BEGRAVEN TALENTEN. 
Een levendige stroom van muziek brengt u de gemoed stemming voor de geest van de kunstenaar op het ogenblik dat hij die componeerde en evenzo van hen die ze uitvoerden. In de toekomst zal muziek voor elkeen even nodig blijken te zijn als lezen en schrijven het nu is, want het zal ons hoe langer hoe duidelijker worden welk een veelomvattende levensfactor muziek voor een ieder is. Velen hebben meer "muziek in zicht" dan over het algemeen gedacht wordt en ieder van hen zou deze kunnen uiten op het één of andere instrument of met hun eigen stem, zelfs al werden zij door niemand geholpen. Muziek is elke menselijke ziel aangeboren en trilt mede met de harmonie van het heelal. Vele der aangrijpendste melodieën zijn ontstaan zonder dat er studie aan vooraf is gegaan, direct uit het hart gevloeid, zoals bijvoorbeeld bij de gevangen negers in Amerika dikwijls is voorgekomen. Om veel van de levensgeest der natuur in u op te nemen, behoeft ge niet juist in de zinnelijke omgeving er van te zijn. Kunt ge vanuit uw kamer zo in het vrije veld stappen of uit uw venster een mooi uitzicht hebben in de ongerepte natuur, des te beter.

Maar. wanneer ge lange wandelingen gaat maken in heide of bos om zodoende een frisser gezondheidselement in u te kunnen opnemen, dan kunt ge u dikwijls vergissen. Is uw lichaam in het één of ander opzicht zwak, of het weer kil of scherp koud, dan kunt ge op die wijze meer kracht uitgeven dan ge ontvangt en zwakker en vermoeider thuis komen dan ge bent heengegaan, want dan hebt ge niets van de kracht van al wat om u heen leeft tot u kunnen nemen. Als uw geest te veel met uw lichaam te doen heeft, kan hij die andere krachten niet bereiken. Daarvandaan komt het dat zo menige landbouwer reeds tegen zijn vijftigste jaar op en oud en ziekelijk is, al heeft hij temidden der mooie natuurtonelen geleefd. Hij kon daar echter niet van genieten, omdat hij in een boom voornamelijk brandhout zag en die op zijn tijd zonder het minste hartzeer omhakte. En hij kon naar onze materiële levensverhoudingen gerekend niet anders dan zijn economisch welzijn voor alles laten gelden. Door echter in de natuur slechts dat te waarderen waaruit hij munt kon slaan en bijna niets van de geestelijke grond er van te beseffen, sneed hij zich een grote krachtbron van zijn leven af. 

Maar gij, die gaarne aan deze dingen denkt, gij kunt zulke natuurkrachten tot u trekken: zelfs al zijt ge in een kamer midden in de stad en al wordt de hemel bijna ingesloten door al de hoge gebouwen om u heen, toch kunnen zij de bossen en de witte hoge golven en de lichte bries die met de zonnige wolken speelt niet uit uw gedachten verbannen. Noch kunnen zij het verhinderen dat hun spirituele kracht tot u komt en uw lichaam en geest als met een toverstaf aanraakt. Waarom houden kinderen er zo van om de neervallende sneeuwvlokken gade te slaan? Omdat de geest in zijn nieuwe lichaam veel sterker het verband voelt met de geest en de kracht van de sneeuwvlok. Omdat die geest dan nog veel meer open staat voor de spirituele invloed die er van uitgaat dan enige jaren later, wanneer die alweer begraven licht onder de stoffelijke gedachten die bijna alom heersen onder de volwassen mensen, met wie het kind in dagelijks contact leeft. Toen de Christus van Judea tot de Joodse ouderen zijde: "Zo gij lieden niet wordt gelijk dit kindeke, zo kunt gij het Koninkrijk der Hemelen niet binnen treden", meende hij, zoals de tekst het reeds uitdrukt, dat een geest bij elk nieuw lichaam dat hij gebruikt in zijn jongere levensjaren een helderder begrip en vermogen heeft om de grond van alle dingen om hem heen te aanschouwen en er van te genieten dan op latere leeftijd en dat de frisse kracht en de levensvreugde van kinderen niet, zoals gewoonlijk verondersteld wordt, komen door de jeugd van het fysieke lichaam, maar doordat dezelfde geest, die bij zijn laatste lichamelijke dood een gewicht heeft afgeworpen wat hem te zwaar was om te dragen, nu in zijn nieuwe omhulsel een tijdlang zijn groot geestelijk vermogen gevoelen kan.

Dat is juist de geestelijke gesteldheid die wij ons zelve willen bezorgen. Wij hebben ook hard nodig die spirituele kracht die het kind ontvangt. Die zal ons eeuwig jong doen blijven. Wij verlangen met ons hele hart naar dit vermogen van de kindsheid zonder haar onwetendheid en hulpeloosheid. Wij wensen wijs te zijn zonder het onaantrekkelijke en afgeleefde van de ouderdom. Groter wijsheid moet leven en jeugd aanbrengen in de wijdste zin. Ouderdom en verval van krachten zijn geen tekenen van de hoogste wijsheid. Zij zijn tekenen van onwetendheid. "De boom kent men aan zijn vruchten" Een oogst van zwakheid en afnemende krachten wijst ergens op een defect. Gesteld dat gij opeens zoudt bemerken dat gij enige nieuwe organen en zintuigen had gekregen, overeenkomende met uw mond, uw maag en uw zintuig van de smaak; gesteld ook dat ge in bomen, planten en alle gezonde en sterke schepselen een nieuwe substantie of nieuw element zoudt vinden dat ge nooit gezien of waarvan ge vroeger nooit gehoord had en dat uw nieuwe mond in staat was het in te nemen en te maken dat het zich' vereenzelvigde met uw geest en lichaam en dat het bleek een bron van kracht en verfrissing voor beide te worden, nu, precies op dezelfde wijze dienen uw andere geestelijke zintuigen u en evenzo nemen zij deze spirituele tot zich om u te verfrissen en te vernieuwen. Alleen zijn deze vermogens, overeenstemmend met uw stoffelijke mond, smaak en maag, nu nog in een betrekkelijk zwakke toestand. Zij zijn gelijk aan de zwakke kindermaag met haar beperkte vatbaarheid om onderhoud en kracht te putten uit stevig voedsel, in haar jonge jaren. Maar evenals de kinderen moeten deze geestelijke organen of vermogens sterker worden door oefening, opdat zij meer van het voedsel dat hun gegeven wordt, in zich kunnen opnemen. Deze gezonde, sterke gedachte, de lessen van de geest en van de kracht der natuur, zal u niet alleen ten zegen worden, maar ook uw sluimerende talenten tot hun recht te laten komen. 
Prentice Mulford. 


counter free
Google Analytics Alternative