IK VERLOOR MIJN KIND.
Mevrouw V.  schrijft: Hooggeachte Meester Zelanus. Tijdens de oorlogshandelingen hier verloor ik mijn kinderen. Bij een zitting met een trancemedium kreeg ik de boodschap, dat mijn kinderen, die niet katholiek, doch volgens uw leer in de zekerheid van Gods heilige wetten opgevoed zijn, thans in het leven na de dood tot het katholicisme zijn overgegaan. Volgens de boeken van Meester Alcar is dit onmogelijk. Wilt u mij opheldering geven? Het antwoord van Meester Zelanus is: Ik moet u zeggen, dat u met bedrog te maken kreeg. Voor God zijn al Zijn kinderen één, uit welke godsdienst zij ook tot Hem komen.

Een godsdienst heeft geen betekenis aan Gene Zijde. Hier spreekt alleen het gevoelsleven van de ziel, haar verkregen liefde. Déze bepaalt haar plaats in het astrale bestaan en niet het lidmaatschap van een of andere kerk. Aan deze zijde gekomen staat iedere kerkelijke of buitenkerkelijke ziel voor Christus en Hij, Die waarlijk Universeel is en daardoor bóven de kerken staat, verbindt dit kind dadelijk met de levensgraden, die God schiep. In het licht daarvan lost elk dogma op, m.a.w.: Hier bestáát geen aardse instelling als de katholieke godsdienst. Gij hebt geen waarachtig geestelijk contact beleefd, gij waart in handen van het occulte bedrog.

Uw kinderen hebben deel aan de Goddelijke wetten, die onmetelijk en als zodanig niet door de kerk te omranden zijn. Zij ontvangen in dit leven hun gids en deze zal hen zegevierend, in reine, onbeperkte liefde tot God en tot u terugvoeren en op hun beurt andere, kerkelijke zielen, overtuigen, dat de hun gepredikte eeuwige verdoemenis niet bestaat! Had ge een ander woord verwacht? Geve de stralende Goddelijke Voorzienigheid u telkens en telkens weer het "weten", opdat ook gij eens met uw kinderen de gelukzaligheid van de geestelijke ontwaking moogt beleven. Uw broeder,
Meester Zelanus. 


counter free
Google Analytics Alternative