REALITEIT OF MISLEIDING? WIJ ZIEN GOD ZOALS WIJ ZELF ZIEN!
,,Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten." Was het niet onze bekende dichter Kloos, die deze woorden heeft vastgelegd? Sartre, wiens uitspraken in het brandpunt staan van onze moderne samenleving zegt het anders: ,,Mens zijn betekent: er naar streven God te zijn." Verwonderen ons deze woorden? Moeten wij ons met schrik afwenden, wanneer wij zulke Godslastering horen? Godslastering? Is dit wel zo? Mogen wij wel dergelijke uitspraken zondermeer als zodanig brandmerken, of spreekt hieruit misschien juist een diepgewortelde wijsheid en liefde? Waarom zouden wij zulk een uitspraak als oneerbiedig, of nog erger kwalificeren, wanneer zelfs de Heilige Schrift verklaart: GIJ ZIJT GODEN -- Dus toch? -- Inderdaad weet de bewuste mens, dat wij God zien, zoals wij zelf zijn!! Wat kan dit kan anders betekenen, dan dat wij zelf deel zijn van deze grootse alomtegenwoordige macht, die door de kerkelijke dogmatiek dikwijls wordt verkleind en gedegradeerd tot een tiranniek heerser, die volkomen los en vrij staat van de mens -- van Zijn schepping. Hoe anders is de werkelijkheid, de werkelijkheid, zoals de metafysische leer ons heeft kunnen schenken. De werkelijkheid, zoals grote mannen en vrouwen langs supranormale wijze hebben mogen ontvangen. De werkelijkheid, zoals Christus ons die heeft willen leren. Beseffen wij niet, dat God de wereld -- de kosmos -- metafysisch gezien, helemaal niet heeft geschapen, maar dat God zich veel meer door de kosmos heeft gemanifesteerd, heeft verstoffelijkt? Voelen wij niet, dat God en de Schepping synoniem zijn. De wereldgeest van Hegel is derhalve inderdaad overal en in alles aanwezig en denkt via en in Zijn schepselen. Wij zijn zelf Goden. oden in een bepaalde levens en bewustzijnsgraad. 

Het ene vonkje van de wereldgeest -- de mens -- is wat verder of wat dichter bij de hoogste bewustzijnsgraad, dan de ander. De één is al verder gevorderd in zijn kringloop, die hem via duizenden planeten het uiteindelijke Goddelijke zal doen beleven. Het leven beweegt zich in een grootse kringloop door het heelal, dat zelf ook een kringloop volbrengt. Velen spreken over deze periode, die triljoenen tijdperken duurt, als over een Goddelijke cyclus. Wat voor en achter zulk een cyclus ligt kan niemand vermoeden. Pas wanneer ook de allerlaatste Godsvonk zijn kringloop door de ruimte heeft voltooid en derhalve de ruimte heeft overwonnen, zal God als Hoogste Bewustwording ook dit kunnen realiseren in weten. Paul Brunton heeft de zichtbare schepping geclassificeerd als de verstoffeling van Gods denken. God denkt Zijn schepping en wij als onderdeel -- als (nog) onbewust onderdeel van dit geheel -- ervaren deze schepping in delen, omdat ons bewustzijn niet groot genoeg is, om het geheel te omvatten. Wijsgerig gezien betekent dit, dat er geen verleden, geen heden en ook geen toekomst bestaat, maar slechts het ,,Zijn". Omdat wij echter dit ,,Zijn" in kleine etappes moeten verwerken, spreken wij van tijd -- een begrip dat reeds op onbewustzijn duidt!

Dit is ook gelijk de verklaring waarom een mens ,,in de toekomst" kan zien en iets wat ,,nog niet" is gebeurd, kan waarnemen, omdat in wezen alles reeds is gebeurd en een tijdelijke verandering in onze driedimensionale waarneming dit fenomeen reeds tot stand kan brengen. de mens van morgen zal leren, dat er veel meer dimensies in de ruimte bestaan, dan de drie, waarmede hij alles wil begrijpen, beredeneren en bewijzen. Ook het ,,verleden" bestaat nog en het is voor de Godsmens mogelijk om toestanden die triljoenen jaren geleden hebben plaatsgevonden te zien, te horen en te voelen! Zelfs de schepping -- dat wil zeggen de eerste manifestaties van de Wereldgeest in de stof zijn nog te beleven. Hiervoor is het echter nodig, om een wereld te bereiken waarin andere dimensies heersen dan de onze. Wij allen zullen die wereld moeten bereiken, omdat wij als bewuste Godheid moeten terugkeren. De weg hiertoe en de middelen hiervoor zijn ,,Liefde". Alleen Liefde. Liefde voor de gehele schepping, voor de gehele mensheid en dus liefde voor God. Dit bedoelden de profeten, toen zij zeiden, dat wij God moeten liefhebben met geheel ons hart, geheel ons verstand en geheel onze ziel! 
Sinclair Weston. counter free
Google Analytics Alternative