,,DE MENS".... EN DE MENSHEID 1. 
Eerst nu. lezer is het mogelijk u een beeld te geven, wat het leven op Aarde voor uw persoonlijkheid als mens te zeggen en te betekenen heeft, dus, ten opzichte van de Volken der Aarde. De 2000 Jaar Ontwikkeling hebben die evolutie geschapen, waarvan de Volken en de mens profiteren, hierdoor is de maatschappij geboren. Het Goddelijk beeld is dit!  Vanuit het oerwoud naar het hoogste op Aarde, het blanke ras, de kleurling, ook de neger als het hoogste organisme, schreven wij, is het doel van God voor al het leven. U kent nu de Volken der Aarde. Elk volk bezit een eigen gevoelsleven en karakter, de persoonlijkheid. Onfeilbaar is nu een Volk te ontleden. De mens ziet en kent alleen de Volken de Aarde, voor God is dat alleen "leven" vonken van Zijn persoonlijkheid! Al die volken bezitten een eigen God en die Godheid is nog steeds zoals de mens Hem voelt en geleerd is; De eigenlijke "God" kent men nog niet! En dat is menselijk gezien eenvoudig. De godgeleerde staat voor zijn dood punt, iedere godsdienst is nog onbewust, van geestelijke verruiming is er geen sprake, wordt niet geduld en nu sukkelt men verder! Armzalig is dit beeld voor al de Volken op Aarde! Zielloos is het en droevig, ellendig bovendien, wanneer ge de mens over zijn God hoort praten en waarvoor miljoenen mensen werden afgeslacht, de ogen werden uitgestoken, in de kerkers gesmeten, omdat er één mens was die zei: "Er klopt iets niet hierboven, ik kan u bewijzen dat gij allen in duisternis wandelt", doch toen werd dat leven al gebrandstapeld! De mensheid is nu als één mens! Wat voor de mens zijn karaktereigenschappen zijn, is voor de mensheid een toestand!

Hierdoor is Europa sensitief voelend, waaronder volken bestaan, die weer andere gevoelens als karaktertrekken bezitten en komen wij voor het bewustzijn van die massa te staan, een Volk. Hoe die Volken thans leven en handelen, dat alles kent ge. We kennen nu de dierlijke, stoffelijke Volken, Volken die géén God bezitten, ook al is daar een God te beleven. Nu is voor Europa Christus het hoogste, de andere Volken komen tot dat bewustzijn, doch dat duurt nog even, totdat er iets machtigs gaat gebeuren en op één uur "GOD" zelf, dóór zijn Zijn, afgezanten tot de Volken der Aarde spreekt! Dat is niet zover van uw leven weg, lezer en is in wording, deze eeuw beleeft die wonderen! En éérst dan luisteren al de Volken der Aarde ook Rusland geeft zich gewonnen; de andere meer onbewuste Volken hebben dit maar te aanvaarden!! Tot zolang houdt Rusland zich aan het getreiter, het niet willen opbouwen; voor zichzelf de heerschappij op Aarde te bezitten, is het doel; Het heilige doel van die massa niet, doch van enkelingen. En dat kent ge allemaal en is, omdat zo'n massa het andere gevoelsleven, om samen te gaan, voor een ieder, nog niet bezit. Al die Volken volgen dus eigenlijk slechts één weg. De enkeling kan ook zijn weg volgen en doet het! Nu is dat mogelijk, voor slechts dertig jaar terug nog niet, omdat de maatschappij er niet gereed voor was. Miljoenen mensen maken nou deel uit van één Volk, doch die miljoenen moeten voor "GOD" ook zijn geestelijke werelden vertegenwoordigen en is mogelijk, omdat die geestelijke werelden zijn geschapen. En dat is nu voor de mens zijn "Astrale-Geestelijke Leven"! U zegt, ge hoort het dagelijks, dat de mens niets heeft geleerd. Ook wij, doch de stoffelijke wereld vliegt vooruit, de ,,Atoomenergie", andere technische wonderen, geven u een beeld van dit bewustzijn, waarvan de hoogste Volken de kern bezitten, waardoor wij de persoonlijkheid ,,Mensheid" leren kennen! Nog hebben wij te aanvaarden, droevig is het doch waarheid dat de mensheid zich moet bewapenen en hierdoor de geestelijke vooruitgang tegenhoudt! Begrijp goed, lezer ook al kost het uw goede geld, dit is nog noodzakelijk, een andere bescherming is er niet, of de Volken zouden zich aan de ,,God" van rechtvaardigheid en ,,Liefde" moeten overgeven. Maar kan dat?

Uw eigen Volk heeft dat vertrouwen niet eens! En uw Volk is een van de meeste godsdienstige Volken op Aarde en wil toch wel iets zeggen, Of Katholicisme met het Protestantisme gelijk hebben, doet niets ter zake, heeft geen betekenis meer, wanneer die massa's hun God van Liefde nog niet kennen, doch waarnaar de enkeling zoekt en Hem ook gevonden heeft: Hierdoor zien wij, dat de enkeling zijn eigen Universele wereld ontvangt, indien hij blijft zoeken. de Christus in zich tot die ontwaking voert of van evolutie is er alweer geen sprake! Nu zien wij, dat een mens toch de mensheid vertegenwoordigt! Wat een mens zich eigen moet maken, daarvoor staat de mensheid! Wat een mens aan kunst bezit, zal de massa zich eigen moeten maken en is het doel van de mens en de massa, waaraan nu al de Volken in Europa werken, tot eenheid komen en is dringend noodzakelijk! Dat is Gods wil! `Hiervoor is Christus op aarde geweest en is Zijn ,,Evangelie"! U ziet het, zo is het beeld voor de huidige mensheid. De Volken komen tot die eenheid! Nu nog geestelijk en wij zijn er! Ge kunt nu ook niet langer alleen verder gaan, als massa, die andere massa als geloof en Volk, moet uw weg bewandelen en is het doel van God! Hiervoor legt men fundamenten. De Staatshoofden zijn bezig, praten en praten en weigeren te aanvaarden, wat niettegenstaande hun duister voelen en denken toch evolutie is en betekent! De mensheid bezit onwillige karaktertrekken en zijn Volken, Rusland en andere Volken zijn het, die geen Christus bezitten en nu vanzelfsprekend nog niet te bereiken zijn! Dat is het beeld van de huidige mensheid, doch ook uw eigen beeld, lezer, uw persoonlijkheid, uw voelen en denken. De godgeleerde onder u is schuld aan deze narigheid, hij houdt de geestelijke evolutie tegen smoort de geestelijke welvaart voor uw Volk! Zo is het in Europa gesteld, stoffelijk bewustzijn is het met al de narigheid, ellendige zaken, het gezoek naar iets beters, waarvan geen fundament wordt geduld, omdat deze massa nog niet wil!

Niet alleen de geestelijke Universiteit het evolutieproces voor de massa smoort, ook uw geluk, lezer wordt gekerkerd! Wanneer dat het doel is en blijft van die enkelingen, krijgt Europa nimmer die geestelijke ontwaking te beleven en blijven die Volken armoedig bewust, staan zij voor een leegte, voor een God die onrechtvaardig is, die slaat en trapt, waardoor Goddelijke vooruitgang met die machtige liefde en het geluk voor de massa en als enkeling met water en al de straatgoot in gaat van deze onbewuste samenleving, deze maatschappij!Komt gij nu als mens buiten dit denken en voelen, dan volgt ge uw eigen weg en is mogelijk. U behoeft u niet meer met die afbraak te bemoeien -- God verbiedt het zelfs! Ook Christus, doch dat wordt door de enkeling nog niet begrepen! En alleen door u zelf geestelijk te beschermen, kunt ge verder gaan. Alleen nu door uw voelen en denken, dat gij, uw vrouw ook, en uw kinderen weten, wat de bedoeling is van uw leven op Aarde. En daarvan zouden wij u al de wetten kunnen verklaren. Wij zijn er gekomen als enkeling, lezer en voelen ons ontzagwekkend gelukkig! Wij schreven het reeds, wij dienen toch de mensheid, doch wij gaan een eigen weg; wij willen met die afbraak niets meer te maken hebben, wij doden geen mens meer, omdat wij weten, dat wij daardoor, door de Aarde tot het Goddelijke ,,halt" worden geroepen! Indien de ,,Wereldorde" dit hadden gekend, dit weten, de levenswetten van God dus bij al dat andere wat zij de massa dachten te schenken, hadden wij en gij reeds lang terug die geestelijke welvaart gekend! Doch al die sekten zijn bezweken! De Oxfortgroep bijvoorbeeld, is nog bezig, doch voor jaren terug was dat het ogenblik voor de mensheid, de mens als enkeling dus, vrij van geloof en godsdienst, die als de massa voor zichzelf ging zorgen, omdat het Volk het nog niet heeft gekund! Maar wat is er van overgebleven? Jammer is dat, verbazend jammer, dat was het, doch ook die hoofden kenden de Goddelijke realiteit niet, hadden geen geestelijke ondergrond en legden nu voor deze eeuw geen nieuwe fundamenten! Wij wisten, dat dit pogen onherroepelijk moest stranden, omdat die geestelijke bewustwording er nog niet was. De eerste bezieling was enorm, doch toen? Toen bezat de enkeling geen houvast meer, lezer de eerlijke menselijke biecht werd nu reuzeachtig, de man en de vrouw, die elkaar hun zonden hadden verteld, gingen uiteen en scheiding na scheiding kreeg het Amerikaanse hoofd van deze sekte te slikken! Was dat het ook niet? Neen, lezer, dat kon het niet zijn, omdat de hoofden God en zichzelf niet kenen, zij konden die massa, miljoenen mensen reeds, niet opvangen, hadden geen geestelijk voedsel, konden de wetten niet verklaren en toen? U kent het immers, de bezieling brak doormidden, wat er nog van over is, is niets anders dan dit ,,weten" ook dat gaat niet, ging niet, de ,,Meester" was geen Meester, geen Ingewijde en dan mislukt alles! Jammer omdat die massa reeds zoveel had bereikt! O ,,God" geef ons die mogelijkheid, wij zullen het de massa bewijzen! Eerst nu is die tijd gekomen, nu krijgt de enkeling en de massa geestelijk geluk en dienen wij de Volken der Aarde, een machtige kern is het thans, ongelooflijk is het, doch waarheid en werkelijkheid voor de Volken op Aarde.
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative