DE ,,EEUW VAN CHRISTUS'. EEN KOSMISCHE REVOLUTIE! 
U, mens der Aarde, leeft in een ontzaglijk tijdperk, u leeft in de eeuw van de geestelijke ontwikkeling. Het brengt u geestelijke bewustwording, in de verheven en alles overtreffende zin van het woord. Op dit punt zijn Moeder Aarde en al haar kinderen thans gekomen. Aldus richtte Meester Zelanus, zich nu ruim een halve eeuw geleden, tot zijn gehoor. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog mocht de mensheid de ,,Eeuw van Christus" binnentreden. Maar wat houdt dit eigenlijk precies in? En wat is de connectie tussen de ,,Eeuw van Christus" en deze wereldbrand? Meester Alcar zei hierover: Deze oorlog is van ontzaglijk belang voor de gehele mensheid. Hij heeft een heel andere betekenis dan de mensen kunnen vermoeden. Zijn betekenis is kosmisch en raakt zelfs de Meesters in de Hoogste Sferen! Vele, zeer vele mensen die de oorlog van 1940-1945 bewust hebben meegemaakt voelden intuïtief dat dit niet zomaar een oorlog was maar in feite de beslissende confrontatie tussen het Goede en het Kwade in de wereld. De vrije wereld zette zich in omdat het niet meer werkeloos kon toezien hoe alles wat de mensheid aan beschaving en geestelijke verworvenheid na eeuwenlange en moeizame strijd had bereikt, teniet zou worden gedaan. Deze gevoelens staken de fakkel aan die het grote vuur deed ontbranden. Het vuur dat ten langen leste over het duizendjarige rijk van Hitler en diens bondgenoten losbrandde. Het vuur dat -- zij het naar vijf jaren van onnoemelijke ellende -- uiteindelijk het beest vernietigde dat zelf op vernietiging van anderen was uit geweest. Deze oorlog was ook zo intens dat allen die haar hebben overleefd, haar beleefden als een noodlottige schaduw die met hun wezen bleef verbonden. Deze schaduw had geen substantie maar kleefde niettemin aan hen vast. Zij konden zich hiervan niet meer losmaken. Geen wonder, want de achtergrond van deze oorlog was ontzagwekkend. Immers, niemand op Aarde ging vrijuit. Meester Zelanus zei hierover: 

Als je kreeg wat je toekwam, zou je terug moeten in de holen en krotten van het oerwoud waar je ooit vandaan bent gekomen! Waar was deze -- zeker van een Engel van Liefde zoals Meester Zelanus -- keiharde uitspraak op gebaseerd? Meester Alcar had het al gezegd: De betekenis van deze oorlog was kosmisch en raakt de Hoogste Meesters. Dus ook en vooral Christus. En wat voor rol hebben wij allen gespeeld tijdens het gebeuren om en bij Golgotha? Durven wij hier zelfs aan te denken? En laten wij ons goed realiseren: Geen mens kan om Golgotha heen! Met de tweede oorlog kwam de onvermijdelijke confrontatie in de Ruimte tot stand tussen Goed en Kwaad. Tussen Christus, Diens Engelen en de Satanische Machten, die tot dat moment steeds de overhand hadden in de wereld. De hellen stroomden leeg en schaarden zich achter de legers van de As-mogendheden. Maar ook de hemelse bewoners boden geestelijke hulp en inspiratie aan de Vredeslegers. Deze titanenstrijd op leven en dood leverde uiteindelijk een overwinning op voor Christus en de Zijnen. Nu, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, had het Goede de overhand verkregen. En op datzelfde ogenblik vond dan ook de geboorte plaats van de ,,Eeuw van Christus". Wat merkten wij op Aarde van deze kosmische ommekeer? De oorlogen gaan nog steeds onverminderd door.

Er heerst nog steeds groot onrecht. Rechtvaardigheid lijkt niet te bestaan en het verschil tussen rijk en arm is groter dan ooit tevoren. Hele volksstammen sterven de hongerdood terwijl de rijke landen in overvloed leven. Normen en waarden zijn ver te zoeken en de met aids, drugs en alcohol opgroeiende jeugd belooft weinig goeds voor de toekomst van de mensheid. Wie gelooft er eigenlijk nog dat de toekomst van de mensheid een paradijs op aarde zal worden, zoals ons dit is beloofd door niemand minder dan de Hoogste Meester Zelf! Maar zijn wij nu niet erg naïef om te verwachten dat door de overwinning van Christus en de Zijnen het Kwaad in de wereld gelijk is uitgeroeid? Dat er op slag een betere wereld tot stand komt? Het Kwaad heeft weliswaar de beslissende veldslag verloren en heeft niet langer de overhand maar het is -- even als voorheen -- nog volop voelbaar aanwezig en blijft de strijd voeren op leven en dood die nog geruime tijd kan voortduren. Maar het is een verloren strijd. En dat zal de ,, Eeuw van Christus" ons bewijzen. De onomkeerbare verandering in de wereld is allang ingetreden en wie niet ziende blind is kan dit niet ontkennen: Wij hebben de Verenigde Naties gekregen waardoor oorlogsvoering tussen tal van landen, die door de geschiedenis heen al altijd met elkaar in oorlog waren, onmogelijk is geworden. Wij hebben Unicef, de Flying Doctors en Amnesty International. Wij hebben instellingen als Terre des Hommes, Foster Parents en vele andere duizenden groeperingen die zich voor de mensheid inzetten. Toegegeven het gaat langzaam, maar het zegenrijke werk gaat gestadig door en breidt zich als een olievlek op het water uit over de gehele Aarde. Wij hebben gezien dat de macht van dictators gebroken kan worden en dat de bevolking steeds meer aan bewustzijn wint en kiest voor de democratie waar de mens de vrijheid heeft van woord en geschrift. 

Zij pikt niet langer het onbewuste gedoe van hun leiders! Dit alles zou voor de ,,Eeuw van Christus" nooit op deze schaal mogelijk zijn geweest! En wat de snelheid waarmede deze ontwikkeling plaats vindt betreft, dat zou wel eens anders kunnen verlopen dan de meesten verwachten: Er bestaat een verhaal over een machtig vorst die om één of andere gunst had verzocht bij één van zijn onderdanen. Toen de vorst vroeg op welke wijze hij zijn dank zou kunnen betuigen, haalde de onderdaan een korrel uit een zak vol graan die naast hem stond en legde die op het onderste open hoekveld van het schaakbord van de vorst. Al wat ik vraag Sire is, dat U op het veld naast deze graankorrel twee graankorrels legt en op het veld daarnaast vier graankorrels enz., totdat alle 64 velden met graankorrels zijn bedekt. Met dit totale aantal graankorrels zal ik mij rijkelijk beloond weten! De vorst glimlachte slechts vanwege dit ,,bescheiden" verzoek maar stemde er wel mee in. De glimlach verdween echter van zijn gelaat en maakte plaats voor ontzetting, toen een wiskundige uit zijn gevolg hem had voorgerekend dat de bescheiden beloning een onvoorstelbaar astronomisch getal graankorrels voorstelde dat hem tot het leveren van meer graan zou verplichten dan de gezamenlijke oogst van vele tientallen jaren kon opbrengen!

Of dit verhaal nu waar is of niet doet weinig ter zake maar het toont wel de macht van het getal aan. Iemand heeft eens gezegd: Als ieder goed mens op Aarde slechts één medemens zou kunnen bekeren dan bestonden er geen slechte mensen meer! Christus heeft hier ooit, als eenling en als eerste mens in de Ruimte voor het Goede gekozen. Hierna kwamen er meer, veel meer en nu, nog geen 2000 jaar later, kiest het merendeel van de mensheid op Aarde voor het Goede. En de nog open velden van het schaakbord zullen nog verder worden gevuld. Dit is een onomkeerbaar proces dat al naar gelang wij de laatste velden naderen een voor allen zichtbaar resultaat op Aarde zal hebben. En als dat gebeurt, als het zover is, dan zullen de woorden van Meester Zelanus bewaarheid worden, toen hij profeteerde: De hellebewoners zullen zich dan niet meer naar de Aarde begeven om zich daar uit te leven want daar is voor hen immers niets meer te halen. En dan, maar eerst dan, zal het beloofde paradijs op Aarde zijn intrede hebben gedaan. 
D.B. 


counter free
Google Analytics Alternative