon Re. Waarom heeft de mens zoveel woorden,bedacht om de God van al het leven uit te beelden? Is voor het Europese bewustzijn en gevoelsleven alleen "De Here", de God van al het leven, in staat om u tot de Hemelen, tot Zijn bewustzijn en karakter, Zijn persoonlijkheid, licht, leven, liefde en vaderschap te voeren? Komt het kind van het Oosten niet tot de Albron terug en hebt gij alleen het recht, door uw dogmatische stelling, u mens en kind van de Albron, van God te noemen? Kletspraat! Hard? Want God is een Vader van Liefde, Die niet verdoemt! De verdoemdheid trappen wij in elkaar, "magere Hein" gaat eraan, de dood is er niet! "Ja", schrijven wij aanstonds "wij zullen hem de kroon van zijn hoofd timmeren!" En dat doet u door de wetten, niet door woorden, maar door de wetten, want achter de kist zult gij leven en zien, zult gij eens vleugelen ontvangen. En dan buigt de mens zich voor het allerheiligste in zich, het ontwaken, het bezielen, het inspireren en het voelen en denken om hoger te kunnen gaan. De eerste wijsheid werd ontvangen, beleefd, uitgezonden en aanvaard. Maar, geloofden die mensen, die hoorders nu, dat er 'n leven is achter de kist? Nee, dat er een Here bestaat die alles heeft geschapen. "Doe dit niet, of gij zijt verloren, ga daar niet heen, want de Here zegt" 

Nu kwam woord na woord door ontwaking en mooie verhaaltjes, de kleuterklas voor de bijbel was ontstaan. De kleuterklas, die nu "mensheid" heet, zat daar neer en had de eerste woordjes te aanvaarden. En nog leven er miljoenen mensen op Aarde, die nog niet gereed zijn. Maar, de kern werd gelegd en kunt gij aanstonds aanvaarden en beleven-- wanneer wij even met uw tijd contact nemen -- dat gij nu de eerstelingen zijt voor het Huis Israël op Kosmisch beleven. Kosmisch voelen, kosmische afstemming! Maar daar moesten de eerste treden worden gelegd, het begin aanvaard het eerste denken, het contact met de astrale wereld - wie de Meester was, wie de Here zou zijn, wie zou brengen en geven, wat hij zelf kende en zich eigen had gemaakt. Zo is het eerste geslacht als het Huis Israël -- wat ontwaking en geestelijke bewustwording betekent -- ontstaan en geboren. De Meesters zagen, dat het goed ging, maar eeuwen en eeuwen waren nodig, om dat kleine plukje gevoel, die zielen, deze mensenkindertjes bijeen te houden. Langzaamaan kwam ook het andere leven luisteren, want men sprak over geluk, over Ruimte, duisternis en licht, over de hellen als: "Doe niet verkeerd, want gij zult bezwijken, als gij verkeerd doet, dan" Men kon zo spreken, want men had het immers meegemaakt, immers beleefd! Nu moet u eens kijken hoe die bijbel, waarachtig en universeel, de heilige, geestelijke waarheid van de astrale persoonlijkheid opnam, doorgaf, ontleedde en vastlegde: "Doe geen zonden, want gij zult een duisternis beleven, doe dat niet, want gij zult eeuwig branden en vernietigd worden." Ja, gaat nog, voor uw maatschappij, de mens niet voor eeuwig ten gronde, die zondigt of verkeerd doet? De mens, het leven, ontwaakte, de eerste colleges begonnen. 

In een ongelooflijk nietige, kleuterachtige klas werden waarheden vertolkt en aanvaard. Maar de mens vanuit de Ruimte en achter de kist, wist wat hij deed. Hij maakte hen angstig met: "Dat zult gij niet doen: Wanneer gij steelt en bedriegt, dan" en daalden in de slijk, de modder en de hartstocht voor het stoffelijke leven af. "Hartstocht en geweld, het bestelen van een ander bewustzijn, het verkrachten van een moeder, voert u naar een andere verkrachting, waar gij zult leven en eeuwigdurend verbranden. Ja, van binnen! Zij spraken niet, dat er vuur was! dat maakte de latere mens er zelf bij, want dan ging het nog beter, dan lagen zij nog sterker aan die ellende vast. En waren aan een Goddelijke keten vastgeklonken, waar zij geen vin meer konden verroeren? Neen, niets daarvan: "Gij zult eeuwigdurend branden, indien gij de wetten van de Here niet opvolgt." Zo werd het leven op aarde gekraakt en vastgelegd aan een geestelijke waarheid, omdat de mens, de bijbelschrijver, de geestelijke wetten nog niet verstond, ze verstoffelijkte, verhaspelde en verknoeide. Bezoedelde! En toch, vragen werden gesteld en de antwoorden kwamen! "Vertel ons iets over God, is dat mogelijk?" "Over God, waar moet ik beginnen? Ge moet uw vragen zelf stellen, bedenken, anders komen wij niet verder. Ik zou duizenden jaren nodig hebben om u Zijn wetten te verklaren. Weet gij wat ik bedoel?" "Is God een Mens?" "Neen, God is geen mens. Gij moet God zien door Zijn leven. Daaraan kunt gij de God van al het leven Ieren kennen. God is licht. God is leven! God is gevoel! God is een Persoonlijkheid. God is tevens Vader en Moeder! Maar door alles "Liefde", maar wat weet gij van Zijn liefde af? Toen God aan Zijn openbaringen zou beginnen, was er alleen leegte, ruimte, leven. En daarin zou God zich manifesteren. 

Voer ik u allen terug tot die ogenblikken, dan komen wij voor Zijn wetten te staan, maar dan leert u God kennen. In die lege ruimte kwam leven en dat leven werd "werking" en die werking werd na miljoenen jaren "licht", waardoor die onmetelijke ruimte werd gevuld. Dat is God als Licht, als Leven, als Krachtbron, waardoor de scheppingen aan het stoffelijke bestaan konden beginnen. Ik sta niet stil bij deze openbaringen, maar op die wijze is het wonder geschied. Na miljoenen jaren van evolutie, zien wij, dat het Universum, dat dus eerst onzichtbaar was, tot werking en evoluering kwam. Nog kunt gij God niet als Vader en als Moeder zien, doch dat komt later, hoewel gij kunt aanvaarden, dat ook daarin al de Goddelijke eigenschappen aanwezig moeten zijn, want door deze openbaringen zou God zich evoluerend aan Zijn scheppingen vertonen. Ik zal zorg dragen, dat gij mij kunt volgen. Ik ga dus niet op de wetten in. Die vragen mogen straks uw geleerde vrienden stellen of gij begrijpt niets van hetgeen ik bedoel.  Toen God zich manifesteerde door Zijn scheppingen, was dat leven in die eerste stadia nog onzichtbaar. Mensen en dieren, ook de natuur, waren er nog niet. Dat leven zou eerst later, na de Goddelijke splitsing, de verdeling voor Zijn wezen, geschieden. En dat vond plaats, want door de Ruimte, waarin wij dus als mens leven en al het leven door God een eigen zelfstandigheid kreeg, kwamen de Goddelijke wonderen tot stand. Nu staan wij aan het begin van de schepping. Het planetenstelsel komt door die splitsing tot openbaring en is het leven zover, dat de eerste nevelen zichtbaar worden. Die nevelen verdichten zich als God dat heeft gekund. Al het leven in de Ruimte krijgt de verstoffelijking te aanvaarden. Maar dat zou door de planeten geschieden. Zon en Maan zijn de eerste lichamen die aan die Goddelijke schepping mogen deelnemen. Doordat er meer licht in het Universum komt, verdicht de Maan zich als macrokosmisch orgaan, maar door die ontwikkeling komt het microkosmische leven tot de eerste geboorte. 

Wat God dus voor zichzelf heeft gekund, deze evolutie, volgt Zijn leven! En thans komen wij tot de eerste menselijke geboorte, als embryonaal bestaan! Dat leven gaat verder, het evolueert. De Maan had als taak zichzelf, als God dat heeft gekund, te verdelen, te splitsen. Door die splitsing kregen wij mensen het leven en ook het dier kwam tot de verstoffelijking, waarna de "Natuur" volgt. Voer ik u thans tot uw leven terug, dan ziet gij, dat al het leven door God geschapen nu Zijn almacht vertegenwoordigen moet. Elk stoffelijk deeltje van deze wereld is en deeltje van de Goddelijke persoonlijkheid en vertegenwoordigt nu als die levensgraad God voor het menselijke of het dierlijke, het natuurlijke leven. Dat is God, dus God was nimmer mens!" "Is dan hetgeen wij mensen kregen door de Bijbel, niet waar?" "Heeft uw leven onwaarheden ontdekt?" "Ik moet toch aanvaarden, dat God in het Oude Testament op Aarde was. Er staat, dat de Here tot Mozes sprak. Is dat niet waar?" "Indien uw geestelijk geleerde zich voor dit woord zou kunnen buigen, de bewijzen hiervoor zullen u geschonken worden, krijgt u het antwoord. Ik zeg u allen, daarin zijn fouten gemaakt. Ik ontneem u niets, maar toen de Bijbel geschreven werd was de Goddelijke Schepping reeds biljoenen jaren oud. Ik voer u terug tot het vorige stadium, uw prehistorische tijdperken. Op dat ogenblik waren er mensen op Aarde en al die mensen wisten van uw God niets af. Zij hebben nimmer uw Bijbel gekend. Toch gingen zij verder en kwamen hoger, zijn al deze mannen en vrouwen ontwaakt en tot de hemelen gekomen van licht. Voelt gij dit? 

Ik ben niet van plan om u een nieuw geloof te schenken of u een gegeven openbaring te ontnemen. Van mij wordt er verlangt om u de Goddelijke wetten te verklaren. Gij moet hierover nadenken! Indien gij mij concrete vragen kunt stellen, ga ik er op in en kan ik aan uw leven die openbaring verstoffelijken. U krijgt dus van mij een antwoord, zoals ook uw vraag, uw bewustzijn is. Ik pas mij aan uw levens aan en ga niet dieper, omdat het u van uw eigen bestaan en maatschappelijke leven verwijderd. En dit wil ik voorkomen! Voel aan, wat dit zeggen wil, ik raad u ten stelligste aan, dicht bij uw leven te blijven. Ik bedoel dus, stel geen vragen waarvan gij toch de wetten niet verwerken kunt. Ga niet te ver van uw persoonlijkheid weg, tracht niet te denken, noch te voelen boven uw vermogen, gij zult vroeg of laat bezwijken.Als ik u zeg, dat God nimmer als mens gesproken heeft, is dat een Goddelijke wet. De eerste mensen, die gereed waren om God te leren kennen, waardoor men op Aarde een geloof ontving, werden onderricht door Engelen! Profeten! Maar ook die profeten konden in hun tijd het Goddelijke plan niet ontsluieren, omdat zij, zoals gij nu beleeft, de mens op Aarde de eigenlijke wetten niet konden verklaren, daar ze toch niet werden begrepen. Hierdoor is er een begin gemaakt en leert gij Abraham, Izaäck en Jacob kennen, het Huis van Israël. Ik zeg u nogmaals, toen was de Goddelijke Schepping al miljoenen jaren oud. Hieraan kunt gij thans de persoonlijkheid voor deze mensheid, waartoe gij behoort, vaststellen. De geleerden zullen u overtuigen, straks: Wij brengen u nu geestelijke wetenschap! En daarvan kunnen wij elke wet verklaren! Het moet u dus duidelijk zijn, dat ik uw eigen leven wil blijven volgen. 

De profeten hebben over God gesproken, zij brachten allen nieuw leven, hogere bewustwording tot de Aarde, waardoor het wezen van uw maatschappij zou veranderen." "Zijn er hellen?" "Ja zeker!""Brandende hellen, waarin de mens leeft na zijn dood?" "Ziet ge, nu staan wij al voor uw eigen leven en hebben thans vast te stellen, dat gij voor uw Goddelijke afstemming nog niet denken kunt. Vraag mij allereerst of er een dood is! Ik moet u dan zeggen, er is geen dood, uw leven als ziel en geest, gaat voort. Gij zult tot God moeten terugkeren om in Zijn onmiddellijke nabijheid het Goddelijke Heelal te vertegenwoordigen. Wat gij als doodgaan ziet, is leven! De innerlijke persoonlijkheid, gij zelf zijt dat, bezit Universele afstemming. Doodgaan is evolutie. Hierdoor betreedt gij een nieuw en volgend stadium. En daarin, wanneer gij dit stoffelijke leven verlaat, ziet gij u zelf terug in een duistere of in een lichtstralende wereld, dat gij hier "hellen en hemelen" noemt. Indien gij de wetten voor uw stoffelijke leven hebt beleefd, los bent van elke stoffelijke wet, gaat uw innerlijk leven als ziel en geest verder. Doch eerst dan, wanneer u van al uw karmische wetten bent bevrijd. En dat zijn wetten, die u naar deze wereld terugroepen om uw voorgaande leven te zuiveren en u zelf weer in harmonie te brengen met de Goddelijke harmonie voor alles! Er zijn daar geen brandende hellen te zien, gij staat daar voor het vuur van uw innerlijk."   "Hoe is de ziel daar als mens?" "De ziel leeft daar als gij hier uw gestalte hebt ontvangen. De ziel is dus een geestelijke persoonlijkheid. " "Hoe is dat te volgen. Hoe kunnen wij mensen ons innerlijk leven zien?" "Wel, men leeft zoals men hier denkt en voelt, voort. Dat is uw ziel en dat is uw geest. De geest vertegenwoordigt thans de ziel, die de vonk Gods te vertegenwoordigen heeft. Spreekt u over ziel, dan is dat ook het leven in u. Hebt gij het over een eigen wil, dan voert u dat tot de persoonlijkheid. De ziel is voor haar wereld weer het leven, waardoor de geest zich voortbeweegt. 

De geest is de gestalte en is in niets voor de geestelijke wereld veranderd.' "Hebben de theosofen gelijk?" "Er is voortgang, de theosofie heeft die wetten door tal van mensen menselijke betekenis mogen schenken. Waarlijk, er is wedergeboorte. Door miljoenen levens heeft de ziel zich het geestelijk leven opgebouwd. Doordat de ziel als de eigenlijke Godsvonk, deeltje van God, die stoffelijke levens heeft ontvangen, ontstond uw persoonlijkheid. Gij vertegenwoordigt thans een graad van bewustwording, die niet geestelijk is, wat betreft de innerlijke wetten voor uw ziel. Gij zegt: Werking is het, natuur en dat is waar, maar vergeet niet, die werking heeft een eigen persoonlijkheid gekregen en tevens de eigen zelfstandigheid, als stoffelijke wereld en de geestelijke. Wanneer u spreekt, u mij vragen stelt, dat is de persoonlijkheid. Die leeft voort en is een lichaam. Gij leert thans drie werelden kennen. De wereld voor uw zielenleven, uw geestelijk en uw stoffelijk bestaan waarin gij thans de wetten te leren hebt. Door al die stoffelijke levens hebt gij u een eigen wereld geschapen, is dit leven volbracht, dan maakt de geest zich van de stoffelijke banden los en betreedt nu de volgende wet." "In het volgende bestaan voor de ziel?" "Het is ook mogelijk, dat gij u in een andere wereld gereed maakt om naar deze stoffelijke wereld terug te keren." "En wat dan?" "Nu betreedt gij de wetten voor uw persoonlijkheid. Hebt gij hier op Aarde oorzaak en gevolg te beleven, dan is. het mogelijk, dat die wetten u tot het stoffelijke leven terugroepen. Hiervoor echter beleeft u eerst de karmische wetten. Indien u een mens vernietigt, vermoordt, hebt gij als mens zorg te dragen dat dit leven een nieuw lichaam ontvangt, want de kosmische tijd voor de ziel was nog niet beleefd. Voelt gij dit? Gij staat nu voor een karmische wet, die roept u onherroepelijk tot de Aarde terug. Op het ogenblik van sterven, wordt uw leven door de wereld aangetrokken en zinken de ziel en de persoonlijkheid tot het embryonale bestaan terug om te wachten op de volgende geboorte. " "Is de ziel aan niets ondergeschikt?" "Aan niets, zij gaat steeds verder. De wetten voor de Goddelijke openbaringen liggen in haar handen. Zij beleeft ze. In dit scheppingsbeeld is niets veranderd. 

Wat voor miljoenen jaren voor de ziel stoffelijke wetten waren, zijn het thans nog! Alleen zij als mens en als persoonlijkheid gezien, veranderde, verruimde, ontwaakte, kreeg bewustwording. " "Is het bestemming, als zij hier ontwaakt en weer mens is?" "Ja, u bedoelt, of zij die bestemming door God in haar handen heeft gekregen. Ik zeg u, zij bezit al die wetten, ze heeft ze zich eigen gemaakt. God gaf haar het leven, toen Hij zich door het Universum manifesteerde. Voelt ge, dit is nu een verkregen zelfstandigheid geworden. Wanneer zij op Aarde komt, beleeft zij haar eigen wetten. Met die mensen heeft zij te maken, op die levens bezit zij afstemming. Waar u geboren wordt, beeft niets te betekenen, u bent er! En nu begint er een nieuw leven, waardoor de ziel als geest haar persoonlijkheid opbouwt. Daarvoor zinkt zij in het embryonale leven terug, of zij zou de bevruchting doden, smoren, overheersen. De vele voorkomende stoornissen voor de moeder verwijzen u naar die wetten.""Ziekten en krankzinnigheid, dat alles is afbraak, zijn door de eigen stoornissen ontstaan?" "Juist, want God is een Vader van Liefde. Wij mensen zijn zelf schuld aan die ellende. U voelt zeker, in die miljoenen levens waren wij nog niet bewust. Hoe ver zijt gij thans gekomen voor die bewustwording? Wat weet ge van al deze wetten voor uw ziel en geestelijkheid af! Niets! Wat heeft nu uw wetenschap te betekenen? Niets! Gij kunt het stoffelijke leed iets verzachten, meer is er niet voor u. Leer de ziel en haar ruimten kennen en gij doet machtig werk, eerst nu komt er vrede en rust voor haar bestaan." "Wat ik tot uw leven breng is de heilige waarheid -- ik verklaar u de Goddelijke wetten! Wat weet gij van homoseksualiteit af! Doordat de ziel beide organismen beleven moet, verliest zij het gevoelsleven voor het moederschap en staat zij vreemd tegenover die stoffelijke wetten, waar zij dan geen raad mee weet. Wij zielen gaan door het vader en moederschap terug tot God. Uw krankzinnigen vertellen u over al die wetten. Daarin bevinden zich de bewusten en de zieken, de bewusten beleven uw maatschappij maar zijn in botsing gekomen met de stelsels. Ook die wetten kan ik u verklaren en eerst daarna zult ge aanvaarden wat Christus heeft gezegd: "Hebt lief alles wat leeft!" Vader en Moederschap is Universeel diep. 

Wat gij er als mensen van beleeft is nu slechts één seconde van miljoenen uren tijd. Maar wist gij dit niet, nu gij te aanvaarden krijgt, dat God onmetelijk diep is in Zijn scheppingen? Wat is vader en moederschap hier op Aarde? Dat wat gij er zelf van maakt. Het lost op in de Universele liefde en eerst nu kunt gij zeggen, ik wordt geopend, mijn leven ontwaakt! Ook al keert gij tot het stoffelijke leven terug en toeft het andere leven, in het leven van de geest, de "Astrale Wereld" genoemd, eens zijt gij vrij van de stof en blijft ge in dat leven voortgaan." U zult voor uw toekomst fundamenten leggen voor de Universiteit van Christus, voor deze mensheid, die eeuwigdurend zullen blijven bestaan, omdat gij en anderen op deze Aarde, het levenslicht voor de werkelijkheid, voor de liefde, voor het éénzijn met God als vader en moeder, in welwillendheid en deemoed hebt aanvaard. U gelooft niet meer, u weet! U WEET EEUWIGDUREND. 
N.V.counter free
Google Analytics Alternative