,,DE ASTROLOGEN KENNEN HET UNIVERSUM NIET!" 
Miljoenen mensen doen aan Astrologie, lezer, een hachelijk iets is het daarvan de wetten te ontleden, omdat, wij kennen de mens, er thans opstand komt, een reageren van duizenden omdat zij hun hobby of studie niet willen verliezen. Maar, als steeds, wij vallen de Astrologie niet aan, indien wij er niets anders voor in de plaats bezitten, in dit geval eigenlijk niets en willen wij thans verklaren. Allereerst weer dit: het zijn profetieën! De wetenschap moet dit bewijzen, wij zijn al zover. De Astrologen krijgen dus gelijk of wij. Wij zeggen nu reeds: wij zijn het! De Astrologie bezit bijna net zoveel onderzoekers, als de Bijbel aan lezers bezit. De ,,Bijbel" Gods boek is het, bezit, jammer is dat, onwaarschijnlijkheden, die de denkende mens niet langer aanvaarden kan en nu door de Godgeleerde buigend toegegeven wordt, hij kan er niet aan ontkomen. Dit is nu voor de Theologen, de Astrologen krijgen straks het hoofd te buigen, te aanvaarden en wel door de Goddelijke logica, de realiteitswetten voor mens, dier en moeder natuur. Voor ons heeft Astrologie geen betekenis en willen wij u aantonen, ook die bewijzen zijn er! Allereerst de opbouw van ons Universum. De Astrologen kennen het Universum niet. Wij weten, dat de Aarde het hoogste bewustzijn bezit in ons Universum en is aan te tonen. Wellicht geven de Astronomen ons thans gelijk. Immers, Zon en Maan zijn de vader en moeder van de planeten, vertegenwoordigen één organisme, met al de planeten, waarvan er zijn die geen levend organisme hebben gekend. Dat zijn gasbollen en zij hebben een andere taak gekregen, zijn de ademhalingsorganen voor dit organisme, door Zon en Maan opgebouwd. Omdat de andere planeten niet de plaats om de Zon hebben gekregen, vertegenwoordigen zij nu ook niet dat bewustzijn.

Immers, hoe dichter bij de Zon, des te hoger bewustzijn, waardoor de planeet Aarde dat voelen en denken, baring en schepping kreeg. De Astronomen kunnen dit bewijzen, de atmosfeer van al die andere planeten is van dien aard, dat zij door hun afstand van de Zon, deze ontwikkeling niet hebben gekend, niet konden ontwikkelen en was ook niet nodig! Maar Maan en Zon, hebben hun eigen leven geschapen, het begin van de schepping is nu te volgen. Door wie? Door de mens die zijn geestelijk bewustzijn heeft bereikt, schreven wij: de Galilei's die op Aarde hun taken hebben verricht; doch toen zij vrij kwamen van de stof konden zij hun hart ophalen en aan de Goddelijke studie beginnen. Onze ,,Ingewijden" kregen contact met die levens en nu weten wij alles van ons Universum, doch op dat ogenblik ging de ,,Astrologie" overboord! Nietwaar, vroegen de Ingewijden, de Aarde kreeg haar plaats om de Zon, het vaderschap voor het Universum, dat haar meer bewustzijn gaf. De Aarde zou hierdoor het leven van de andere planeten, die in het Universum verspreid liggen, doch lager bewustzijn vertegenwoordigen, opvangen en voortzetten en is door de Goddelijke harmonie geschapen! Uit het één is dus het andere, het volgende stadium geboren. En dat stadium, als hoogste bewustzijn bezit moeder Aarde!! Hierdoor vertegenwoordigen Jupiter, Saturnus, Uranus, Venus, Mars, lager bewustzijn, waarvan er bij zijn, die nooit leven hebben gekend, hun half verdicht stoffelijk organisme van geheel andere structuur, doch heeft betekenis voor de ruimte; niet die, welke de Astrologen eraan geven en dondert die ganse studie in elkaar als een kaartenhuisje -- en is waarheid! Ook de mens bezit die opvolgende stadia en al het leven van God op Aarde en nu niet in het Universum?

Het leven gaat vooruit en niet achteruit. De Astroloog zoekt in zijn verleden, in dierlijke graden, niet in de menselijke, waarvan de Aarde het bewustzijn bezit en het aan haar leven gaf. Vanuit het oerwoud naar het blanke ras, zijn overgangsstadia voor de mens, ook de planeten bezitten die schepping en kregen die zelfstandigheid te beleven. Nu geeft de Astroloog aan halfbewuste planeten menselijk voelen en denken, aan gasbollen menselijke inspiratie en Goddelijk gezag, bescherming, huwelijksgeluk, liefde, zaken doen, kunst, voor duizenden menselijke eigenschappen krijgen nu de planeten bovennatuurlijk gevoel, dat niet mogelijk is en in strijd met de Goddelijke opbouw van ons Universum! De Maan inspireert nu de mens, Liefde? Ja, al het leven werd daar geboren! Doch de Maan schiep embryonaal bewustzijn, leven, totdat de mens en al het leven het visstadium had bereikt en ging de ziel als mens, als het Goddelijke deel verder, waardoor er andere planeten ontstonden. Dus door het Universum naar de Aarde en dat heeft de mens te aanvaarden! Lichamelijk kan de Maan de mens wel iets geven. De Oude Egyptenaren genazen de mens door Maanuitstraling! Dat is bekend. Doch de persoonlijkheid als geest, als gevoelsleven nu, kan het gevoelsleven Maan niet beleven, want dat behoort tot het barre verleden en ligt miljoenen tijdperken terug. Nu zou bovendien een oerwoudbewoner u kunnen bezielen, doch wat wil dat bewustzijn ten opzichte van ons gevoelsleven beginnen? Dat zijn bovendien de planeten en dit zegt: dat de mens niet omhoog moet kijken, doch in zichzelf! In de mens leeft nu het Universum, waarvan wij door de Aarde het hoogste voelen en denken kregen en zal straks de Astronoom aanvaarden! Nu kent hij het Universum, de opbouw, God en zichzelf!

Nu iets anders. De Bijbel is geschreven door de Bijbelschrijvers. Die mensen zijn het dan ook, die de fouten hebben gemaakt, omdat zij zichzelf en God niet kenden! Dat kunnen wij nu aanvaarden, de Professor Theoloog zegt het nu zelf! Wetenschappelijk is dat bewezen en zijn nu de fundamenten om op te bouwen, doch wij scheven reeds: wat is nu nog meer niet waarachtig en in strijd met e Goddelijke realiteit? Heel veel, doch dat moeten ze zelf maar beleven, wij zouden hun al die fouten kunnen verklaren. De ,,Mens", schreven wij reeds enige malen om het u nogmaals te zeggen: is in de wateren geboren en dat zegt nu net alles! Daarvan wisten de Bijbelschrijvers niets, niets en begonnen nu met hun verhaal. God zei: wij zullen een licht maken voor de dag en de nacht en het zij zo! En toen was het de zoveelste dag! Doch wij schreven in ons vorig artikel: begonnen de narigheden voor de mens! Deze narigheid, lezer, dat de Bijbel, hoe verschrikkelijk ook, voor miljoenen mannen en vrouwen, waarvoor gestreden is, bloed vloeide, nietwaar? fouten bezit, want ,,Moeder Aarde" maakte nacht en vragen wij: kende God Zijn schepping niet? God wel, doch de Bijbelschrijvers zijn het. En nu verandert er zoveel en voert ons tot de Goddelijke werkelijkheid! U kunt Gods woorden beleven, doch de wet bent u zelf, lezer en dat kunnen wij u bewijzen! Wanneer de astrologen de schepping kennen en de opbouw van ons Universum, weten zij, dat het probleem ,,Maanden"en de ,,Aarde" slechts één toestand is. De Maan laat zich zien aan één zijde. Wat is dat, astroloog, astronoom? Wij kennen dit verschijnsel! Indien de Maan voor haar leven en begin dus, de werking van Moeder Aarde had kunnen beleven, gelooft het en het is kinderachtig eenvoudig, was haar embryonaal leven afgekoeld en bevroren, doch indien de Aarde met haar verhoogd bewustzijn diezelfde levenswetten had moeten beleven, waren wij levend verbrand. En dit, astroloog en astronoom, is goddelijke waarheid!! Doch daarvoor moet gij de fundamenten nog leggen, wij zijn reeds zover!

Doordat de Maan als ,,Almoeder" door God dus aan haar leven begon, het Universum zich begon te verdichten, had zij deze wetten te beleven en niets anders en nog is haar toestand als toen haar zelfstandigheid verdicht werd! Wij zullen nacht maken, zei God, maar mijn hemel mens, kunt ge dan niet denken? De Bijbelschrijvers schreven dus vanuit hun eigen bewustzijn! Zij kenden zichzelf en God niet, de schepping niet, waardoor wij nu hun voelen en denken bezitten! Dat heeft God niet gezegd, doch de mens! En hierdoor valt de astrologie, krijgt nimmer Goddelijke betekenis, omdat ook de dierenriem door de mens is geboren en niet door God!! De Priesters begonnen, niet God en die mensen keken alweer vanuit hun eigen bewustzijn en gevoelsleven naar de schepping, gaven zich karaktereigenschappen en zie: de dierenriem is gereed, doch de schepping is reeds miljoenen tijdperken oud en wil zeggen: dat ook zij vanuit het bestaande, hun eigen menselijke denken, God wilden berekenen, door de sterren en de planeten, doch dat zij hun eigen zelfstandigheid voor de ruimte niet kenden of zij de Bijbelschrijvers hadden ons de ,,Maan en de Zon" als de vader en de moeder voor de ruimte verklaard, doch daarvan kenden zij geen wet! En nu hangt alles in hun ruimte en heeft geen houvast. Wij moeten thans aanvaarden, dat het lager bewustzijn het hogere niet kan bezielen, want wij staan voor die gevoelens niet open. En wat wilt ge, nogmaals van een oerwoudbewoner leren? Al de planeten nu in ons Universum kunnen de mens niets geven voor hun gevoelsleven, omdat de mens hoger staat! U leest opnieuw onze artikelen over: ,, De Mens en zijn gevoelsleven" en gij kunt dit begrijpen en aanvaarden.

Nu zegt u, de Maan bezielt toch maar de Aarde, door ,,eb en vloed"! Ja zeker, doch dat is heel iets anders. Wilt ge deze wetten leren kennen, moet u weten, wat de Maan voor de Aarde, haar ,,kind" dus, heeft gedaan en nu betreden wij het gevoelsleven van de wateren, de geest dus van de wateren, doch de ziel is en blijft Goddelijke substantie, voor Aarde en Maan één toestand, beiden uit de ,,Alziel" geboren en aan de eigen zelfstandigheid voor God begonnen! Wie van u kent het verschijnsel ,,eb en vloed" volgens de Goddelijke realiteit? De astronoom? Hij weet, dat de Maan de Aarde kan bezielen, doch dat heeft de mens zich door zijn miljoenen levens eigen gemaakt. Met andere woorden: de geest van het water krijgt bezieling doordat de geest Aarde als het gevoelsleven zich door  de  moeder van de ruimte, de Maan, heeft verdicht en dat gebeuren is nu ,,eb en vloed"! De Maan heeft de werking aan de Aarde geschonken, hierdoor beschrijft de Aarde haar eigen baan en betekent evolutie, hoger bewustzijn voor de aarde en bezitten de andere planeten niet!!! Wat wilt ge nu beginnen, astroloog? Dit is voor het Universum, doch nu kunnen wij de astrologie voor de mens onfeilbaar ontleden en blijft er niets meer over! Nu leeft alles -- wat gij de mens schenken wilt en berekent -- in de mens en heeft de mens zich eigen gemaakt. De Egyptenaren waren ver. Zij genazen de mens door de ,,maanuitstraling" en is te begrijpen, doch niet het gevoelsleven, de persoonlijkheid, wel stoffelijk! Wat de astroloog de mens schenken wil, door de sterren en planeten, is dus nimmer geestelijk te beleven. En wanneer de menselijke sensiviteit niet in de mens aanwezig was, kon ook die Egyptische genezer niets bereiken en was de mens ongevoelig voor de Goddelijke uitstraling en is al weer te aanvaarden! De astroloog klampt zich hieraan vast, doch lager bewustzijn is niet in staat de persoonlijkheid van de mens te bezielen voor geluk, menselijk denken en voelen, liefde, geboorte, ga verder, dat alles heeft te maken met de persoonlijkheid, de mens, doch deze persoonlijkheid heeft zich dit gevoelsleven door miljoenen levens eigen moeten maken en is nu het eigen bezit voor de mens!

Die planeten vertegenwoordigen dus lager voelen en denken, dan de mens op aarde bezit en te vertegenwoordigen heeft. De stand der sterren spreekt nu. Wie gaf die ster zijn naam, astroloog? God? Dat is al weer mensenwerk. Gij praat over de sterren en planeten, doch de sterren en planeten hebben hun eigen Terminologie en is er niets menselijks meer te beleven. Wat voor u nu een planeet is, is voor de Goddelijke realiteit een graad van leven en bewustzijn voor het vader en moederschap van de ruimte, is voor dat organisme een lichaamsdeel, zoals ook ons organisme bezit en hebben wij te aanvaarden! U praat over Mars en geeft die planeet haat, vernietiging, doch dat zijn menselijke eigenschappen. Die planeet is bezig zich gereed te maken voor het stervensproces, astroloog en astronoom zoals de maan dat heeft te aanvaarden gekregen en de meteoren het u vertellen, wat met leven en dood te maken heeft voor het universum! De Maan is de moeder van Mars, Mars heeft leven gekend en nog is haar leven niet zo ver, dat de mens daar volkomen opgelost is, nog is er menselijk leven aanwezig, doch ook Mars is gereed om te sterven! Doordat de Maan stervende is, ziet ge uw eigen universeel beeld en uw ouderdom! In onze ruimte is er één planeet, die stervende is! Dat zegt, dat de schepping miljoenen tijdperken oud is en ook de mens en al het leven op aarde! Dit zegt bovendien, dat die organismen hun leven kunnen voortzetten en hierdoor zijn er andere Universums ontstaan of wij op aarde en de ruimte waren nog niet zo ver! Naar mate het bewustzijn daalt, is de planeet stervende. Mars zal bewijzen straks, dat zij stervende is, hierdoor geven de astronomen haar geen leven meer, doch ook dat is reeds beleefd en heel het verleden voor die planeet!

Hierdoor zeggen wij, zien wij, stellen wij vast, en is waarheid, dat de mens en die planeten, de mens op aarde niet kunnen bezielen, dat die planeten het menselijke bewustzijn op aarde niet kunnen schenken, omdat zij het gevoelsbewustzijn van de aarde niet kunnen bereiken! En wat te zeggen van al die andere gasbollen? Wat wilt ge van Jupiter en Saturnus verwachten, van die gasbollen, die half vaderlijke en moederlijke organismen, deze macrokosmische homoseksualiteit? Want dat is het, het is halfwakend moederlijk leven; betekent, dat die planeten nooit de baring als de Maan dat heeft gekend en Mars, hebben beleefd, zij dienden voor heel iets anders en is hierboven reeds verklaard! Wat verwacht u nu van zo'n ster, zo'n gasbol, geeft ge die menselijk voelen en denken? Ontzag en gezag? Moeten die uw leven bezielen? Kunnen zij u voor uw huwelijk, uw liefde, die u niet bezit en niet geven wilt, beschermen en bezielen? Kunnen wij u beschermen voor de dood, nu wij weten dat er geen dood is? U rekent uit, dat de mens die reis niet moet maken, er kunnen ongelukken gebeuren! Voor ons is een ongeluk en de dood erbij Goddelijke evolutie, door dat ongeluk komt de ziel vrij van de stoffelijke stelsels en gaat verder! Gij waarschuwt e mens voor al deze zaken en berekent zijn leven en gevoel, doch in de mens leven deze wetten!

Uw terminologie deugt niet, klopt niets van, ten opzichte van de Goddelijke waarachtigheid, de dierenriem is dan ook echt menselijk. Zeker is, wij hebben van die bokkige allures, de maagdelijke gevoelens voor onze liefde, wij bezitten kreeftallures, hebben last van ,,schutters" geweld, wij knallen het leven van God tegen de grond, wij zijn schorpioenachtig, hebben veel van die eigenschappen, doch geeft dat alles uw eigen persoonlijkheid en niet de ruimte, want de ruimte weet van dit alles net niets, voor de ruimte hebben de sterren en planeten een andere taak voor God en de mens te vervullen! Ach mens, zoek het niet boven u, doch in uzelf en gij leert denken! U staat in het teken ,, ram" uw huis wordt bezield opgetrokken en verlicht! Elke berekening ontleden wij en er blijft niets meer van de astrologie over omdat de mens voor dit Universum het hoogste wezen is, het hoogste bewustzijn bezit en wij weten! Door ons contact, lezer, of wij wisten er niets van, doch wij hebben die andere studie mogen beleven en ons eigen mogen maken! Stop wat verse aarde in uw zak, astroloog en vertel ons welke gevoelens gij nu krijgt!! Schilder nu eens anders?Teken anders? Speel anders viool? Kan dat? Dat is het toch? Wat wilt ge nu van een sterretje beleven, een meteoortje, schreven wij immers? Ziet u, dat geeft ge uzelf en de mens! Wat aarde in uw tasje dame, en ge krijgt universele bezieling, de aardse stof is meer volwassen dan die van de Maan, Mars, Jupiter, ga door, wat wilt ge?Ga vanavond niet, meld u maar ziek, zei een astroloog tegen een kind van de Aarde, dat spelen moest; in uw huis ligt de boel door mekaar. Zij ging niet en dat kostte haar baantje. Die astrologie ook. De man die tot ons kwam en men had verteld: niet op reis te gaan -- gaven wij, ga gerust! en hij ging, niets gebeurde er. Ook hij was astroloog, nu onze leerling, doch het had hem miljoenen gekost! De astroloog waarschuwt de mens voor de dood, het ergste wat er is voor de mens, maar er is geen dood! Doodgaan is Goddelijke evolutie, doch voor de astroloog is de dood nog dood, doch nu valt zijn leven als een kaartenhuisje in elkaar!
Uw Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative