WERELDEENHEID IN CHRISTUS. 
Er moet eenheid komen onder de volken, liefdebanden moeten hen gaan binden, de trouw moet hun wapens overbodig maken, onbaatzuchtigheid moet voor machtswellust en gierigheid in plaats treden. Er moet begrip en eerbied komen onder de volken, eerst dan zullen op aarde vrede en rust heersen. Dit is Gods wil. Het is een harde en verschrikkelijke leerschool, die de mensheid zichzelf oplegt om tot die eenheid te geraken. Als God thans ingreep, zouden de volken niet gebaat zijn, integendeel. Uit de pijn en de smart, die de mensheid thans ondergaat, zal een nieuwe wereld geboren worden, die maar één naam kan dragen en wel: het Koninkrijk Gods! Er zullen maar weinig mensen zijn, die, staande temidden van het razende geweld, dat de aarde doet schudden, aan deze geboorte kunnen geloven. En toch zal een ieder van u dit moeten aanvaarden. Zover is de evolutie van de mensheid thans gevorderd. Het kwaad is in de minderheid op uw wereld. Overheersend in aantal zijn de goedwillenden van geest. Vallend en opstaand zullen deze thans de weg gaan, gelouterd door het leed en bezield door de heilige wil om de wereld thans rein en geestelijk op te bouwen. Nog is het krijgsrumoer niet verstomd, nog heersen dood en vernietiging, maar dadelijk zal het stil worden op uw aarde.

Dan is het kwaad uitgeraasd en zullen de stemmen zich kunnen laten horen, die spreken van liefde en eendracht. Zo en niet anders luidt het plan Gods: De volken zullen één zijn en liefde zal hen binden. Aan u, mensen der aarde, de taak u die eenheid, die liefde eigen te maken. De Meesters van Gene Zijde zullen u daarbij helpen. De ,,Eeuw van Christus'' is ingegaan. Bezin u er eens op, wat dit zeggen wil. Leef naar Zijn hoog, heerlijk voorbeeld en ge zult een apostel zijn, op wie Zijn blikken met welgevallen rusten.Ontwaak, mens der aarde, ontwaak voor uw God. Hij bedriegt u nooit.
Jozef Rulof.  


counter free
Google Analytics Alternative