MOZES WEDERGEBOORTE OP AARDE! 
Mozes is vanuit de wereld van het onbewuste naar de Aarde aangetrokken. Hij groeit op, er komt meer en meer bewustzijn in hem. In hem leeft God. Mozes weet dit. Hij krijgt visioenen, God spreekt tot hem in de slaap. Mozes droomt van een Oppermacht, die hem leiden zal en naar een grootse taak voeren. Hij ziet de chaos, waarin de mensen leven, hun haat, hartstocht en geweld. Liefde kennen ze niet, voor het geestelijk leven staat bijna niemand open. Afschuwelijk is hun hardheid jegens de evennaaste, onmetelijke rijkdom leeft er naast grenzeloze armoede en Mozes huivert van de ellende, die de wereld hem toont. In deze duisternis, in deze vreselijke hel, begint Mozes zijn taak. Hij, nieteling die hij is, moet deze wereld en deze mensen gaan veranderen. Ik ga hier niet een uitvoerige beschrijving van zijn leven geven, maar ik volg alleen dat, wat ook betekenis heeft voor de huidige mensheid. God wil, dat Mozes van zijn volgelingen strijders maakt. Hij moet in staat zijn tegen de heidenen oorlog te voeren, want het zal niet lang meer duren, of men valt hem en zijn kleine kudde aan. Hij moet dan weerstand kunnen bieden, wil hij niet met de zijnen uitgeroeid worden. De meesters van Gene Zijde hebben goed gezien, de heidenen zoeken de stam van Mozes om te vernietigen, zij dulden haar niet. Mozes strijdt zijn eerste strijd! Deze is kort, maar er vloeit bloed en veel van Mozes volgelingen worden omgebracht. En toch is deze korte strijd van Mozes van ontzaglijke betekenis voor de ganse mensheid.

Hij is het eerste gevecht tegen de heidenen, duizenden zullen er nog volgen en ze zullen duren tot in uw eigen tijd, lezer, nu voor de laatste maal slag geleverd wordt, een slag, die de kinderen van Israël blijvend over de heidenen zal doen zegevieren! De meesters aan deze zijde zien Mozes kudde groeien. Rust krijgt de stam niet, van links en rechts wordt hij aangevallen, uiteengeslagen, maar vernietigd wordt hij nimmer. De meesters waken! Ze leiden Mozes en de zijnen door alle gevaren heen, zij zien vooruit en kunnen het leven op Aarde in alles volgen, geheimen bestaan er niet voor hen. Zij dalen af in de heidense aanvoerders, ze zijn de onzichtbare toeschouwers bij hun handelingen en weten erdoor wat zij in hun schild voeren, Zij waarschuwen Mozes en zo is deze hen telkens een stap voor. Waarlijk, Mozes is een profeet, één, die met God spreekt en wonderen doet in Zijn Heilige Naam. Mozes krijgt de nodige bevelen niet alleen tijdens zijn slaap, maar ook overdag bij vol bewustzijn. Op verschillende wijze kan Gene Zijde hem bereiken. De intuïtie, die in hem is, maakt hem tot een meester. Hij is volkomen voor zijn taak gereed. Hij leeft in twee werelden tegelijk, doch het is de astrale wereld die overheerst. In zich voelt hij het eigenlijke weten. Hij kent de wereld die achter de dood ligt, diep in hem ligt en leeft die kennis. Maar zij komt niet naar boven, zijn astrale kennis maakt nog deel uit van zijn onderbewustzijn. Mozes inspireert zijn volgelingen hij onderricht hen in de rustposen, die zijn vele vijanden hem laten en geeft hun geestelijk weten. Hij schenkt hun een geloof. Toch zijn ze niet zo gereed als hun grote leider. Wat God van hen allen vraagt, is voorzeker niet gemakkelijk. Hij eist alles van hen. En temidden van de vreselijke ellende, die ze vaak moeten doormaken, klagen en jammeren ze en schijnen alles, wat Mozes hun aan geestelijke wijsheid bijbracht, vergeten te zijn. Desondanks vordert Mozes bij de uitvoering van zijn grootste opgave. Steeds meer mensen sluiten zich bij hem aan. Zijn wonderen nemen hun twijfel weg, het geloof ontwaakt in hen. Bij verscheidene openbaren zich geestelijke gaven, zij worden helderziend en ontvangen visioenen. Deze zieners en zieneressen vormen een steun voor Mozes in zijn zware strijd. De meester werken niet alleen aan dit volk om het groot en sterk te maken en het verder te brengen op de geestelijke weg, zij geven het ook uitvindingen, voeren de kunst op.

Miljoenen zielen van Gene Zijde werken in de sfeer der Aarde en dienen het stoffelijk leven, gedachtig aan het doel van de meesters, steeds meer mensen tot Israël op te trekken, opdat de heidense volken eens in de minderheid zullen geraken en door gebrek aan macht hun op kwaad en vernietiging gerichte plannen wel moeten opgeven. Mozes weet al, dat hij vecht voor de grondvesting van het Koninkrijk Gods op Aarde. Deze wetenschap doet hem zo fanatiek verder strijden. Hij weet, dat hij God en de mensen dient.  Er vloeit veel bloed! Om te bestaan en te kunnen prediken moet het ene gevecht na het andere worden geleverd. -- Mozes kinderen doden en worden gedood. Velen geven hun leven voor de heilige zaak. Zullen zij in het hiernamaals een Hemel binnentreden, wacht hun de beloning daar voor hun strijden en streven? Mozes weet dat niet, verdiept er zich ook niet in, hij vecht en leert en predikt het bestaan van de Levende Almachtige God, in Wie hij met heel zijn wezen heeft leren geloven. En als hij zijn einde voelt naderen, weet hij dat de Aarde door de kinderen van Israël in bezit genomen zal worden. Op de fundamenten, die hij heeft helpen leggen, zal eens stralend het Huis Israël verrijzen, waarin dan allen zullen wonen, die in een God van Liefde geloven en die alles van zichzelf willen inzetten om Gods leven te dienen en geestelijk rijker te maken.  
Jozef Rulof. 


counter free
Google Analytics Alternative