DE MENS" EN ZIJN ASTROLOGIE 1. 
Miljoenen mensen doen aan Astrologie, lezer een hachelijk iets is het daarvan de wetten te ontleden, omdat, wij kennen de mens er thans opstand komt, een reageren van duizenden, omdat zij hun hobby of studie niet willen verliezen. Maar, als steeds, wij vallen de Astrologie niet aan, indien wij er niets anders voor in de plaats bezitten, in dit geval eigenlijk niets en willen wij thans verklaren. Allereerst weer dit: het zijn profetieën! De wetenschap moet dit bewijzen, wij zijn al zover. De Astrologen krijgen dus gelijk of wij. Wij zeggen nu reeds: wij zijn het! De Astrologie bezit bijna net zoveel onderzoekers, als de Bijbel aan lezers bezit. De ,,Bijbel" Gods boek is het  bezit, jammer is dat onwaarschijnlijkheden, die de denkende mens niet langer aanvaarden kan en nu door de Godgeleerde buigend toegegeven wordt, hij kan er niet meer aan ontkomen. Dat is nu voor de Theoloog, de Astrologen krijgen straks het hoofd te buigen, te aanvaarden en wel door de Goddelijke logica, de realiteitswetten voor mens, dier en moeder natuur. Voor ons heeft Astrologie geen betekenis en willen wij u aantonen, ook die bewijzen zijn er!Allereerst  de opbouw van ons Universum. De Astrologen kennen het Universum niet. Wij weten, dat de aarde het hoogste bewustzijn bezit in ons Universum en is aan te tonen. Wellicht geven de Astronomen ons thans gelijk. Immers, Zon en Maan zijn de vader en moeder van de planeten, vertegenwoordigen een organisme, met al de planeten, waarvan er zijn die geen levend organisme hebben gekend. Dat zijn gasbollen en zij hebben een andere taak gekregen, zijn de ademhalingsorganen voor dit organisme, door Zon en Maan opgebouwd! 

Omdat de andere planeten niet de plaats om de Zon hebben gekregen, vertegenwoordigen zij nu ook niet dat bewustzijn. Immers, hoe dichter bij de Zon, des te hoger bewustzijn, waardoor de planeet Aarde dat voelen en denken, baring en schepping kreeg. De Astronomen kunnen dit bewijzen, de atmosfeer van al die andere planeten is van dien aard, dat zij door hun afstand van de Zon, deze ontwikkeling niet hebben gekend, niet konden ontwikkelen en was ook niet nodig! Maar Maan en Zon hebben hun eigen leven geschapen, het begin van de schepping is nu te volgen. Door wie? Door de mens, die zijn geestelijk bewustzijn heeft bereikt, schreven wij: de Galilei's, die op Aarde hun taken hebben verricht; doch toen zij vrij kwamen van de stof konden zij hun hart ophalen en aan de Goddelijke studie beginnen. Onze ,,Ingewijden" kregen contact met die levens en nu weten wij alles van ons Universum, doch op dat ogenblik ging de ,,Astrologie" over boord! Nietwaar, vroegen de Ingewijden de Aarde kreeg haar plaats om de Zon, het vaderschap voor het Universum, dat haar meer bewustzijn gaf. De Aarde zou hierdoor het leven van de andere planeten die in het Universum verspreid liggen, doch lager bewustzijn vertegenwoordigen, opvangen en voortzetten en is door de Goddelijke harmonie geschapen! Uit het een dus is het andere, het volgende stadium geboren. En dat stadium, als hoogste bewijs bezit moeder Aarde!! Hierdoor vertegenwoordigen Jupiter, Saturnus, Uranus, Venus, Mars, lager bewustzijn, waarvan er bij zijn, die nooit leven hebben gekend, hun half verdicht stoffelijk organisme van geheel andere structuur, doch heeft betekenis voor de ruimte; niet die, welke de Astrologen eraan geven en dondert die ganse studie in elkaar als een kaartenhuisje -- en is waarheid! Ook de mens bezit die opvolgende stadia en al het leven van God op Aarde en nu niet het Universum? Het leven gaat vooruit en niet achteruit. De Astroloog zoekt het in zijn verleden, in dierlijke graden, niet in de menselijke, waarvan de Aarde het bewustzijn bezit en het aan haar leven gaf. Vanuit het oerwoud naar het blanke ras, zijn overgangsstadia voor de mens, ook de planeten bezitten die schepping en kregen die zelfstandigheid te beleven! Nu geeft de Astroloog aan halfbewuste planeten menselijk voelen en denken, aan gasbollen menselijke inspiratie en Goddelijk gezag, bescherming, huwelijksgeluk, liefde, zaken doen, kunst, voor duizenden menselijke eigenschappen krijgen nu de planeten bovennatuurlijk gevoel, dat niet mogelijk is en in strijd met de Goddelijke opbouw van ons Universum! De Maan inspireert nu de mens, Liefde? Ja, al het leven werd daar geboren! 

Doch de Maan schiep embryonaal bewustzijn, leven, totdat de mens en al het leven het visstadium had bereikt en ging de ziel als mens, als het Goddelijk deel verder, waardoor er andere planeten ontstonden. Dus door het Universum naar de Aarde en dat heeft de mens te aanvaarden! Lichamelijk kan de Maan de mens wel iets geven. De Oude Egyptenaren genazen de mens door Maanuitstraling! Dat is bekend. Doch de persoonlijkheid als geest, als gevoelsleven nu kan het gevoelsleven Maan niet beleven, want dat behoort tot het barre verleden en ligt miljoenen tijdperken terug. Nu zou bovendien een oerwoudbewoner u kunnen bezielen, doch wat wil dat bewustzijn ten opzichte van ons gevoelsleven beginnen? Dat zijn bovendien de planeten en dit zegt: dat de mens niet omhoog moet kijken, doch in zichzelf!In de mens leeft nu het Universum, waarvan wij door de Aarde het hoogste voelen en denken kregen en zal straks de Astronoom aanvaarden! Nu kent gij het Universum, de opbouw, God, en zichzelf! Nu iets anders. De Bijbel is geschreven door de Bijbelschrijvers. Die mensen zijn het dan ook, die de fouten hebben gemaakt, omdat zij zichzelf en God niet kenden! Dat kunnen wij nu aanvaarden, de Professor Theoloog zegt het nu zelf! Wetenschappelijk is dat bewezen en zijn nu de fundamenten om op te bouwen, doch wij schreven reeds: wat is nu nog meer niet waarachtig en in strijd met de Goddelijke realiteit? Heel veel, doch dat moeten ze zelf maar beleven, wij zouden hun al die fouten kunnen verklaren. De ,,Mens" schreven wij reeds enige malen om het u nogmaals te zeggen: is in de wateren geboren en dat zegt nu net alles! 

Daarvan wisten de Bijbelschrijvers niets, niets en begonnen nu met hun verhaal. God zei wij zullen een licht maken voor de dag en de nacht en het zij zo! En toen was het de zoveelste dag! Doch wij schreven in ons vorige artikel: begonnen de narigheden voor de mens! Deze narigheid, lezer, dat de Bijbel, hoe verschrikkelijk ook, voor miljoenen mannen en vrouwen, , waarvoor gestreden is, bloed vloeide, nietwaar?? fouten bezit want ,,Moeder Aarde" maakte nacht en vragen wij: kende God zijn schepping niet? God wel, Doch de Bijbelschrijvers zijn het! En nu verandert er zoveel en voert ons tot de Goddelijke werkelijkheid! U kunt Gods woord beleven, doch de wet bent u zelf, lezer, en dat kunnen wij bewijzen! Wanneer de Astrologen de schepping kennen en de opbouw van ons Universum, weten zij, dat is het probleem ,,Maan" en de ,,Aarde" eigenlijk slechts een toestand is. De Maan laat zich zien aan een zijde. Wat is dat, Astroloog, Astronoom? Wij kennen dit verschijnsel! Indien de Maan voor haar leven en begint dus de werking van Moeder Aarde had kunnen beleven gelooft het en het is kinderachtig eenvoudig was haar embryonaal leven afgekoeld en bevroren, doch indien de Aarde met haar verhoogd bewustzijn diezelfde levenswetten had moeten beleven, waren wij levend verbrand. En dit, Astroloog en Astronoom, is Goddelijke waarheid!! Doch daarvoor moet gij de fundamenten nog leggen, wij reeds zijn zover! Doordat de Maan als ,,Almoeder" door God dus aan haar leven begon, het Universum zich begon te verdichten, had zij deze wetten te beleven en niets anders en nog is haar toestand als toen haar zelfstandigheid verdicht werd! Wij zullen nacht maken zei God maar mijn hemel mens, kunt ge dan niet denken? De Bijbelschrijvers schreven dus vanuit hun eigen bewustzijn! Zij kenden zichzelf en God niet, de schepping niet, waardoor wij nu hun voelen en denken bezitten! Dat heeft God niet gezegd doch de mens! En hierdoor valt de Astrologie, krijgt nimmer Goddelijke betekenis, omdat ook de dierenriem door de mens is geboren en niet door God!! De Priesters begonnen, niet God en die mensen keken alweer vanuit hun eigen bewustzijn en gevoelsleven naar de schepping, gaven zich karaktereigenschappen en zie: de dierenriem is gereed, doch de schepping is reeds miljoenen tijdperken oud en wil zeggen: dat ook zij vanuit het bestaande, hun eigen menselijk denken, God wilden berekenen, door de sterren en de planeten, doch dat zij hun eigen zelfstandigheid voor de ruimte niet kenden of zij en de Bijbelschrijvers hadden ons de ,,Maan en de Zon" als de vader en de moeder voor de ruimte verklaard, doch daarvan kenden ze geen wet! En nu hangt alles in hun ruimte en heeft geen houvast. Tot de volgende keer, lezer. 
Uw Marja Radjany.   


counter free
Google Analytics Alternative