DE MENSHEID ALS ÉÉN MENS. 
Eerst nu lezer, is het mogelijk u een beeld te geven, wat het leven op aarde voor uw persoonlijkheid als mens te zeggen en te betekenen heeft, dus, ten opzichte van de Volken der Aarde. De 2000 jaar Ontwikkeling hebben die evolutie geschapen, waarvan de Volken en de mens profiteren, hierdoor is de maatschappij geboren. Het Goddelijk beeld is dit! Vanuit het oerwoud naar het hoogste op Aarde, het blanke ras, de kleurling, ook de neger als het hoogste organisme, schreven wij, is het doel van God voor al het leven. U kent nu de Volken der Aarde. Elk Volk bezit een eigen gevoelsleven en karakter, de persoonlijkheid. Onfeilbaar is nu een volk te ontleden. De mens ziet en kent alleen de Volken der Aarde, voor God is dat alleen ,,leven'', vonken van Zijn persoonlijkheid! Al die Volken bezitten een eigen God en die Godheid is nog steeds zoals de mens Hem voelt en geleerd is, de eigenlijke ,,God'' kent men nog niet! En dat is menselijk gezien eenvoudig. De Godsgeleerde staat voor zijn dood punt, iedere godsdienst is nog onbewust, van geestelijke verruiming is er geen sprake, wordt niet geduld en nu sukkelt men verder! Armzalig is dit beeld voor al de Volken op Aarde! Zielloos is het en droevig, ellendig bovendien, wanneer ge de mens over zijn God hoort praten en waarvoor miljoenen mensen werden afgeslacht, de ogen werden uitgestoken, in de kerker gesmeten, omdat er één mens was die zei: ,,Er klopt iets niet hierboven, ik kan u bewijzen, dat gij allen in de duisternis wandelt.'' -- Doch toen werd dat leven al gebrandstapeld!

De mensheid is nu als één mens! Wat voor de mens zijn karakter eigenschappen zijn, is dat voor de mensheid één toestand! Hierdoor is Europa sensitief voelend, waaronder Volken bestaan, die weer andere gevoelens als karaktertrekken bezitten en komen wij voor het bewustzijn van die massa te staan, één Volk. Hoe die Volken thans leven en handelen, dat alles kent ge. We kennen nu de dierlijke, stoffelijke Volken, Volken die geen God bezitten, ook al is daar een God te beleven. Nu is voor Europa Christus het hoogste, de andere Volken komen tot dat bewustzijn, doch dat duurt nog even, totdat er iets machtigs gaat gebeuren en op een uur ,,God'' zelf, door Zijn afgezanten tot de Volken der Aarde spreekt! Dat is niet zover van uw leven weg, lezer en is in wording. Deze eeuw beleeft die wonderen en eerst dan luisteren alle Volken der Aarde, ook Rusland geeft zich gewonnen, de andere meer onbewuste Volken hebben dit dan maar te aanvaarden!! Tot zolang houdt Rusland zich aan het getreiter, het niet willen opbouwen, voor zichzelf de heerschappij op Aarde te bezitten, is het doel: Het heilige doel van die massa niet, doch van enkelingen. En dat kent ge allemaal en is, omdat zo'n massa het andere gevoelsleven -- om samen te gaan, voor een ieder -- nog niet bezit. Al die Volken volgen dus eigenlijk slechts één weg. De enkeling kan ook zijn weg volgen en doet het! Nu is dat mogelijk, voor slechts dertig jaar terug nog niet, omdat de maatschappij er niet voor gereed was. Miljoenen mensen maken nu deel uit van één Volk, doch die miljoenen moeten voor ,,God'' ook Zijn geestelijke werelden vertegenwoordigen en is mogelijk, omdat die geestelijke werelden zijn geschapen. En dat is nu voor de mens zijn ,,Astrale Geestelijke Leven''! U zegt -- ge hoort het dagelijks -- dat de mens niets heeft geleerd. Ook wij, doch de stoffelijke wereld vliegt vooruit, de ,,Atoomenergie'', andere technische wonderen, geven u een beeld van dit bewustzijn, waarvan de hoogste Volken de kern bezitten, waardoor wij de persoonlijkheid ,,Mensheid'' leren kennen!

Nog hebben wij te aanvaarden, droevig is het doch waarheid, dat de mensheid zich moet bewapenen en hierdoor de geestelijke vooruitgang tegenhoudt! Begrijp goed, lezer, ook al kost het uw goede geld, dit is nog noodzakelijk, een andere bescherming is er niet, of, de Volken zouden zich aan de ,,God'' van rechtvaardigheid en ,,Liefde'' moeten overgeven. Maar kan dat? Uw eigen volk heeft dat vertrouwen niet eens! En uw volk is één van de meest godsdienstige volken op Aarde en wil toch wel iets zeggen. Of Katholicisme met het Protestantisme gelijk hebben, doet niets ter zake, heeft geen betekenis meer, wanneer die massa's hun God van Liefde nog niet kennen, doch waarnaar de enkeling zoekt en Hem ook gevonden heeft. Hierdoor zien wij, dat de enkeling zijn eigen Universele wereld ontvangt, indien hij blijft zoeken, de Christus in zich tot die ontwaking voert of van evolutie is er alweer geen sprake! Nu zien wij, dat één mens toch de mensheid vertegenwoordigt! Wat één mens zich eigen moet maken, daarvoor staat de mensheid! Wat één mens aan kunst bezit, zal de massa zich eigen moeten maken en is het doel van de mens en de massa, waaraan nu alle Volken in Europa werken, tot éénheid komen en is dringend noodzakelijk! Dat is Gods wil! Hiervoor is Christus op Aarde geweest en is Zijn ,,Evangelie''! U ziet het, zo is het beeld voor de huidige mensheid. De Volken komen tot die éénheid! Nu nog geestelijk en wij zijn er! Ge kunt nu ook niet langer alleen verder gaan, als massa, die andere massa als geloof en Volk, moet uw weg bewandelen en is het doel van God! Hiervoor legt men fundamenten. De Staatshoofden zijn bezig, praten en praten en weigeren te aanvaarden, wat niettegenstaande hun duister voelen en denken toch evolutie is en betekent.

De mensheid bezit onwillige karaktertrekken en zijn Volken. Rusland en andere Volken zijn het, die geen Christus bezitten en nu vanzelfsprekend nog niet te bereiken zijn. Dat is het beeld van de huidige mensheid, doch ook uw eigen beeld, lezer, uw persoonlijkheid, uw voelen en denken. De godgeleerde onder u is schuld aan deze narigheid, hij houdt de geestelijke evolutie tegen, smoort de geestelijke welvaart voor uw Volk! Zo is het in Europa gesteld, stoffelijk bewustzijn is het met al de narigheid, ellendige zaken, het gezoek naar iets beters, waarvan geen fundament wordt geduld, omdat deze massa nog niet wil! Niet alleen de geestelijke Universiteit het evolutieproces voor de massa smoort, ook uw geluk, lezer, wordt gekerkerd! Wanneer dat het doel is en blijft van die enkelingen, krijgt Europa nimmer die geestelijke ontwaking te beleven en blijven die Volken armoedig bewust, staan zij voor leegte, voor een God die onrechtvaardig is, die slaat en trapt, waardoor Goddelijke vooruitgang met die machtige liefde en het geluk voor de massa en als enkeling met water en al de straatgoot in gaat van deze onbewuste samenleving, deze maatschappij! Komt gij nu als mens buiten dit denken en voelen, dan volgt ge uw eigen weg en is mogelijk. U behoeft u niet met die afbraak te bemoeien -- God verbiedt het zelfs! Ook Christus, doch dat wordt door de enkeling nog niet begrepen!  En alleen door u zelf geestelijk te beschermen, kunt ge verder gaan. Alleen nu door uw voelen en denken, dat gij, uw vrouw ook en uw kinderen weten, wat de bedoeling is van uw leven op Aarde.
Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative