HANDEN AF VAN DE GEESTELIJKE GAVEN
Nog worden mij telkens brieven voorgelegd van lezers, die de betekenis van de beide boeken over de "Geestelijke Gaven" (nu in 1 band. Red.) en onze strijd tegen het occult bedrog niet begrijpen. Eén schrijft letterlijk: " Die boeken brengen een chaos onder de mensen. Ik wenste, dat zij nooit geschreven waren. Geschrokken door de inhoud trekken velen zich van het spiritisme terug en anderen geven er nog meer op af. Jammer is het!" Weer een ander vraagt: "Moet het spiritisme dan helemaal kapot? Ik dacht, dat Jozef Rulof een groot voorstander er van was en thans breekt hij alles af! Moet dit nu werkelijk?"Ik vraag hun en anderen: Voelt ge dan nog niet, waarom het ons gaat? Overtuigden de voorbeelden, die we gaven, u nog niet van het feit, dat de massa de Goddelijke, occulte wetten eeuwen lang bezoedeld heeft? In dit geval begrijpt ge ook niet, dat de "Eeuw van Christus" begonnen is! Het bedrog is zo ontzaglijk, dat het één van onze eerste taken is dit te ontmaskeren en het een universeel halt toe te roepen. Duizenden mannen en vrouwen vergrijpen zich aan de geestelijke gaven en beseffen niet dat het Goddelijke krachten zijn. Zij raken aan heilige wetten, die hun niet toebehoren, ze plegen bedrog en vullen hun zakken er door. Niets en niemand is hun heilig. Ze zakken in trance, terwijl er van trance geen sprake is. Ze geven u boodschappen door van uw geliefden, die niet aanwezig zijn, ja, zover gaan zij in hun gemeenheid, dat zij u Christus manifestatie voorspelen!

Deze fantasten, deze bedriegers moeten noodzakelijk worden uitgeschakeld, wil de heilige uitstraling van de waarachtige gaven uw leven verrijken. Handen af van de geestelijke gaven, roepen wij deze parasieten toe - in hun en uw belang! Wij zullen hun dierlijke praktijken onvermoeid aan het daglicht brengen en zo eens bereiken dat zij deze opgeven.Maar - voeren sommigen aan - er zijn toch ook nog wel goede media, die mooie boodschappen doorgeven. En als bewijs daarvan leggen ze dan vellen papier over, die zich in niets onderscheiden van de duizenden "boodschappen", die over de jaargangen van uw spiritistische bladen liggen uitgespreid. Wie ze leest, komt altijd weer tot dezelfde conclusie: mooi en lief gezegd, maar is dat nu de wijsheid, die de hemelen te schenken hebben? Een dominee doet het fraaier en sterker! Men vraagt onze medewerkers deze ziel- en stijlloze producten in de kolommen "Evolutie" op te nemen en als deze ze terugzenden, voelt men zich slecht behandeld. Men moppert en beschuldigt hen van hoogmoed. Men kan toch niet allen groot zijn, er is toch ook nog plaats voor "kleine" media!Ik antwoorde hier al op in mijn boeken "Geestelijke Gaven".Wij, hemelingen, kennen geen grote en kleine gaven. Contact is contact! Wie het gevoel niet bezit, waardoor wij de gaven op volle kracht tot werking kunnen brengen, kan en mag zich niet voor instrument van de hemelen uitgeven. Dit moet u toch kunnen begrijpen. Denkt u toch door. Mogen u en wij ook maar éénmaal de risico lopen, dat onze wijsheid door de onmacht van het instrument half of verkeerd doorkomt? Zullen wij, die door het bewustzijn van de geestelijke wetten en de orde in ons karakter een hemel vertegenwoordigen, de miljoenen wetten, welke het ontzagwekkende contact tot stand brengen, afsturen op een mens, die ze niet verwerken kan?

Gaat u toch met uw media naar een Ingewijde van het Oosten en na één blik zendt hij u beiden verontwaardigd weg. De hoogte, die uw media zeggen te bezitten, kan de Oosterling nog in geen dertig levens van onafgebroken arbeid en concentratie bereiken. Uw media krijgen die hemelse vermogens ineens, door een helm bij de geboorte, door de overdracht van een stervende of door "lessen" van een spiritist.Ik vraag u, zullen wij het contact, dat door duizenden grote zielen met inzet van hun ganse persoonlijkheid, van hun leven en geluk, in de eeuwen werd opgebouwd, verbrokkelen door aan de miljoenen "media" van uw aardse lesjes te geven, die een schooljongen bijeen rijmen kan? Zullen wij onze zaligheid verslingeren door u aarzelende, twijfelende voorspellingen te schenken inzake zuiver stoffelijke dingen? Welk een verheven opvattingen bezit u omtrent een hemeling, zijn wijsheid, zijn orde!Het was voor allen aan deze zijde een weldaad, dat de boeken over de Geestelijke Gaven werden geschreven. De hoogste Meesters hier droegen het mij op. Negen eeuwen lang deed ik over de ontleding van de occulte wetten. Ik sloot mij op in de levens van de magiër, de fakir en de Ingewijde, ik wandelde rond in de tempels van het Oude Egypte en ontleedde er de Grote Gevleugelde, ik was in China, in Japan, Tibet, kortom op alle plaatsen waar de geestelijke gaven gestalte kregen. Maar ik was ook onder uw bedriegers, de bewuste en onbewuste, en stelde een mestput vast, zo diep en stinkend, dat de opruiming er van welhaast onmogelijk scheen. Toen was ik gereed. Geen engel, geen meester, hoe hoog hij ook in ons leven opklom, is in staat mij op een fout te betrappen, of ik had de taak niet ontvangen. Dankt dus God uw Vader, dat Hij ons de macht en de kracht schonk tegen uw parasieten de strijd aan te binden. Jaren lang konden zij u en de uwen door hun vreselijk en fantastisch gevoelsleven bedriegen, doordat het niemand gegeven was hun kwaad met het bewustzijn van de waarachtige geestelijke wetten te ontleden.Ook in Engeland is het bedrog vreselijk, in Amerika is het nog erger. Het zijn juist de volken van Israël, die de geestelijke gaven besmeuren en misbruiken, de heidenen geven niets om het door u zo begeerde contact met de hemelen.

Nogmaals: wij raken niet aan de machtige bewijzen, die sommige vaders en moeders, verwanten en vrienden vanuit de hemelen aan hun aardse geliefden mochten geven. Al in "Geestelijke Gaven" gaf ik daarvan treffende voorbeelden. Maar u voelt het toch, wij richten ons alleen tegen de bewuste en onbewuste bedriegers, die u raad en daad beloven in geestelijke en stoffelijke zaken en daarbij gaan over de lijken van uw geliefden. Wij richten ons fel tegen de duizenden mannen en vrouwen, die soms drie, vier maal in de week aanzitten en door hun preken willen bewijzen, dat zij in de almacht van de hemelen leven. Wij richten ons waarschuwend tegen de armen, die geestelijke waarnemingen doen en slechts hun eigen schrale fantasie beleven. Tegen de goedgelovigen, die zeggen schrijvend-medium te zijn en de wereld "verblijden" met goedkope nonsens. We vechten tegen de duizenden, die "uittreden", alsof het een wandelingetje is en tegen uw spiritistische verenigingen, die deze verschijnselen organiseren en u er voor opleiden, zonder dat het tot hen doordringt, dat zij een dood en nietszeggend werk doen, waardoor zij niettemin op afschuwelijke wijze verraad plegen aan het heiligste geschenk Gods!
Ik zeg u uit naam van biljoenen zielen: De boeken over de "Geestelijke Gaven" werden u geschonken, omdat Christus het wilde! Zij betekenen een kosmisch wapen in uw hand, waardoor het u mogelijk wordt uw zwendelaars en zwakken te ontmaskeren. Zij verbinden u met de waarachtige geestelijke wetten en voeren u tot Golgotha. En hierdoor staat ge er voor te aanvaarden dat er op heel uw aarde slechts enkele media leven. De rest zoekt zichzelf en komt niet van het eigen, beperkte gevoelsleven los!De Engelen kunnen tevreden zijn. Met de hulp van regering, parapsychologen en u zullen wij uw maatschappij van het geestelijke bedrog zuiveren. Eerst dan is het mogelijk met de goedwillende spiritisten samen te werken voor de bouw van het Koninkrijk Gods op aarde, waarbij zich dan ook Theosofen, Rozenkruisers en de Christian-Scientisten zullen aansluiten, doordat zij intussen de correctie en de aanvulling op hun leer zullen hebben ontvangen.De "Eeuw van Christus" brengt u de hogere bewustwording.Wij hebben een boodschap voor alle volken en kunnen deze uitdragen, doordat uw volk een kosmisch bewuste bezit. Gij hebt als taak ontvangen de miljoenen kinderen op uw aarde van geestelijk voedsel te voorzien. Ik vraag u: Wat wilt ge, het duivelsgedoe, het bedrog dienen of de hemelen? Laat ge u liever leven door krachtloze boodschappen van uw gehelmde charlatans of verkiest ge de wijsheid van de hemelingen? In het laatste geval verlenen wij u toegang tot de Universiteit van Christus, waar u de occulte wetten, de levensgraden van de macro- en microkosmos, van de mens, het dier en de plant worden verklaard.Deze Universiteit roept u ook dit jaar op tot de strijd tegen de occulte misstanden. Wie een natuurlijk en gezond gevoelsleven bezit, kan ons helpen. Grijp deze mogelijkheid aan en ontmasker de bedriegers in uw buurt, in uw stad. Verzamel bewijzen tegen hen, hun namen komen dan in "Evolutie" en waar zij verder behoren. Begin nu, tezamen vormt gij een macht van betekenis. Andere volken zullen u straks helpen, wij verbinden u daarmee. Lees en herlees "Geestelijke Gaven" en ge zult het bedrog van de waarachtige contacten kunnen onderscheiden. Gij zult uw maatschappij zuiveren van een rottende plek, die noodzakelijk uitgesneden moet worden, zo zij waarlijk tot de geestelijken levenstaat wil geraken!
Meester Zelanus.


counter free
Google Analytics Alternative