HET WOORD, DAT GE NU ONTVANGT IS GODDELIJK!
MARJA RADJANY: ,,THANS LEERT GE DENKEN!"
======= GODDELIJKE WIJSBEGEERTE =======  
De vraag: Wie is ,,Christus" wat heeft ,,Christus" voor de mens, de mensheid te betekenen, voor Noord en Zuid, Oost en West, wordt hiermee verklaard en zult ge begrijpen, waarom wij Christus hebben aanvaard! Zijn ,,Liefde", Zijn levenswetten, als geboden de mens op Aarde geschonken, hebben waarlijk Goddelijke betekenis en dat kan men van de andere Profeten niet zeggen. Ook hiervoor hebben wij de bewijzen. Immers, Christus is voor ons leven en het uwe de ,,Alwetende" voor deze ruimte, ons Universum en de andere werelden door ,,GOD" geschapen. De andere Profeten bezitten die ,,Alwetendheid" niet en mochten de Ingewijden ontvangen. Toen aan hen de vraag werd gesteld: Wie van al de Profeten bezit Goddelijke ,,Alwetendheid"? Nu konden zij, voor zichzelf, uitmaken: wie? Ja, lezer, wie is het? Onfeilbaar hebben zij het antwoord kunnen beleven! Dus niet door eigen gezoek, doch regelrechte, Universele en wel Goddelijke ontvangst, iets dat maar zelden aan de mens geschonken is, doch het is er thans! Vanzelfsprekend hebben zij, Die Meesters dus, de aardse Profeten moeten volgen, een studie van jaren, waarvoor zij zich echter volkomen gaven, omdat zij hierdoor de sluiers voor het Goddelijk weten konden oplichten en kregen zij de God van al het leven te zien. Niet alleen dat, zij hebben de God van al het leven gesproken! Toen dat alles tot het verleden behoorde en zij konden antwoorden: Christus is het, hoorden zij de volgende vraag gesteld en mochten zij aan die opbouw voor zichzelf en de mensheid beginnen. De vraag: Wie is nu God? Hoe is God? Waar leeft God? Wat is Hij als ziel, leven en geest voor de mens?

En welke eigenschappen bezit de mens voor God en Christus? Wat is ziel, leven en geest voor de mens? Wat is ,,Liefde"? Welke Liefde beleeft de mens, geeft de mens, krijgt de mens, wanneer de mens bidt, lief heeft? Welke? Vragen stellen zult ge voor u zelf en de mensheid en voor uw God voor Christus of wij komen niet verder. En die vragen werden beantwoord, lezer -- maar vele anderen eveneens en nu bewandelen wij de Aarde en haar mensheid. Duizenden kosmische vragen werden er gesteld al die Goddelijke vragen werden Goddelijk beantwoord. Voor uw leven en persoonlijkheid om te duizelen, toch is het mogelijk -- gij in uw Westen, door uw denken en voelen, de ,,Wijsbegeerte" er van eigen te maken en thans kunt gij miljoenen eeuwen verder! Zegt het u niets, lezer? Waarom staan de geestelijke wetenschappen op een dood punt? Omdat de mens zijn God en zijn Christus nog niet kent. De eeuw voor de geestelijke bewustwording is zojuist begonnen. De mensheid heeft in al die eeuwen slechts stoffelijke fundamenten gelegd, niet anders is het! Het bezit, wij schreven het reeds, door de oude meesters op elk gebied aan de mensheid geschonken, is ons bezit niet, wij bezitten niets van al dat machtige, zelfs onze ,,liefde" is versnippert!!! Nietwaar? Wij betreden hierdoor de menselijke en de ruimtelijke, de ,,Goddelijke Psychologie" en is te begrijpen. En menselijk eenvoudig is die Goddelijke Psychologie te ontleden, de fundamenten werden er voor gelegd! Ook het boek, lezer, staat op een dood punt, bestsellers zijn uitzonderingen -- zijn wonderen. Waarom en waardoor? Omdat de mens zichzelf doodgeschreven heeft en is waarheid!

Vraag het de mens die het weet, hij zal u omtrent het boek antwoorden en is hij daar niet toe in staat, dan zullen wij u ook dat bewijzen!! Wat de mens, de recensent ons zegt, ons wil opdringen, door het boek te prijzen, geloven wij niet meer. Wij kopen toch dat boek niet!!! Die man, die niets anders doet dan zichzelf uit te putten, door mooie zinnen te zeggen en klankvolle timbres te formuleren, die Doctor in de letteren, geloven wij niet langer en is ook niet meer te aanvaarden. Zijn duidelijke, mooie taal en stijl heeft niets meer te ontroeren, onze zielen en ons gevoelsleven reageren niet meer; wat vroeger een gebeurtenis was, slechts voor jaren terug nog gehoord werd, is nu leeg gepraat voor ons hart en menselijk gevoelsleven, is niets anders meer dan een opgemaakt smoesje, wij reageren niet, integendeel, wij zetten thans ook de radio af en denken aan iets anders! Aan wat? De man van het woord, de boeken recensent, staat op zijn dood punt en heeft zijn ellendige taak te verstoffelijken; van bezieling, inspiratie is er geen sprake! Zo'n half uurtje van vroeger gaf de mens rust en vrede, het genot om geestelijk te denken, thans is het half uurtje leeg, nimmer horen wij iets bijzonders meer, altijd en steeds weer hetzelfde, luister slechts, afgezaagd is de recensent! Waardoor? Waarom? Hij is onbewust gebleven? De schrijver is het? Ach, recensent, is dat waarheid? Is het de schrijver? Verstopt ge uzelf achter dit talent? Gij hebt het waarachtige geestelijke boek gekraakt, recensent, bewust afgemaakt, omdat gij voor de geestelijke en de ruimtelijke evolutie geen gevoel bezit, gij bleef in uw kringetje rondwandelen: gij zijt schuld aan deze armoede, deze ellendige tijd voor onze geest, gij zijt het, die de menselijke geestelijke evolutie iedere groei ontnam, gij, gij hebt het boek bewust vermoord!!!

De schrijver weet het nu niet meer, de regisseur evenmin, uw psychologen voor de kunst lijden allen aan dezelfde bloedarmoede; gij allen hebt ons leven, de verruiming voor onze geest, bewust gehangen, geen druppel bloed is er om de kunst nieuw leven te geven. Waarheid is het, maar de bewijzen volgen! Immers, gij kent de mens niet, zijn ziel, zijn geest niet, de Goddelijke fundamenten in de mens, werden nog nooit ontleed door het boek, want de schrijver, de psycholoog en de recensent zijn onbewust voor de ruimte, het ,,leven", ,,Christus"! Is dat boek niet te schrijven? Ja zeker, doch ze werden door de man van het woord gekraakt, volkomen en welbewust, omdat diezelfde man voor de radio en zijn blad, geen geestelijke ontwaking duldt, hij zelf voelde er niets voor en zie, lezer, uw boek, dat lichtpuntje, ging die afschuwelijke menselijke kist in; geen mens kreeg dit machtige, jonge leven te zien, het werd uit onze maatschappij verbannen? Bewijzen voldoende, van schrijvers, die als de Galilei's werden gekerkerd, later, ja, later, was het ,,het" boek, hoe is het toch mogelijk! Wij zijn overgeleverd aan die mannen, zij verkrachten ons bewustzijn, zij zijn het bovendien, die de vooruitgang smoren, zij staan daar en hebben die hoogte bereikt; van Universele verantwoordelijkheid is er geen sprake meer! Geld, bezit, het bezit van hun zeggingskracht is het, hij staat op zijn gelegd geplaveid plateautje en kijkt tot ons, prat tot ons, wat wij kunnen doen is; zet af dat ding, ik kan die man niet meer beluisteren. Gode zij gedankt, honderdduizenden mensen zijn het met ons eens, allen zetten de radio af, wij willen u niet langer! Het boek bezit Goddelijke zeggingskracht, bezit evolutie. Dat hadden die mannen te volgen. Toen wisten zij het, de mens kent zichzelf niet. Als de mens zichzelf kent, schrijft hij anders, beleeft hij zijn gestalten geestelijk en geeft zijn mensen, die een taak te volbrengen hebben in zijn boek, Universele kracht en zelfstandigheid -- de mens in zo'n werk krijgt ziel en geest, een Goddelijke afstemming te beleven en is het boek Universeel diep.

Nog nimmer is dat boek geschreven? Ja, maar ze werden gekraakt! Uit onze samenleving verbannen, omdat die mannen leegte bezitten. God niet kennen, geen fundamentje bezitten van de ruimte, waarvoor ,,Christus" naar de Aarde kwam. U hoort het, lezer, waar wij kijken, leeft het dode punt voor de mens en al die verdorde fundamenten geven wij thans nieuw leven. Wie is in staat om de mens een nieuw leven te geven, nieuw denken en voelen? Wij, zijn gereed, lezer en ook dat willen wij u thans, door deze artikelen, bewijzen!!! Om dat te kunnen bewijzen, moeten wij tot de Goddelijke ruimte terug, willen wij aantonen, dat de mens ,,ook voor zijn liefde" zijn dode punt te aanvaarden heeft. Wij moeten u bewijzen, verklaren, wat ,,ziel en geest" is voor de mens, eerst hierna betreden wij het menselijke gevoelsleven en de menselijke persoonlijkheid. De maatschappij waarin wij nu leven. En dat is mogelijk! Immers, God is ,,ziel, leven en geest"! God splitste zich door de stof -- God maakte mensen, dier en bloemen, plant, ruimten, door zich te verstoffelijken. En dat zijn ruimten, planten en sterren geworden, waarin de mens leeft. De mens moet nu die ruimten overwinnen, beleven en is mogelijk? Neen, een Goddelijke wet is het!! God splitste zichzelf. Hij legde in elke vonk van Zijn leven ,,Zijn ziel"! De mens werd hiervoor het hoogste leven. Hoe dat alles ontstond kennen wij! Wij zouden die openbaring op de voet kunnen volgen, doch dat is nu niet mogelijk, dit zijn boekdelen. Toch kunnen wij u een beeld geven en leren wij God en onszelf kennen. Toen de stem van de ruimte tot de Ingewijden sprak, luister nu lezer, was dit de stem van de mens, die zijn ,,AL" bezit! Dus vanuit het Goddelijke ,,AL" werd deze mens bezield en kreeg hij het Goddelijke antwoord te beleven. Hoort ge dit? De mens is dus in staat om Goddelijk geïnspireerd te worden? Ja zeker! Waarom niet?

Heeft ,,Christus" het niet zelf gezegd? Het is mogelijk, door hetgeen wij nu weten, kunnen wij het u bewijzen! En dan betreden wij de Goddelijke ,,Wijsbegeerte" -- voor uw leven iets vreemds, voor ons vanzelfsprekend! Vanuit dat ,,AL"-bewustzijn, kwam er tot de aardse mens: God is ziel, leven en geest en stof, kunt gij dit aanvaarden? Ja, is het woord, natuurlijk, wij zijn het immers als mens? En toen viel er meteen, Kijk dan naar de ruimte! Het dient, de natuur, al dit leven bezit de ziel van God, Zijn geest, waardoor elke stof de eigen zelfstandigheid als ziel en geest te aanvaarden en te vertegenwoordigen kreeg en begon het leven voor de mens, dier, bloem, de ruimte! Doordat God zich splitste, -- kwam er nu -- ontstond het Universum, thans door de ,,Zonnen en Planeten" waardoor God zichzelf vertoonde als ,,Vader en Moeder", de hoogste eigenschappen van God en Zijn leven! Die evolutie, lezer, heeft miljoenen tijdperken geduurd en heeft de mens te aanvaarden. Toen dat ogenblik voorbij was, begon de schepping voor de mens. Nu heet het: De mens begon in de wateren en kan uw Bioloog thans beamen, hij weet het! Dat is thans Goddelijke waarheid geworden! De Godgeleerde moet dit onherroepelijk aanvaarden! De mens nu leefde in die wateren als embryonaal leven en onderging zijn evolutie. Planeet na planeet kwam tot stand, de zonnen hebben zich verdicht, zonnestelsels traden te voorschijn en dat werd ons Universum waarin wij leven. Of nu God telkens weer nieuwe zielen het levenslicht gaf en die zelfstandigheid, staan wij thans niet bij stil. Wij zouden het u duidelijk kunnen maken, maar is niet mogelijk, dit zijn de boeken! Aanvaardt thans, de mens bezit zijn ziel zijn geest van God en is God! De mens is Goddelijk!

De mens is God zelf! Als onbewuste en bewuste levenswetten. Goddelijk gezien is de mens en is al het stoffelijke leven dus, een Goddelijke levenswet, als ziel, leven, geest en stoflichaam, ook dit is voor al het andere leven in ons Universum, doch al dit leven is ,,GOD"! en dit alles is nu voor God, harmonie en uiteindelijk ,,Liefde"! Zoals God dus aan zijn vergeestelijking en verstoffelijking begon, zichzelf vergeestelijkte en verstoffelijkte, is nu voor de planeten en sterren en de zonnen één geheel, zij allen vertegenwoordigen ,,God" Zijn ,,Alziel", ,,Alleven"?, Algeest, zijn Alvader en Almoederschap! Voor alle godsdiensten nu, is dit Goddelijke waarheid. Met dat verschil echter -- de één is dieper dan de andere, natuurlijker, geestelijker bovendien, dan de andere Godsdienst, doch dit wordt anders, wanneer wij God door Zijn levenswetten leren kennen en is nu hier de Metafysica mogelijk! Begrijpt goed, wij berekenen God niet, wij volgen ,,Zijn Leven, Zijn ziel en Zijn geest en is Goddelijk verantwoord! U hoort echter, dat wij nog niet over het gevoelsleven hebben gesproken -- voor de mens, dier en plant, de levenszeeën, voor het Universum dus, het raket en de duikboot gaven ons echter reeds Goddelijk houvast en staan wij voor die Goddelijke werkelijkheid, als mens, vragen ons nu af: als dat alles ,,liefde" is -- door harmonische levenswetten verdicht, vergeestelijkt en verstoffelijkt, wat hebben wij er als mens aan, wat hebben wij er ons van eigen gemaakt? En nu staan we voor ons ,,ikje", deze eeuw, voor die tweeduizend jaar Menselijke Ontwikkeling en kennen al de gedachten van de mens, zijn liefde, zijn doel om te leven, zijn kunsten en zijn wetenschappen, zijn bewuste en onbewuste reïncarnaties, zijn krankzinnigheid, zijn psychopathisch gevoelsleven, wij kennen thans Zon, Maan en sterren, de zelfstandigheid van elk orgaan, stoffelijk en geestelijk, wij kennen de diersoorten, de duizenden soorten, de rassoorten op Aarde, wij kennen zwart, bruin en blank, wij kennen iedere psychologie voor elk stoffelijk dier of wezen, de nacht en de dag, het uur en de seconde, de ,,Eeuwigheid"kennen wij en de Profeet, ,,Christus"!!! U gelooft het niet, maar wij kunnen uw leven, uw ziel en uw geest en uw liefde, voor man en vrouw, met die ,,alwetendheid" verbinden, omdat die alwetendheid, lezer, in ons leeft, ons hart is het, onze ziel is het, waarvan de ,,ziel" het Goddelijke ,,AL" is, in ons en onder ons menselijke hart, waarvan wij u de bewijzen zullen geven!!! Wij kennen de kunsten en de wetenschappen, wanneer die uitingen van ons gevoelsleven verstoffelijkt zijn en stellen thans vast, onfeilbaar bewust, welke psychologie als Universele levenswet tot ons leven spreekt en die kunst heeft verstoffelijkt!! Nu kijken wij door een schrijver, achter die mooie, nietszeggende woorden van de recensent en begrijpen hem en alles wat hij ons geven wil. De Goddelijke ,,alwetendheid" is nu in ons ontwaakt, dat is mogelijk lezer, indien gij de ,,Christus" in uw leven tot die universele ontwaking voert, bezielen wilt en staat ge voor ,,Zijn" Golgotha!!! Welke liefde bezit gij thans? De liefde, die gevoed werd door ,,verdoemdheid"? Hebben wij nergens in Zijn scheppingen kunnen beleven, lezer. U hoort het al, uw denken is onbewust, u denkt dierlijk of stoffelijk, één wet is zeker, van dit alles hebt gij nog niets of gij zult aan de opbouw, op Goddelijke afstemming moeten beginnen. Socrates moeten volgen, Plato, Aristoteles, de wijsgeren dus, doch wij doen het nu voor uw leven u voorbeelden. Tot straks, lezer, wij komen er op terug! Belangstelling? Interesseert het u? Het is geluk voor uw leven, voor uw geloof, gelooft het, geestelijke evolutie is het, thans leert ge denken!!
Uw Marja Radjany.  


counter free
Google Analytics Alternative