,,2000 JAAR MENSELIJKE ONTWIKKELING''. 
HET ,,GEVOELSLEVEN EN DE PERSOONLIJKHEID VOOR DE MENS''. 
Hoe de mens aan zijn ,,gevoelsleven'' is gekomen, lezer, hierna aan zijn persoonlijkheid, is wetenschappelijk nog niet vastgesteld. Wij geven u thans antwoord. Honderdduizend verkeerde gedachten gaan er thans over boord. Honderdduizenden en niet alleen uw eigen gedachten omtrent het gevoelsleven van de mens, doch bovendien die van uw psycholoog, uw dokter en professor, wanneer zij de Goddelijke levensweg voor de mens niet willen volgen. Dit is een afschuwelijk dood punt, lezer, afgrijselijk is het, omdat nu nog de geleerde psycholoog durft te beweren, dat de mens, als de mens geboren wordt, voor het eerst op Aarde is. Dat is zo armoedig voor de eeuw waarin wij leven, zo in strijd met de Goddelijke rechtvaardigheidswetten, zo ellendig bovendien, omdat dit de geestelijke evolutie voor de mens, man en vrouw volkomen smoort, buiten de wetten van God plaatst. Er is nu nergens geen houvast meer te beleven en nu, aanvaardt dit, is er van ontwaking en voortgang ook geen sprake meer! Door tal van bewijzen is dat aan te tonen. Immers, nu moeten wij aanvaarden, dat de mens in de ,,wateren'' geboren is en al het leven van God. God dus daarin aan ,,ZIJN'' vergeestelijking en verstoffelijking voor de mens begon, is de eerste vraag nu: Hoe is de mens en al het leven dan uit die wateren gekropen, geleerde? Wanneer wij moeten aanvaarden wat u zegt en te leren geeft, dat wij slechts één keer leven als mens, hoe zijn wij dan mens geworden? Waardoor kregen wij ons organisme? Door dat ene embryonale leven als mens, zonder denken en voelen, zonder deze, onze persoonlijkheid, die wij thans bezitten? Hoe is ons gevoelsleven ontstaan? U denkt nog steeds menselijk, vanuit uw eigen, huidige stadium, dus niet vanuit God, niet Universeel, u bent daartoe niet in staat, u bent nog niet zover en hebt, nu en dan uw dode punt te aanvaarden!

Hierdoor staan de geestelijke wetenschappen voor de mens op een dood punt. Maar wij kunnen verder en moet straks de mensheid aanvaarden, onherroepelijk, omdat dit de enige mogelijkheid voor het menselijke en dierlijke bestaan is, ook het enige ,,vanzelfsprekende beeld'' moet zijn of de schepping stond stil! Gelooft u dat? Kan dat? Nee, waardoor de mens begon te denken, Socrates, doch ook hij heeft deze diepte nimmer mogen beleven op Aarde, men ontnam hem die mogelijkheid. Wij zullen het thans niet hebben, over: Of de mens door de planeten, door opvolgend die planeten te hebben beleefd, naar de Aarde is gekomen. Niettegenstaande de Goddelijke werkelijkheid, volgen wij de mens op Aarde, doch zouden u bovendien een kosmische wandeling kunnen schenken, ook dat is mogelijk! Wij betreden dan de Astronomie, het ontstaan van het Universum. Nu echter staan wij voor de psycholoog, voor het gevoelsleven, de persoonlijkheid voor de mens -- en hebben het over de huidige Psychologie en niet over Macrokosmische levenswetten voor de planeten en sterren -- doch waardoor de mens zijn evolutie onderging, zijn gevoelsleven verruimde, ontwaakte, door het vader en het moederschap, de wedergeboorte! Door het vorige moet het u duidelijk zijn, de eerste artikelen dus, dat de mens als embryonaal leven is begonnen en wel door de planeten. Moeder Aarde, hebben wij u verklaard, bezit het hoogste bewustzijn voor DIT Universum.

De ziel als mens, God -- als ,,ZIEL'', voor de menselijke toestand, evolueerde zichzelf, door het vader en moederschap en is ,,GOD'' als vader en moeder! Die ziel nu, lezer, als embryonaal leven dus, was gereed om zich als ,,God'' te splitsen, waardoor twee cellen ontstonden, dus nieuw leven. Hierdoor verzekerden zich de eerste cellen van nieuw leven en voortgang, keerden terug naar de stoffelijke levenswetten, de stoffelijke cellen en werden dan ook, door de zelf geschapen cellen aangetrokken, omdat zij nu als ziel en geest daartoe behoorden. Immers, gij zelf nu als vader en moeder schept en baart nog voor U zelf, ook al weten wij, dat God Zijn menselijke evolutie verstoffelijkt. Hij is dus voor de mens de wedergeboorte, schept en baart, of er was weer een dood punt te beleven, doch dat is nu niet mogelijk. Dit alles menselijk gezien, dus voor uw huidige stadium, wil zeggen: Voor uw leven als man en vrouw dus, dat gij nog in staat zijt uw menselijke evolutie voort te zetten, want gij baart kinderen, die cel groeide tot het menselijk stadium, evolueerde, stoffelijk en geestelijk en dat innerlijke werd ons gevoelsleven. U baart en schept nog om voor u zelf de wedergeboorte te verzekeren of de mensheid, u moet dit toch wel voelen en begrijpen, roeide zichzelf uit, Gods schepping naderde dan al spoedig een dood punt, er zouden geen mensen meer op Aarde leven, doch dat is niet mogelijk! Voor het baren en scheppen zijn de Goddelijke wetten niet veranderd. Wij bedoelen hiermede, dat gij nog als man en vrouw het embryonale leven te aanvaarden en te beleven hebt, immers, embryonaal begint de cel in de moeder te ontwaken, dijt uit en wordt nu mens, lichamelijk mens, organisch, omdat de ziel als mens miljoenen wedergeboorten heeft moeten volgen. En dat zegt thans, lezer, dat gij, man en vrouw, dus miljoenen malen op Aarde hebt geleefd, vanuit de wateren bent u gekomen, om aan uw landelijk leven te beginnen, dat thans door de Bioloog wordt aanvaard. En nu -- Gode zij dank -- wetenschap is!!!

Het organisme groeide dus door de Goddelijke evolutie naar de menselijke volmaaktheid, die u thans als mens bezit, mens werd en kunt ge beamen! Eerst kort wordt door de Radio gezegd: Wij moeten die wetten thans aanvaarden, de eerste gedachten, over het ontstaan van de mens, zijn in strijd met de Goddelijke realiteit! En dat zei uw Professor, uw Godgeleerde, ook de Bioloog zegt het nu en is thans werkelijkheid geworden, de mens ontwaakt lezer, of wij komen niet verder.  U ziet het, wij gaan eigenlijk slechts één weg, wetenschappelijk wordt soms bewezen, dat wij Metafysisch gelijk krijgen, de Fysica komt zover en eerst dan is het leven voor man en vrouw uitdijend bewustzijn geworden, het betekent geluk, omdat de mens, man en vrouw ruimten bezitten, elkaar door hun levens kunnen opvangen en thans, waar het ons om gaat en God, weten wij waarvoor zij leven en op Aarde zijn, mens werden. En dit weet de mensheid nog niet. Miljoenen mensen weten niet waarvoor ze eigenlijk leven, zo arm is de innerlijke mens! Moet men de mens in deze maatschappij ,,dom'' houden, dom laten voortstrompelen, nu wij weten, dat Christus zei: Onderzoekt alles en behoudt het goede? Moeten wij in deze duisternis voortgaan, terwijl wij in staat zijn heel de mensheid nu nieuw, ruimtelijk, Goddelijk denken te kunnen schenken? Is het niet satanisch, des duivels, dat men de mens, een Goddelijk wezen dom houdt? Kan dit langer zo voortgaan, mag dat? Is het niet indroevig, dat men de Radio voor prulgedachten, voor Psychopathisch genoegen versnipperd, het machtigste wapen, schreven wij reeds, om de mens zijn Goddelijke taak duidelijk te maken voor zijn miljoenen levenswetten, die hij als man en vrouw te verstoffelijken heeft? Wij komen daar straks op terug en plaatsen u voor deze onmenselijke feiten, wij vragen u: Moet dat langer voortgaan? Mogen die mannen, die thans daarover alles te zeggen hebben, voortgaan om uw geluk, door mooie muziekjes op de achtergrond, nog in deze eeuw, in 1952, door hun armoedig denken langer bezoedelen, versnipperen? Mogen die mannen uw evolutie versjacheren, door dag in dag uit, uur na uur, niets anders brengen dan muziek, muziek, muziek? Gepraat, gepraat, gepraat, doch over wat?

Kan daar geen kwartiertje, één slechts in de week af, voor deze Goddelijke Universele ontwikkeling, voor heel de mensheid, man en vrouw van deze eeuw? Straks komen wij hierop terug, lezer en volgen wij tezamen deze narigheid! Gij, zeggen we u nog: zult opkomen voor uw rechten, uw ontwaking, voor uw kind en u zelf is het, voor de Vrede en de rust op Aarde, voor uw gevoelsleven, uw persoonlijkheid, waarover wij het thans hebben. Indien u reeds voelt, lezer, man en vrouw, meisje en jongen, dat het momenteel om Uw Goddelijke levensrechten gaat, stuur dan uw levensrecht naar andere mensen -- zodat wij straks tot 'n massale éénheid komen, om aan het hoofd van uw volk te vragen: Geef ons, deze massa een kwartiertje in de week, Majesteit, het is dringend noodzakelijk, het is ,,Gods'' wil, Christus wil het, ook uw kinderen smeken straks om die Goddelijke evolutie te mogen beleven! Dan kunnen die andere mannen hun muziekjes op de achtergrond blijven vertolken, doch door de Goddelijke levensruimte, de ,,Goddelijke Ether'', klinkt de ,,Universele Stem'', die nu heet, de Stem van het Universum spreekt tot de mens op Aarde!! U gelooft het niet, lezer, wij zeggen u thans: Nu reeds: ,,De Alwetendheid'' spreekt. God zelf kan nu spreken, om dat menselijke wonder, wij zullen het u bewijzen, kunt ge nu in deze eeuw beleven!! Wij hopen, uit de grond van ons hart, dat gij thans voelt waar het hier om gaat. Wij hopen dat gij gereed zult zijn om te evolueren, het gaat, nogmaals, om uw geluk, uw huwelijksgeluk, uw liefde, uw Goddelijk leven! Stuur uw ja de wereld rond, indien wij massa bezitten, gaan wij verder en verklaren wij u op tijd, uw levensruimte, uw ontwaking voor deze maatschappij, miljoenen mensen hunkeren ernaar -- smeken er om, dit lezer, is de geestelijke ontwaking voor uw eeuw, het grote ,,Wonder'' ook, het antwoord op de vraag: Laat Christus ons alleen?

Nee, honderd duizend maal nee, zeggen wij U, Christus is er nog om ons allen te onderrichten. Hij wil nu door Gods leven, als mens spreken, als miljoenen mannen het niet kunnen, er niet toe in staat zijn, wij wel en dat zullen wij u thans bewijzen. Wilt gij zover komen, stuur deze artikelen door dan zal deze boodschap Universele betekenis krijgen voor ons land en de rest van deze mooie Aarde, het zal spreken zoals God dat door Zijn levenswetten heeft gedaan en u en uw geliefden overtuigen! Wel, wij gaan verder! Dit echter als een voorloopje voor straks, wanneer wij het wonder ,,Radio'' ontleden voor de mens en weet ge wat gij beleven zult, wij weten het ook, ons woord is nu Goddelijk bezield! Wij weten! En ook dat zullen wij u thans bewijzen. Nu verder, lezer, om dit artikel af te maken. Gij hebt dus als man en vrouw miljoenen malen op Aarde geleefd. Wij gingen uit die wateren vandaan, waren eerst als een Zeehond, hoe onmenselijk het ook klinkt, daarna als een soort vis -- nog bezit de mens achter zijn oortjes de visstadia, vraag het uw dokter maar, hij weet dat, kropen, na duizenden en duizenden levens uit de wateren vandaan en intussen, had de planeet zich verdicht en kon ons landelijk leven beginnen. Maar, steeds terug, met diezelfde ziel, dus God schiep geen nieuw zielenleven -- Psycholoog, een profetie voor uw wetenschap, doch de ziel als God, die ziel kon niet sterven, die ziel is Goddelijk eeuwigdurend of heeft God die eerste zielen laten sterven? De ziel sterft nooit, zegt u zelf. En zo is het ook, Psycholoog, de Goddelijke ziel als mens evolueerde door de wedergeboorte, telkens weer een opvolgend organisme en dat was gereed door de mens zelf, uw kind dus en ging de ziel verder. Miljoenen malen hebt gij dus als man en vrouw reeds op Aarde geleefd. Miljoenen jaren gingen er dan ook voorbij, voordat de ziel als mens, het menselijk organisme kreeg, dat Moeder Aarde voor de ziel als mens, gereed maakte!! Is het niet doodeenvoudig? Thans het antwoord, hoe de mens aan zijn gevoelsleven gekomen is.

Door deze miljoenen levens, als man en vrouw, de ziel als de Goddelijke kern nu, beleeft beide organismen, is man en vrouw, schepper en baring, moeder en vader! Als God is voor al Zijn stoffelijke levens! Door deze miljoenen levens nu, lezer, verruimde het menselijke gevoelsleven en kreeg de mens zijn persoonlijkheid! Wij gingen, u krijgt nu de bewijzen vanuit het oerwoud, hoger, steeds hoger klimmen wij op, totdat wij het hoogste voor de planeet hebben bereikt, uw blanke ras is, ook de kleurlingen behoren er bij. Doch thans dalen wij terug tot de eerste organische levenswetten als organisme voor de mens en staan we opnieuw in het oerwoud. Dat zegt thans, lezer, dat ook de mensen evolueren, doch dat wij even verder zijn. Achteraf gezien, dat teert u wellicht later, wanneer wij dat Radio kwartiertje bezitten, beleeft de oerwoudbewoner straks -- over zo'n half miljoen jaar, onze maatschappij, is de oerwoudbewoner van nu zover. Zo lang duurt het voordat de ziel als mens dit stadium heeft bereikt. Maar Goddelijk rechtvaardig is, of denkt gij, dat gij alleen uw blank organisme krijgt en die Goddelijke zelfstandigheid als mens niet? Kan God onrechtvaardig zijn? Nee, duizend maal nee. We moeten dus aanvaarden en dat is de Goddelijke waarheid, dat de mens door de rassoorten ontwaakt, opklimt naar het hoogste voor deze planeet om tot God terug te keren en daarin zijn Goddelijke taak te vervullen! Is dit niet rechtvaardig? De wetenschap, lezer, moet al deze Goddelijke waarheden nog fundamenteren! Wij zijn reeds zover! Wat u nu als mens voelt, uw innerlijke leven is en uw persoonlijkheid is geworden, werd opgebouwd door miljoenen levens, als man en vrouw. Door de wedergeboorte. U bent niet voor het eerst op Aarde, als u geboren wordt, maar gij waart onder al de volken op Aarde, de rassoorten, wilt ge eens de Aarde kunnen verlaten, om thans uw geestelijk leven voort te zetten en hebt gij, voor Moeder Aarde, haar organische levens volbracht!

U leeft in de ruimte, maak nu u zelf los van uw aardse denken en gij krijgt Kosmische bodem onder uw voeten, gij als man en vrouw zijt ,,Goden''! De ene mens is nu verder dan de andere, bezit meer gevoel, omdat die mens ook meer levens heeft beleefd. Hoe dat allemaal door God gefundamenteerd werd voor de mens en het dier, het leven van ,,Moeder Natuur'', kunnen wij u verklaren en voor ziel, geest en stoflichaam ook daarvan de wetten ontleden. Maar, waar het ons om gaat: Hoe is nu uw liefde? Hoe is uw persoonlijkheid? Psychopathisch, krankzinnig nog? Ook die onrechtvaardige levenswetten kunnen wij verklaren en ontleden, u overtuigen, dat niet God die wetten geschapen heeft, doch de mens, de evolutie is het -- en heeft niets te maken met Goddelijke onrechtvaardigheid!! Hierdoor ontnemen wij u uw minderwaardigheidscomplexen, gij krijgt nu houvast, gij zult uw leven begrijpen! Het is nu uw bewustzijn uw gevoel voor de menselijke liefde? Hoe meer gij uw innerlijke leven verruimen wilt, spreekt thans uw persoonlijkheid tot de mens en beleeft ge uw uitdijende liefde! Nu kunt ge anders! Nu praat u anders en is een gesprek Goddelijke éénheid, als mens nog, maar als kind van Hem. Gij schildert anders, speelt anders toneel, regisseert bewuster, gij kijkt nu door de mens en zijn voelen, omdat gij bewuster zijt geworden, gij hebt lief -- en uw gevoelsleven is kunst, bezielend, stuwend, gij stijgt boven uw eigen dampkring uit, uw denken en voelen wordt geestelijke vreugde! Uw boek is nu bezielende liefde, uw product krijgt Goddelijke betekenis. Uw Film leeft, is nu niet meer leegte, integendeel, gij kent het leven en geeft dat door aan de mens, man en vrouw, die nu uw eigen product vertegenwoordigen, de Bioscopen weer vullen, omdat zij nu man en vrouw, leren, zich ontspannen kunnen, door de geestelijke Universele kunst voor de mens, het leven op Aarde! Nog dit, lezer, wij zijn hier slechts kort. Maar indien gij ontwaken wilt, geloof ons krijgen wij het woord om nog te blijven en beginnen wij tezamen aan een nieuw en wel geestelijk leven op te bouwen! Wij allen, of wij vertrekken! Aan u om over dit alles na te denken. Als massa krijgen wij ons ,,kwartiertje''. U dan? Wij zijn voor uw leven gereed! Nogmaals, stuur uw vraag in: ,,Wij willen evolutie beleven'' en wij allen tezamen, krijgen die evolutie, waarom niet, nu wij weten waarom het gaat, wij weten, dat dit dringend noodzakelijk is, het gaat om de gehele mensheid! Om onze Vrede en Rust, de welvaart, om onze liefde! Gij, als vaders en moeders, moet voor uw kind denken, werken, dienen, wij allen voor ,,Christus''! En ,,HIJ'' is er nog, reeds kunnen wij Hem bereiken, want, nietwaar, voor dit alles is ,,Christus'' gestorven! Mijn God, geef ons die mogelijkheid, wij allen willen thans dienen!!
Uw:Marja Radjany. 


counter free
Google Analytics Alternative