ZO GAAT HET GOED! 
Met graagte en bewondering lees ik de artikelen. Veroorloof mij, alvorens ik tot mijn eigenlijke vraag aan Meester Zelanus overga. een korte inleiding. Ik ben reeds jaren een volgeling van Jozef Rulof en bezit al zijn boeken. Ik weet niet of hij zich mij nog herinnert, want het is nu al heel wat jaren geleden, dat ik bij hem kwam met de volgende vraag: Ik wil psychiater worden een verlangen dat nog groter werd na het lezen van uw boek "Zielsziekten van Gene Zijde Bezien". Denkt u dat ik hiervoor geschikt ben? Hij stelde zich OP zijn Meester Alcar in en zei me toen: Behaal uw titel. Dóe het! U bent er geschikt voor. Ga zo door en lees alles wat Gene Zijde u schenkt. dan kunt ge later stellig veel voor de zielszieken doen. Ik begon ijverig en met de vaste wil om te slagen. Al dadelijk voelde ik aan dat ik mijn medestudenten door Jozef Rulof' s boeken sprongen voor was. Zij immers wisten niets of bitter weinig van het astrale bestaan en zijn invloed op de stoffelijke mens. Velen spoorde ik aan om eveneens kennis te nemen van die boeken, maar de meesten haalden hun schouders op. Intussen is er iets veranderd en ik kan u zeggen. dat men Jozef Rulof in onze kringen volgt! Wat jaren geleden nog waanzin genoemd werd geklets van spiritisten, krijgt nu meer en meer betekenis. Er zijn er onder de hoogleraren. die zijn boeken lazen of er althans kennis van namen. Toch buigen zij hun hoofden nog niet, zij kunnen het niet, want met Jozef Rulof en diens Meesters te aanvaarden. bekennen zij hun eigen onmacht. Dus schelden zij hem voor een kwakzalver. Het volgende voorval ter illustratie: Een hoogleraar werd door een student de vraag gesteld "Wat denkt u van Jozef Rulof's boek: "Zielsziekten" van Gene Zijde bezien"?!" Het antwoord kwam kort en krachtig: "Kletskoek!"  Dank u vervolgde de student, maar ik ben zo vrij het anders te zien. Ik heb hem van zeer nabij een diagnose horen stellen en de genezing tot stand zien brengen. Wat moet de psychiater niet torsen en vragen om tot het ziektebeeld te komen om dan nog vaak zijn onmacht te moeten accepteren. En hij doet het in een flits en met absolute zekerheid. Dit kan men toch geen kletskoek noemen.

De geleerde werd nijdig en riep: "Wat doet u dan eigenlijk hier. Volg uw colleges dan liever bij een charlatan! Maar toch kreeg de student hulp van een ander. Deze zei: Ik lag op sterven en de doctoren. waaronder een specialist. konden de kwaal niet vinden. Toen werd Jozef Rulof er bij gehaald. Na één blik tekende hij op een papiertje de oorzaak van de ziekte en zijn diagnose moest toen door de artsen als juist aanvaard worden. Waarom is nu het een raak en het ander kletskoek - het komt toch alles uit één bron?!" De professor verbood er langer over te spreken... Dit alles gebeurde jaren geleden, maar nog ontmoet ik collega's, die het niet zijn vergeten en zich intussen de boeken aanschaften. Als ik alleen voor mij zelf spreek, kan ik u zeggen, dat ik door de hulp van Gene Zijde bij mijn zieken al veel tot stand mocht brengen. Ik dank Jozef Rulof daarom uit de grond van mijn hart, dat hij mij eens de inspiratie schonk mijn studie te beginnen. Zo gaat het anderen. Weest er van overtuigd, dat vele geleerden zich op "Evolutie" zullen abonneren, omdat ook zij gaan begrijpen, dat er een nieuwe eeuw, en wel de "Eeuw van Christus", op komst is. Zij en ik hebben heilige eerbied voor Jozef Rulof's streven om de mensheid een hoger bewustzijn te brengen. Zijn leer is ontzagwekkend! De Meesters, die door hem schrijven en spreken, vertegenwoordigen een Universiteit, die niet van deze wereld is, ik weet, dat zij nimmer het antwoord zullen schuldig blijven op welk probleem dan ook. Dat is het wat mij zo blij maakt, want wij, die het aardse weten vertegenwoordigen, zijn nog zo machteloos! We zullen alleen door wonderen daarvan verlost kunnen worden. Ik zeg u  en als psychiater kan en mag ik dit: Jozef Rulof brengt dit wonder. Door zijn Meesters, die het stoffelijke oog verloren, maar een hemelse, alziende blik er voor terugkregen. Zij zien in het diepste onderbewustzijn en wéten, terwijl wij dit innerlijk van de buitenkant af moeten benaderen om dan al combinerend het ziektebeeld op te bouwen. Daarom zijn er met mij, die Jozef Rulof zouden willen smeken, licht ons voor, houd lezingen voor ons, geef ons college. Ik ijver hiervoor, maar wordt er fel en vaak minderwaardig om aangevallen. Ik werk echter in stilte  voort en vraag u daarom ook mijn naam nog niet te noemen. Het zal mij echter eens lukken de aardse universiteit voor Jozef Rulof en zijn Meesters te openen, opdat de geleerden zich dan zelf van zijn weten kunnen overtuigen!  En nu mijn vraag aan Meester Zelanus:  

Wat u neerschreef in uw artikel over het moederschap en de misgeboorten, geldt dat niet ook voor alle krankzinnigen? Zijn zij niet alle disharmonisch ingesteld. Ligt de oorzaak niet altijd in hun gedragingen in vorige levens? Dit zou dan onze machteloosheid verklaren, want hoe moeten wij daarin zien? Toch betekent de krankzinnigheid leerschool voor de ziel, is dit zo, Meester Zelanus? Waarde vriend, wij weten wie gij zijt en wat gij op Aarde nog bereiken zult. Gij las het boek: "Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven? Weet dan, dat gij de Theo daarin één leven voor zijt. Ook hij keert terug naar de Aarde om uw faculteit tot geestelijke bewustwording te brengen. Gij voelt dat goed aan, uw krankzinnigen zijn bezig zich te herstellen. Ik kom hier te zijner tijd nog uitvoerig op terug. Denk voort in deze richting en ge zult nog beter begrijpen, dat de "Eeuw van Christus" de Universiteit zal worden voor alle faculteiten der Aarde. Wij zijn wachtende op onze tijd. We zijn geheel gereed om in uw hogescholen college te geven. Wij wéten - door Hem, die onze Mentor is en u en ons voorging naar Golgotha. Gaarne geven wij u onze hulp. Stuur uw vragen en problemen in en wij zullen u antwoorden. Nog dit. Ik weet, dat ge een boek wilt schrijven. Wacht daar nog mee. Pas later zijt ge hiertoe in staat. Nu zet ge goed uw ogen open, ge denkt en voelt aan: onze helpers beïnvloeden uw leven. Ge krijgt het teken van ons, zoals wij ook door u uw zieken helpen. "De Universiteit van Christus" staat achter u, ge zult de macht hiervan telkens meer voelen!
Meester Zelanus.


counter free
Google Analytics Alternative