JEUS EN ZIJN UNIVERSITEIT. 
Het is zeker niet de bedoeling van dit artikel de vorming van een sekte te begunstigen of een nieuwe kerk te helpen stichten, zoals dit meestal het geval is bij het optreden van de één of andere nieuwe geloofsbeschouwing of waarneming, die zich sterk en origineel genoeg voelt, om voldoende volgelingen aan te kunnen trekken en met de bestaande geloofsuitingen te kunnen concurreren. Zo gebeurde het met de Christian Science van Mary Baker Eddy, met verschillende vertakkingen van de Theosofie, de Antrosofie, etc., om slechts enkele voorbeelden op te noemen en wel de serieuze op het gebied van de emancipatie van het kerkelijk geestelijk leven. Jozef Rulof (1898- 1952), de stichter van het Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap DE EEUW VAN CHRISTES in Den Haag, wenste geen ledenvorming in de bovenbedoelde zin, geen lidmaatschapskaartjes en ook geen nieuwe naamgeving voor zijn leer, de KOSMOLOGIE, die hij als DE UNIVERSITEIT VAN CHRISTUS aankondigde. Dus toch een naam zult u zeggen? Als u de meesterlijke oorsprong van deze leer -- van deze geestelijke WETENSCHAP -- niet  kunt aanvaarden, als u Jozef Rulofs occulte gaven in twijfel trekt en in hem alleen een mysticus, met veel fantasie en talenten ziet, - hij heeft ook geschilderd, - dan zult u in zekere zin gelijk kunnen hebben. Rudolf Steiner (1861-1925) noemde zijn Geheimleer "von der  natürlichen Erschauung  überirdischer Dinge": Antroposofie, - Jozef Rulof zijn Kosmologie: De Universiteit van Christus.

Alleen met dit verschil, geachte lezer, dat de Antroposofie van Rudolf Steiner van hem zelf stamt, terwijl Jozef Rulofs Kosmologie astrale auteurs kent, die hun kennis en graden in andere werelden hebben verworven, dan op de Aarde. Voor hen, die Jozef Rulofs werk kennen, betekent dit geen wartaal; zij weten dat achter deze benaming De Universiteit van Christus, - die geen eigen fantasieproduct is - een enorme realiteit staat, een machtig kosmisch gebouw, waarvan de ingangen voor iedereen openstaan die eerlijk zoekende en bereid is, zijn hoofd te willen buigen voor waarheden, wetten, die hem tot nu toe nog geen mens en geen kerk openbaar konden maken en verklaren. Rudolf Steiner noemt zijn leer een "geheimleer", de Rozenkruisers eveneens en zij legden daarmee het' sektarisme van hun genootschappen vast. Jozef Rulofs werken zijn leer Zijn kristalhelder. Het speelse is hier volkomen afwezig, hypothesen en gissingen kregen daarin de kans niet meer, om in uw gevoelsleven een gat te kunnen slaan en u voor een geestelijk of occult niemandsland te plaatsen. Deze leer van de  micro en macrokosmos is voor ieder denkend mens eenvoudig een openbaring. Een wondermooie ontdekking, die u zal ontroeren en laten glimlachen tegélijk. Zij voert u uit het duister naar het licht, zij vernedert en mismaakt u niet, maar leidt u op tot het begrip der schoonheid en  wijsheid van de ware scheppingsdaad ,die noch dood noch verdoemenis kent. Deze leer is waarlijk ruimtelijk bezield, wat men moeilijk beweren kan van de vele - al te vele geloofsbelijdenissen waarover de Aarde beschikt, want wat op dit terrein der religie en metafysica aan goedkope beloften en geestelijke nonsens wordt verspreid en geleerd, is huiveringwekkend en voor een gezond ontwikkeld denk en gevoelsleven in deze eeuw niet meer aanvaardbaar. Als u denkt, dat wij overdrijven, dat onze argumentatie, onbillijk en hysterisch is, dat zich dit orgaan voor occulte beuzelpraat leent. NEEM DAN TOCH DE BOEKEN TER HAND en maak kennis met JEUS, met Jozef Rulof.(Jeus van Moeder Crisje, drie delen). Deze grote wijsgeer en ,,Dienaar der Goden'' leert u niet alleen DENKEN, maar hij geeft u ook alles, wat u voor deze studie nodig heeft. Hij plaatst u allereerst voor de wetten der reïncarnatie en leert u uw eigen leven en persoonlijkheid begrijpen, want zonder kennis van deze fundamentele feiten, komt u er nooit!

Er is geen gezond en geestelijk wetenschappelijk verantwoord uitgangspunt in uw DENKEN. Aanvaardt dit, geachte lezer, anders gaan wij op twee verschillende sporen rijden en komen wij nooit bij elkaar. Jozef Rulofs Kosmologie plaatst u onmiddellijk voor de DOOD, voor de ,,kist'', omdat het onbegrip en niet aanvaarden van dit wonderbaarlijke evolutieproces, de geestelijke deuren voor uw ogen dichtslaan en de gehele schepping voor u in een waas komt te staan. Wij zouden zo door kunnen gaan en al de schatten optellen, die in deze leer van de RUIMTE op u wachten, maar gaat u nu zelf eens uw grote landgenoot ontdekken, uw eigen pers heeft dit tot nu toe nauwelijks nodig geacht. Wie naar innerlijke beschaving zoekt en het machtige wonder, dat wij mensen GOD noemen, wil leren begrijpen en waarlijk liefhebben, je kunt niets zuiver liefhebben, zonder dat je het begrijpt, anders is het ook weer een ,,masker'' bij de vele andere, waar achter je leven schuil gaat, die wordt hier HET boek, de boeken van al het LEVEN, geboden, een fascinerend werk, dat met niets te vergelijken valt, wat de menselijke literatuur, filosofie en wetenschappen, tot op heden toe hebben voortgebracht. Wij begonnen er mee, dat het werk van deze GROOTMEESTER in de occulte wetenschappen er niet op gebaseerd was, om een sekte achter te laten, die straks achter gesloten deuren ging vergaderen. Hij wilde geen ledenvorming, geen sektarisme: Een zo ontzagwekkend denkgebouw, zoals dit JOZEF RULOF in zijn Kosmologie heeft opgericht, is niet in de benauwdheid van een menselijke administratie  en distributie op te sluiten, of het zou verminkt en mismaakt op het geestelijke asfalt van uw maatschappij terecht komen, waar de bezoedeling zich kon uitleven!  En dit was niet de bedoeling van de Meesters uit de Ruimte, die dit werk tot stand brachten. In hun geestelijke tuinen mogen alleen zij binnengaan, die voor deze schoonheid gereed zijn, want zoals bloemen haar kelken gaan sluiten als de duisternis binnenvalt, zo sluiten zich ook de poorten die tot deze tuinen der waarheid leiden voor een onreine begeerte. En deze begeerte draagt velerlei maskers!! Het werk van JOZEF RULOF behoort de Aarde toe, het is haar universeel geestelijk bezit geworden. DE MENS KAN HET NU WETEN, als hij daarnaar verlangt, want, geachte lezer, U leeft nu in DE EEUW VAN CHRISTUS en JEUS was haar gezegende zendeling!
B. van B.

counter free
Google Analytics Alternative